FMI? Niște băsiști!

Când nu mai cre­deam că pe lista băsiș­ti­lor mai poate fi adă­u­gat cineva, acum că toată lumea se stră­duie să se deli­mi­teze cât mai tare de cada­vrul poli­tic al pre­șe­din­te­lui, uite că mai există cava­leri ai unor cauze pier­dute: domnii de la FMI. Într‐un puseu de incon­ști­ență (nu știu cum să‐l cata­lo­ghez alt­fel) direc­to­rul de comu­ni­care al FMI, Gerry Rice, ne spune că insti­tu­ția sa e dor­nică să spri­jine mediul de afa­ceri româ­nesc prin scă­de­rea CAS, dar tre­buie să înțe­leagă din ce se va com­pensa pier­de­rea de veni­turi ca să nu cre­ască defi­ci­tul buge­tar. Adică fix ce întreba și Băsescu acum câteva zile! Vă e clar că și ăștia de la FMI, ca și ăia de la DNA și ANI, sunt pe mână cu Băsescu? Niște băsiști împu­țiți!

Dacă tot nu v‐am con­vins, să mai adaug un argu­ment: ono­ra­bila domni­șoară minis­tru Ioana Petrescu‐Apciză toc­mai ne‐a spus că stu­di­ile pri­vind CAS‐ul, deci inclu­siv felul în care va fi com­pen­sată pier­de­rea de venit buge­tar, au fost tri­mise FMI‐ului, numai lui Băsescu nu i le dă, că e urât, rău și bădă­ran. Care va să zică dom­nul Rice ăsta se face că n‐are stu­di­ile și cică vrea să pri­mească expli­ca­ții. Hai, bă nea Orez, adică ne pros­tești în față? Ce vrei să spui, că a min­țit minis­trul finan­țe­lor al Româ­niei când a zis că ți le‐a dat? Așa ceva nu se poate… e absol­ventă de Har­vard, ce dracu'!


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


 1. radu comsa

  Basisti sau nu tre­buie sa vedem rea­li­ta­tea unui sfert de secol dupa eve­ni­men­tele din decem­brie 1989. In 1989 eram spre sfar­si­tul cri­zei in roma­nia, poate daca aveam rab­dare si mai stran­geam putin din dinti alta era situ­a­tia azi. Nu stiu si isto­ria nu se poate relua. Fara a fi nos­tal­gic si cu scuze pen­tru cei care gan­desc alt­fel incerc o para­lela, poate sim­plist facuta intre cele doua epoci, intre tre­cu­tul aban­do­nat si pre­zen­tul pe care l‐am asu­mat din 1990. Poate, vor­bimd de unele ele­mente pre­su­puse de demo­cra­tie am cas­ti­gat. Avem azi liber­tate de mis­care in toata lumea, putem pleca ori­cand, ori­unde, daca ne per­mi­tem, [utem pleca, in prin­ci­piu ori­cand si ori­unde la munca daca ne pri­mesc si daca accep­tam umi­linta de a fi tra­tati ca imi­granti (refe­ri­rea este gene­rala si nu ma refer la medici, in gene­ral la inte­lec­tu­ali si la cei cu o cali­fi­care deo­se­bita.- ma refer la omul sim­plu, la ceta­tea­nul de pe strada). Am cas­ti­gat liber­ta­tea de expri­mare, fara teama de a fi (asta o cre­dem noi) inclusi in baze de date si luati la intre­bari de secu­risti fio­rosi. La ce ne folo­seste ? A da, avem posi­bi­li­ta­tea de a ne exprima opi­ni­ile pem­tru care sta­tul nu se deran­jeaza si nu ne deran­jeaza, dar a apa­rut into­le­ranta celor cu opi­nii dife­rite care pe baza pro­pri­i­lor con­vin­geri te infi­e­reaza cu manie pro­le­tara si te pun la zidul infa­miei. In prin­ci­piu cam asta am cas­ti­gat, mai e ceva, ina­inte de 1990 prin lege erai oblo­gat sa fii anga­jat, de multe ori chiar sta­tul iti dadea locul de munca, de regula la ter­mi­na­rea sco­lii prin care obti­neai cali­fi­ca­rea intr‐un dome­niu si te obliga sa te duci acolo. Azi putem trai feri­citi, nimeni nu ne mai obliga sa mun­cim, ba mai mult avem drep­tul de a fi somer si multi, foarte multi tineri la absol­vi­rea facul­ta­tii sau lice­u­lui isi incep cariera pro­fe­sio­nala prin bine­me­ri­ta­tul somaj.
  In rest, cel putin acum, intr‐o suc­cinta com­pa­ra­tie pot spune ca in 1989 Roma­nia nu avea dato­rie externa, avea de pri­mit multe muli­arde de dolari de la tari par­te­nere de afa­ceri, astazi, dato­ria externa a Roma­niei va putea fi pla­tita de urma­sii nos­trii daca vor avea de unde. Eco­no­mia roma­neasca era, dupa spu­sele unor asa­zisi poli­ti­cieni un mor­man de fier vechi si ne‐am gra­bit sa o dis­tru­gem. Dar mor­ma­nul ala de fier vechi asi­gura locuri de munca, deci veni­turi, mor­ma­nul ala de fier vechi tinea insti­tu­ti­ile sta­tu­lui in stare de func­tiune, mor­ma­nul ala de fier vechi a facut posi­bila plata dato­riei externe si acu­mu­la­rea de veni­turi din dato­ri­ile altor tari, dato­rii pe care le‐am facur cadou si Ira­ku­lui si Libiei si altora, nu mai con­teaza cui, toate s‐au dus … Cu mor­ma­nul ala de fier vechi se mai putea face ceva, tre­buia ca sta­tul sa se ocupe de el sa‐l reteh­no­lo­gi­zeze si sa‐i cre­asca ran­damen­tul, dar ale­sii nos­trii de dupa 1990, in toate guver­nele si sub toate regi­mu­rile nu a facut decat sa se deba­ra­seze de eco­no­mie, sa vanda tot, sa dis­truga tot, inclu­siv intreaga flota comer­ci­ala si prin asta sa ne puna la che­re­mul strai­ni­lor, dar nu al celor cu inten­tii bune, cu dorinta de a face ceva si pen­tru noi, pen­tru roma­nii obis­nu­iti, firesc, pe munca noas­tra, ci la dis­po­zi­tia celor care nu au fost inte­re­sati de pro­duc­tie, pro­duse, locuri de munca, nu, ci al sam­sa­ri­lor straini si romani care nu au urma­rit decat dis­tru­ge­rea sis­te­ma­tica a eco­no­miei roma­ne­sti. Asa cum erau, trac­toa­rele roma­ne­sti asi­gu­rau nece­sa­rul agri­cul­tu­rii, am dis­trus fabri­cile de trac­toare si masini agri­cole si totul vine acum de afara. M‐am refe­rit la zona asta pen­tru ca acum tara­nii care‐si mai pot munci tere­nul sin­guri, ara cu plu­gul tras de cal, la aso­ci­a­tii merg numai cei care nu mai pot face nimic sin­guri si acolo sunt paca­liti in cele mai multe cazuri. Este trist sa vezi tara cu agri­cul­tura care poate asi­gura hrana pen­tru o popu­la­tie de 3 – 4 ori mai mare decat a Roma­niei ca se indes­tu­leaza cu pro­duse din import. Cu rab­dare, fie­care din­tre noi poate face o ana­liza sim­pla dar corecta asu­pra locu­lui de unde am ple­cat si unde am ajuns. Pro­gre­sul Roma­niei pos­tre­vo­lu­tio­nare, dupa opi­nia mea, pe baza date­lor la care am acces a insem­nat o ros­to­go­lire con­ti­nua spre o pra­pas­tie adanca si inca ne mai ros­to­go­lim. Ne vom ros­to­goli in con­ti­nu­are pana cand ale­sii nos­tri, in frun­tea sta­tu­lui vor lucra si pen­tru noi, nu numai pen­tru ei. Pro­ba­bil asta se va intam­pla cand Cara­gi­ale va reveni prin­tre noi. Deo­cam­data prin opera lui a ramas con­tem­po­ran cu noi.
  Si in Roma­nia unii poli­ti­cieni au lan­sat ideea rein­dus­tria­li­za­rii, idee pre­ku­ata de undeva din vest. In Roma­nia, nici ca tinta elec­to­rala nu tine. Cum sa vor­besc, eu stat, de rein­dus­tria­li­zare cand eu vad ca soci­e­ta­tile cu capi­tal majo­ri­tar de stat, unde sta­tul este patron, sunt in pra­gul fali­men­tu­lui gen OLTCHIM, CFR marfa si sigur mai sunt si altele. Tu stat, vrei rein­dus­tria­li­zare inves­teste, moder­ni­zeaza si relanseaza OLTCHIMUL, nu‐l pri­va­tiza pe 1 leu ca va avea soarta uzi­ne­lor Sema­na­toa­rea, Danubi­ana, Trac­to­rul, IMGB, Tim­puri Noi, IMEB sii atat de multe incat nu ar avea loc aici sa le men­tio­nez. Tu stat, vrei rein­dus­tria­li­zare, vrei sa cre­ezi locuri de munca, nimic mai sim­plu ana­li­zeaza toate pri­va­ti­za­rile din Roma­nia, vezi inde­pli­ni­rea ter­me­ni­lor con­trac­tu­ali, vezi inves­ti­ti­ile facute si anu­leaza pri­va­ti­za­rea acolo unde cla­u­zele nu au fost res­pec­tate, cere des­pa­gu­biri pen­tru pier­de­rile cau­zate si cre­eaza din nou locuri de munca. Tu stat fii patro­nul aces­tor intre­prin­deri, soci­e­tati sau cum le mai spune. Fali­men­tul eco­no­miei roma­ne­sti, al Roma­niei de fapt a fost posi­bil nu numai ca urmare a pros­tiei mana­ge­ri­lor, fali­men­tul a fost diri­jat sis­te­ma­tic de niste indi­vizi care prin asta si‐au facut averi impre­sio­nante, pier­de­rile sta­tu­lui se rega­sesc in ave­rile lor. Tu stat res­pon­sa­bil, ma refer la oame­nii care vre­mel­nic se ocupa de tre­bu­rile tarii, ai toate par­ghi­ile sa ana­li­zezi ce s‐a intam­plat si ce se intam­pla cu tara si atunci ia la rand tot , de cand am ple­cat, din 1990 si fa cura­te­nie. Toti cei care prin incal­ca­rea legii au pre­ju­di­ciat din punct de vedere eco­no­mic Roma­nia sa ras­punda, sa le fie con­fis­cate ave­rile, numai par­tea obti­nuta prin fra­uda.
  Cand revad ce scriu imi dau seama ca tot ce am spus aici este uto­pic. Corb la corb nu‐si scoate ochii, se mai pla­tesc unele polite, se mai face un pic de pus­ca­rie, dar soli­da­ri­ta­tea cor­bi­lor ramane nes­tir­bita.
  Sunt pagube, pagube multe pro­vo­cate de incomp­te­tenta, poate chiar din rea vointa si pe care instan­tele hota­rasc sa fie repa­rate. Cine le pla­teste, vino­va­tul ? nu . asa ceva nu este posi­bil in Roma­nia. Toate sunt pla­tite de stat, adica de noi toti si res­pon­sa­bi­lul pla­teste ala­turi de noi, ca sim­plu ceta­tean care nu are o ras­pun­dere directa (un exem­plu recent vor­beste de plata de catre CNADR a catorva sute de mii euro pen­tru des­pa­gu­biri in urma unei infir­mi­tati dato­rate unui acci­dent de cir­cu­la­tie). Cine pla­teste ? Noi. De unde se pla­teste ? Din buge­tul CNADR. Deci, buge­tul se dimi­nu­eaza si atunci nu mai sunt bani de rea­bi­li­tari de dru­muir, de con­struc­tii de dru­muri etc. De ce s‐a rezi­liat con­trac­tul pen­tru autos­trada Transil­va­nia ? Cine e vino­vat ? Cine a pla­tit ? Am pla­tit noi toti, e firesc sa fie asa. Pe vino­vati nu i‐a deran­jat nimeni. Au fost, dupa cum rezulta din mass media nume­roase con­tracte pagu­b­o­ase inche­iate de sta­tul Roman. Acolo cineva a gre­sit. Cine a pla­tit ? Noi, con­tri­bu­a­bi­lul roman. Si isto­ria se repeta mereu, mereu in sen­sul acesta noi pla­tim si ei se imbo­ga­tesc, noi sara­cim si ei se imbo­ga­tesc. Tara e van­duta bucata cu bucata si ei se imbo­ga­tesc si … Si con­ti­nu­and cu pagu­bele pe care le vedem la tot pasul ma intreb cum sa pla­teasca pro­cu­ro­rii, jude­ca­to­rii pen­tru grave sau mai putin grave erori judi­ci­are in urma carora sta­tul roman e con­dam­nat la CEDO. E clar ca asa ceva nu este posi­bil, pla­teste omul de pe strada, ceta­tea­nul sim­plu prin taxe si impo­zite.
  Scuze pen­tru cazul in care opi­ni­ile mele nu coin­cid cu ale voas­tre, dar sper sa nu fie asa. In cazul in care opi­ni­ile noas­tre sunt diver­gente scu­zati ca am spe­rat ca demo­cra­tia sa fie alt­fel. Daca legile sunt corect for­mu­late, daca legile sunt corect apli­cate si sunt trasi la ras­pun­dere cu promp­ti­tu­dine toti cei care incalca legea demo­cra­tia func­tio­neaza si spe­ran­tele oame­ni­lor se inde­pli­nesc. Daca legile sunt for­mu­late si apli­cate in stil dam­bo­vi­tean atunci putem spera ca in vii­tor, can­dva demo­cra­tia sa ajunga si la noi.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu