Când nu mai cre­deam că pe lista bă­siș­ti­lor mai poate fi adă­u­gat ci­neva, acum că toată lu­mea se stră­duie să se de­li­mi­teze cât mai tare de ca­da­vrul po­li­tic al pre­șe­din­te­lui, uite că mai există ca­va­leri ai unor ca­uze pier­dute: domnii de la FMI. Într-un pu­seu de in­con­ști­ență (nu știu cum să‑l ca­ta­lo­ghez alt­fel) di­rec­to­rul de co­mu­ni­care al FMI, Gerry Rice, ne spune că in­sti­tu­ția sa e dor­nică să spri­jine me­diul de afa­ceri ro­mâ­nesc prin scă­de­rea CAS, dar tre­buie să în­țe­leagă din ce se va com­pensa pier­de­rea de ve­ni­turi ca să nu cre­ască de­fi­ci­tul bu­ge­tar. Adică fix ce în­treba și Bă­sescu acum câ­teva zile! Vă e clar că și ăș­tia de la FMI, ca și ăia de la DNA și ANI, sunt pe mână cu Bă­sescu? Niște bă­siști împuțiți!

Dacă tot nu v‑am con­vins, să mai adaug un ar­gu­ment: ono­ra­bila domni­șoară mi­nis­tru Ioana Pe­trescu-Ap­ciză toc­mai ne‑a spus că stu­di­ile pri­vind CAS-ul, deci in­clu­siv fe­lul în care va fi com­pen­sată pier­de­rea de ve­nit bu­ge­tar, au fost tri­mise FMI-ului, nu­mai lui Bă­sescu nu i le dă, că e urât, rău și bă­dă­ran. Care va să zică dom­nul Rice ăsta se face că n‑are stu­di­ile și cică vrea să pri­mească ex­pli­ca­ții. Hai, bă nea Orez, adică ne pros­tești în față? Ce vrei să spui, că a min­țit mi­nis­trul fi­nan­țe­lor al Ro­mâ­niei când a zis că ți le‑a dat? Așa ceva nu se poate… e ab­sol­ventă de Har­vard, ce dracu’!


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. radu comsa

  Ba­sisti sau nu tre­buie sa ve­dem re­a­li­ta­tea unui sfert de se­col dupa eve­ni­men­tele din de­cem­brie 1989. In 1989 eram spre sfar­si­tul cri­zei in ro­ma­nia, poate daca aveam rab­dare si mai stran­geam pu­tin din dinti alta era si­tu­a­tia azi. Nu stiu si is­to­ria nu se poate re­lua. Fara a fi nos­tal­gic si cu scuze pen­tru cei care gan­desc alt­fel in­cerc o pa­ra­lela, poate sim­plist fa­cuta in­tre cele doua epoci, in­tre tre­cu­tul aban­do­nat si pre­zen­tul pe care l‑am asu­mat din 1990. Poate, vor­bimd de unele ele­mente pre­su­puse de de­mo­cra­tie am cas­ti­gat. Avem azi li­ber­tate de mis­care in toata lu­mea, pu­tem pleca ori­cand, ori­unde, daca ne per­mi­tem, [utem pleca, in prin­ci­piu ori­cand si ori­unde la munca daca ne pri­mesc si daca ac­cep­tam umi­linta de a fi tra­tati ca imi­granti (re­fe­ri­rea este ge­ne­rala si nu ma re­fer la me­dici, in ge­ne­ral la in­te­lec­tu­ali si la cei cu o ca­li­fi­care de­o­se­bita.- ma re­fer la omul sim­plu, la ce­ta­tea­nul de pe strada). Am cas­ti­gat li­ber­ta­tea de ex­pri­mare, fara teama de a fi (asta o cre­dem noi) in­clusi in baze de date si lu­ati la in­tre­bari de se­cu­risti fi­o­rosi. La ce ne fo­lo­seste ? A da, avem po­si­bi­li­ta­tea de a ne ex­prima opi­ni­ile pem­tru care sta­tul nu se de­ran­jeaza si nu ne de­ran­jeaza, dar a apa­rut in­to­le­ranta ce­lor cu opi­nii di­fe­rite care pe baza pro­pri­i­lor con­vin­geri te in­fi­e­reaza cu ma­nie pro­le­tara si te pun la zi­dul in­fa­miei. In prin­ci­piu cam asta am cas­ti­gat, mai e ceva, ina­inte de 1990 prin lege erai oblo­gat sa fii an­ga­jat, de multe ori chiar sta­tul iti da­dea lo­cul de munca, de re­gula la ter­mi­na­rea sco­lii prin care ob­ti­neai ca­li­fi­ca­rea intr-un do­me­niu si te obliga sa te duci acolo. Azi pu­tem trai fe­ri­citi, ni­meni nu ne mai obliga sa mun­cim, ba mai mult avem drep­tul de a fi so­mer si multi, foarte multi ti­neri la ab­sol­vi­rea fa­cul­ta­tii sau li­ce­u­lui isi in­cep ca­riera pro­fe­sio­nala prin bi­ne­me­ri­ta­tul somaj.
  In rest, cel pu­tin acum, intr‑o suc­cinta com­pa­ra­tie pot spune ca in 1989 Ro­ma­nia nu avea da­to­rie ex­terna, avea de pri­mit multe muli­arde de do­lari de la tari par­te­nere de afa­ceri, as­tazi, da­to­ria ex­terna a Ro­ma­niei va pu­tea fi pla­tita de ur­ma­sii nos­trii daca vor avea de unde. Eco­no­mia ro­ma­neasca era, dupa spu­sele unor asa­zisi po­li­ti­cieni un mor­man de fier vechi si ne-am gra­bit sa o dis­tru­gem. Dar mor­ma­nul ala de fier vechi asi­gura lo­curi de munca, deci ve­ni­turi, mor­ma­nul ala de fier vechi ti­nea in­sti­tu­ti­ile sta­tu­lui in stare de func­tiune, mor­ma­nul ala de fier vechi a fa­cut po­si­bila plata da­to­riei ex­terne si acu­mu­la­rea de ve­ni­turi din da­to­ri­ile al­tor tari, da­to­rii pe care le-am fa­cur ca­dou si Ira­ku­lui si Li­biei si al­tora, nu mai con­teaza cui, toate s‑au dus … Cu mor­ma­nul ala de fier vechi se mai pu­tea face ceva, tre­buia ca sta­tul sa se ocupe de el sa‑l re­teh­no­lo­gi­zeze si sa‑i cre­asca ran­damen­tul, dar ale­sii nos­trii de dupa 1990, in toate gu­ver­nele si sub toate re­gi­mu­rile nu a fa­cut de­cat sa se de­ba­ra­seze de eco­no­mie, sa vanda tot, sa dis­truga tot, in­clu­siv in­treaga flota co­mer­ci­ala si prin asta sa ne puna la che­re­mul strai­ni­lor, dar nu al ce­lor cu in­ten­tii bune, cu do­rinta de a face ceva si pen­tru noi, pen­tru ro­ma­nii obis­nu­iti, fi­resc, pe munca noas­tra, ci la dis­po­zi­tia ce­lor care nu au fost in­te­re­sati de pro­duc­tie, pro­duse, lo­curi de munca, nu, ci al sam­sa­ri­lor straini si ro­mani care nu au ur­ma­rit de­cat dis­tru­ge­rea sis­te­ma­tica a eco­no­miei ro­ma­ne­sti. Asa cum erau, trac­toa­rele ro­ma­ne­sti asi­gu­rau ne­ce­sa­rul agri­cul­tu­rii, am dis­trus fa­bri­cile de trac­toare si ma­sini agri­cole si to­tul vine acum de afara. M‑am re­fe­rit la zona asta pen­tru ca acum ta­ra­nii care-si mai pot munci te­re­nul sin­guri, ara cu plu­gul tras de cal, la aso­ci­a­tii merg nu­mai cei care nu mai pot face ni­mic sin­guri si acolo sunt pa­ca­liti in cele mai multe ca­zuri. Este trist sa vezi tara cu agri­cul­tura care poate asi­gura hrana pen­tru o po­pu­la­tie de 3 — 4 ori mai mare de­cat a Ro­ma­niei ca se in­des­tu­leaza cu pro­duse din im­port. Cu rab­dare, fi­e­care din­tre noi poate face o ana­liza sim­pla dar co­recta asu­pra lo­cu­lui de unde am ple­cat si unde am ajuns. Pro­gre­sul Ro­ma­niei pos­tre­vo­lu­tio­nare, dupa opi­nia mea, pe baza da­te­lor la care am ac­ces a in­sem­nat o ros­to­go­lire con­ti­nua spre o pra­pas­tie adanca si inca ne mai ros­to­go­lim. Ne vom ros­to­goli in con­ti­nu­are pana cand ale­sii nos­tri, in frun­tea sta­tu­lui vor lu­cra si pen­tru noi, nu nu­mai pen­tru ei. Pro­ba­bil asta se va in­tam­pla cand Ca­ra­gi­ale va re­veni prin­tre noi. Deo­cam­data prin opera lui a ra­mas con­tem­po­ran cu noi.
  Si in Ro­ma­nia unii po­li­ti­cieni au lan­sat ideea re­in­dus­tria­li­za­rii, idee pre­ku­ata de un­deva din vest. In Ro­ma­nia, nici ca tinta elec­to­rala nu tine. Cum sa vor­besc, eu stat, de re­in­dus­tria­li­zare cand eu vad ca so­ci­e­ta­tile cu ca­pi­tal ma­jo­ri­tar de stat, unde sta­tul este pa­tron, sunt in pra­gul fa­li­men­tu­lui gen OLTCHIM, CFR marfa si si­gur mai sunt si al­tele. Tu stat, vrei re­in­dus­tria­li­zare in­ves­teste, mo­der­ni­zeaza si re­lanseaza OLTCHIMUL, nu‑l pri­va­tiza pe 1 leu ca va avea soarta uzi­ne­lor Se­ma­na­toa­rea, Da­nubi­ana, Trac­to­rul, IMGB, Tim­puri Noi, IMEB sii atat de multe in­cat nu ar avea loc aici sa le men­tio­nez. Tu stat, vrei re­in­dus­tria­li­zare, vrei sa cre­ezi lo­curi de munca, ni­mic mai sim­plu ana­li­zeaza toate pri­va­ti­za­rile din Ro­ma­nia, vezi in­de­pli­ni­rea ter­me­ni­lor con­trac­tu­ali, vezi in­ves­ti­ti­ile fa­cute si anu­leaza pri­va­ti­za­rea acolo unde cla­u­zele nu au fost res­pec­tate, cere des­pa­gu­biri pen­tru pier­de­rile ca­u­zate si cre­eaza din nou lo­curi de munca. Tu stat fii pa­tro­nul aces­tor in­tre­prin­deri, so­ci­e­tati sau cum le mai spune. Fa­li­men­tul eco­no­miei ro­ma­ne­sti, al Ro­ma­niei de fapt a fost po­si­bil nu nu­mai ca ur­mare a pros­tiei ma­na­ge­ri­lor, fa­li­men­tul a fost di­ri­jat sis­te­ma­tic de niste in­di­vizi care prin asta si-au fa­cut averi im­pre­sio­nante, pier­de­rile sta­tu­lui se re­ga­sesc in ave­rile lor. Tu stat res­pon­sa­bil, ma re­fer la oa­me­nii care vre­mel­nic se ocupa de tre­bu­rile ta­rii, ai toate par­ghi­ile sa ana­li­zezi ce s‑a in­tam­plat si ce se in­tam­pla cu tara si atunci ia la rand tot , de cand am ple­cat, din 1990 si fa cu­ra­te­nie. Toti cei care prin in­cal­ca­rea le­gii au pre­ju­di­ciat din punct de ve­dere eco­no­mic Ro­ma­nia sa ras­punda, sa le fie con­fis­cate ave­rile, nu­mai par­tea ob­ti­nuta prin frauda.
  Cand re­vad ce scriu imi dau seama ca tot ce am spus aici este uto­pic. Corb la corb nu-si scoate ochii, se mai pla­tesc unele po­lite, se mai face un pic de pus­ca­rie, dar so­li­da­ri­ta­tea cor­bi­lor ra­mane nestirbita.
  Sunt pa­gube, pa­gube multe pro­vo­cate de in­comp­te­tenta, poate chiar din rea vo­inta si pe care in­stan­tele ho­ta­rasc sa fie re­pa­rate. Cine le pla­teste, vi­no­va­tul ? nu . asa ceva nu este po­si­bil in Ro­ma­nia. Toate sunt pla­tite de stat, adica de noi toti si res­pon­sa­bi­lul pla­teste ala­turi de noi, ca sim­plu ce­ta­tean care nu are o ras­pun­dere di­recta (un exem­plu re­cent vor­beste de plata de ca­tre CNADR a ca­torva sute de mii euro pen­tru des­pa­gu­biri in urma unei in­fir­mi­tati da­to­rate unui ac­ci­dent de cir­cu­la­tie). Cine pla­teste ? Noi. De unde se pla­teste ? Din bu­ge­tul CNADR. Deci, bu­ge­tul se di­mi­nu­eaza si atunci nu mai sunt bani de rea­bi­li­tari de dru­muir, de con­struc­tii de dru­muri etc. De ce s‑a re­zi­liat con­trac­tul pen­tru autos­trada Transil­va­nia ? Cine e vi­no­vat ? Cine a pla­tit ? Am pla­tit noi toti, e fi­resc sa fie asa. Pe vi­no­vati nu i‑a de­ran­jat ni­meni. Au fost, dupa cum re­zulta din mass me­dia nu­me­roase con­tracte pa­gu­b­o­ase in­che­iate de sta­tul Ro­man. Acolo ci­neva a gre­sit. Cine a pla­tit ? Noi, con­tri­bu­a­bi­lul ro­man. Si is­to­ria se re­peta me­reu, me­reu in sen­sul acesta noi pla­tim si ei se im­bo­ga­tesc, noi sa­ra­cim si ei se im­bo­ga­tesc. Tara e van­duta bu­cata cu bu­cata si ei se im­bo­ga­tesc si … Si con­ti­nu­and cu pa­gu­bele pe care le ve­dem la tot pa­sul ma in­treb cum sa pla­teasca pro­cu­ro­rii, ju­de­ca­to­rii pen­tru grave sau mai pu­tin grave erori ju­di­ci­are in urma ca­rora sta­tul ro­man e con­dam­nat la CEDO. E clar ca asa ceva nu este po­si­bil, pla­teste omul de pe strada, ce­ta­tea­nul sim­plu prin taxe si impozite.
  Scuze pen­tru ca­zul in care opi­ni­ile mele nu co­in­cid cu ale voas­tre, dar sper sa nu fie asa. In ca­zul in care opi­ni­ile noas­tre sunt di­ver­gente scu­zati ca am spe­rat ca de­mo­cra­tia sa fie alt­fel. Daca le­gile sunt co­rect for­mu­late, daca le­gile sunt co­rect apli­cate si sunt trasi la ras­pun­dere cu promp­ti­tu­dine toti cei care in­calca le­gea de­mo­cra­tia func­tio­neaza si spe­ran­tele oa­me­ni­lor se in­de­pli­nesc. Daca le­gile sunt for­mu­late si apli­cate in stil dam­bo­vi­tean atunci pu­tem spera ca in vi­i­tor, can­dva de­mo­cra­tia sa ajunga si la noi.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.