Capitalism versus securitate

La ultim­ul Con­sil­iu de Secu­ri­tate al ONU Putin a țin­ut un dis­curs asupra căruia poate că ar tre­bui să med­ităm ceva mai mult. Nu a vor­bit despre situ­ația curen­tă a Ucrainei, despre sep­a­ratiștii ruși și drep­tul lor la autode­ter­minare — așa cum am tot auz­it în ulti­ma vreme — nici despre Crimeea și nici despre avionul doborât de o rachetă lansată de nu se știe (încă) cine. Putin a vor­bit despre viz­iunea sa pe ter­men mai lung în priv­ința echili­bru­lui mil­i­tar din zona Europei de Est și, îndrăz­nesc să spun, a rel­e­vat câte­va lucruri foarte impor­tante pen­tru întrea­ga Europă.

NATO îşi con­solidează în mod demon­stra­tiv tru­pele pe ter­i­to­ri­ul statelor est-europene, inclu­siv în zone de la mările Nea­gră şi Baltică. Din această cauză avem nevoie de imple­mentarea tutur­or măsurilor plă­nu­ite, cu scop­ul de a ampli­fi­ca capa­bil­ităţile ţării în dome­ni­ul apărării în mod rapid şi deplin, bineînţe­les că inclu­siv în Crimeea şi la Sev­astopol, unde este nece­sar să recon­stru­im infra­struc­tura mil­i­tară de la zero.

Baza mil­i­tară de la Deveselu va avea un echiva­lent pe malurile penin­sulei Crimeea. Româ­nia va avea doar un scut anti-rachetă, ci poate și niște rachete indrep­tate spre ea. Ăsta e un subiect nou, despre care nu s‑a mai dis­cu­tat până acum: cum e să te duci la cul­care în fiecare seară ști­ind că la câte­va sute de kilo­metri de tine niște rachete stau pregătite să-ți cadă în curte?

Rusia se pregătește de un pro­gram mil­i­tar amplu, prin care vrea să-și mod­ern­izeze și să-și întărească forța mil­i­tară până în 2020. Toate astea costă mulți bani, peste 600 de mil­iarde de dolari. De unde bani? Păi de la europeni, nu‑i așa? Strate­gia e sim­plă și aproape genială: un dis­curs dublu, unul coop­er­ant și flex­i­bil cu Ger­ma­nia și Franța, altul arță­gos și impre­viz­ibil cu Statele Unite. Ideea e să dezbi­ni uni­tatea NATO. Cine pune rachete în Româ­nia? SUA. Ce câștigă din asta Ger­ma­nia? Nim­ic, doar ten­si­u­ni supli­menta­re, negocieri mai com­pli­cate pen­tru fac­tura euro­peană de gaze. Însă — dragă doam­nă Merkel — uite ce băi­at bun sunt eu, Putin, con­tinui să-ți dau cât gaz vrei pen­tru firmele nemțești cu condiția să le dai flit amer­i­canilor ălo­ra care ne strică aran­ja­mentele eco­nom­ice.

Aparent, cap­i­tal­is­mul ger­man — lăud­abil prin per­for­manțele sale — se pregătește să finanțeze înar­marea Rusiei împotri­va Europei, trăgându‑i pe toți mem­brii UE  în această politică, prin forța sa de loco­mo­tivă eco­nom­ică și prin­ci­pal ele­ment de influ­ență al politicii comu­nitare. De aia zic: orice pas al Ger­maniei de aici înainte în susținerea unei ati­tu­di­ni mod­er­ate față de Rusia ne va cos­ta politic foarte mult. Vor con­tin­ua în această direcție? E mai impor­tant gazul și suc­ce­sul eco­nom­ic al Ger­maniei decât alianța cu SUA, decât UE, decât secu­ri­tatea Europei?


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu