Dom­nul Ghișe este un per­so­naj pi­to­resc în fe­lul său. Are un soi de lo­gică per­so­nală prin care in­ter­pre­tează lu­cru­rile ce stâr­nește ha­zul ce­lor din jur, însă el nu se lasă, e per­se­ve­rent. Mi‑l aduc aminte cum plimba niște car­toane prin fața por­ți­lor de la Co­tro­ceni, stri­gând lo­zinci anti-Bă­sescu îm­pre­ună cu o mână de be­zme­tici care nu în­țe­le­geau că sus­pen­da­rea pre­șe­din­te­lui a eșuat din punct de ve­dere le­gal și mă în­tre­bam atunci ce‑o fi în ca­pul lui, om po­li­tic de la care aș­tep­tăm ceva mai multă glagorie.

A dat și nis­cai note in­for­ma­tive pe la se­cu­ri­ta­tea co­mu­nistă, dar cum-ne­cum nu s‑a ales cu sta­tu­tul de co­la­bo­ra­tor al aces­tei in­sti­tu­ții. Dat afară din PNL, apoi re­pri­mit din mo­tive de pro­ce­dură sta­tu­tară, dom­nul Ghișe nu s‑a oprit din a se re­marca prin nos­time ini­ția­tive. Cea din 2009 mi s‑a pă­rut de‑a drep­tul hi­lară, când ală­turi de Fu­nar sus­ți­nea o lege prin care te­le­vi­ziu­nile să fie obli­gate să di­fu­zeze în can­ti­tăți egale știri “po­zi­tive” și știri “ne­ga­tive”.

Acum are o o nouă idee năs­truș­nică: se re­trage din PNL și can­di­dează la pre­șe­den­ție ca in­de­pen­dent, pen­tru că PNL este vic­tima unui com­plot ger­mano-eu­ro­peano-po­pu­lar orches­trat de Ioah­n­nis și spri­ji­nit de axa Frun­ză­verde-Stă­ni­șoară. Lu­ată așa, re­pede, la prima ve­dere, ini­ția­tiva pare ca­ra­ghi­oasă: bie­tul domn Ghișe nu are nici o șansă. Ana­li­zată elec­to­ral s‑ar pu­tea con­stata că vor fi exis­tând câ­țiva hă­bă­uci care să‑l vo­teze, iro­sindu-și tim­pul și drep­tu­rile ce­tă­țe­nești. Dar abia la o ana­liză teh­nică, de cam­pa­nie, apar în­tre­bă­rile interesante.

Cine și-ar chel­tui ba­nii pe un can­di­dat fără șanse? Și mai ales de ce? Răs­pun­sul nu‑i chiar com­pli­cat: ci­neva care nu-și do­rește să îl facă pe Ghișe pre­șe­dinte (pen­tru că știe că e im­po­si­bil), ci vrea ca el doar să par­ti­cipe. De ce? Ca să ia din pro­cen­tele alt­cuiva. De unde ar pu­tea lua Ghișe vo­turi? Pro­ba­bil din ba­zi­nul elec­to­ral al PNL. Deci cine ar vrea să scadă pro­cen­tele PNL?

Nu‑i așa că‑i mișto întrebarea? :))


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Gheorghe Roman

    Era asis­tent la matematica.

  2. Sorin Sfirlogea

    Nu mi‑l amintesc…

  3. Gheorghe Roman

    Pe la cor­pul T nu l‑ai vazut?


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.