Cred că do­bo­rârea zbo­ru­lui MH17 are o în­sem­nă­tate mai mare de­cât cea pe care o per­ce­pem acum, la cald, sub im­pre­sia eve­ni­men­tu­lui tra­gic. Nu­mă­rul mor­ți­lor ne­vi­no­vați ne îm­pie­dică să pri­vim într‑o per­spec­tivă mai largă fără teama de a fi con­si­de­rați lip­siți de sen­ti­mente de com­pa­siune. Și to­tuși vă rog să ui­tați o clipă de su­fle­tele care au că­zut din cer și să pri­viți că­tre cele care își ca­ută soarta jos, pe pământ. Va marca în vreun fel acest tra­gic eve­ni­ment cur­sul is­to­riei ucrai­niene? Mie mi se pare că da. Căci gra­vi­ta­tea fap­te­lor, im­pli­ca­rea atâ­tor țări în con­flict prin na­țio­na­li­ta­tea vic­ti­me­lor, face im­po­si­bil ca lu­cru­rile să se mai ne­go­cieze la nive­lul unor ter­chea-ber­chea ruși de sor­ginte militară.

Ucraina tre­buie să în­țe­leagă că are de fă­cut niște ale­geri di­fi­cile. Chiar dacă nu o re­cu­nosc fă­țiș, sunt con­vins că în­țe­leg și ei că sunt o țară in­ven­tată, un con­glo­me­rat de na­țio­na­li­tăți pe care cu greu le poti ține unite. Iu­go­sla­via ar fi tre­buit să le fie pildă, dar pare-se că nu au în­vă­țat ni­mic din is­to­ria re­centă. Chiar dacă vor re­lua con­tro­lul asu­pra re­giu­ni­lor es­tice, cât de ușor le va fi să men­țină în vi­i­tor or­di­nea și ade­rența la in­te­gri­ta­tea ță­rii? Își do­resc un fel de Fâșia Gaza în pro­pria lor țară? Iată niște în­tre­bări la care tre­buie să me­di­teze serios.

Ru­sia tre­buie să se de­cidă dacă vrea să joace până la ca­păt ro­lul bă­i­a­tu­lui rău. Da, i‑au îna­r­mat pe re­be­lii pro-ruși, da, au fur­ni­zat oa­meni care să‑i ghi­deze în ac­țiu­nile ar­mate, dar vor să de­vină te­ro­riști in­ter­națio­nali gi­rând do­bo­rârea unui zbor ci­vil plin cu oa­meni ab­so­lut ne­vi­no­vați? Până unde vrea Pu­tin să îm­pingă jo­cu­rile sale de stra­te­gie mi­li­tară? Și care vor fi con­se­cin­țele dacă sanc­țiu­nile fi­nan­ci­are im­puse de SUA vor fi duse până la ca­păt? Va mai avea oli­gar­hia rusă ade­rența ac­tu­ală la po­li­tica Krem­li­nu­lui atunci când ave­ri­lor lor vor în­cepe a se topi pre­cum ca­lota gla­ci­ară sub efec­tul în­că­l­zi­rii globale?

În fine Ger­ma­nia are poate po­zi­ția cea mai im­por­tantă, miș­că­rile sale sunt esen­ți­ale. Doamna Mer­kel nu mai poate con­ti­nua po­li­tica am­bi­gu­i­tă­ții din­colo de acest punct, echi­li­bris­tica din­tre res­pec­ta­rea in­te­re­se­lor NATO și UE, din care face parte, și ale co­mu­ni­tă­ții eco­no­mice ger­mane, cu pu­ter­nice de­pen­dențe față de ga­zul ru­sesc. Va tre­bui să se de­clare fă­țiș fie de par­tea ame­ri­ca­ni­lor, fie de par­tea Ru­siei. Iar în ca­zul în care va alege cea de‑a doua op­țiune în­treaga Eu­ropă Cen­trală și de Est va tre­bui să-și re­mo­de­leze po­li­ti­cile externe.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.