În pri­mul epi­sod al aces­tui scurt por­tret al ro­mâ­nu­lui vă po­ves­team des­pre ape­tența noas­tră na­țio­nală pen­tru scur­tă­tura șme­che­rească, ira­țio­nală și ris­cantă, dar pro­mi­ță­toare a unui câștig fără efort. Poate veți fi con­clu­zio­nat că ro­mâ­nul e ne­ce­sar­mente le­neș, că nu mun­cește nici­o­dată — ei bine, v‑ati în­șe­lat. Știm să și pu­nem osul la treabă atunci când e ne­voie. Iată o mos­tră de pri­ce­pere, ilus­trată de un al doi­lea banc de­fi­ni­to­riu pen­tru români.

* * *

Un șeic arab, pu­tred de bo­gat, se gân­dea într‑o zi pe ce să-și mai chel­tu­iască ba­nii și‑i vine ideea să con­stru­iască cel mai per­for­mant avion din lume. Zis și fă­cut. Adună pe cei mai fai­moși pro­iec­tanți de avi­oane din lume, lu­crează ăia vreo doi ani și la fi­nal îi aduc pla­nu­rile ce­lui mai per­for­mant apa­rat de zbor. Nu mai tre­buia de­cât un con­struc­tor care să le pună în practică.

Sunt aduși cei de la Bo­e­ing. În­tră spe­cia­liș­tii lor într-un han­gar, cio­că­nesc și bo­că­nesc vreo două luni și când des­chid ușile han­ga­ru­lui după vreo două luni șei­cul dă cu ochii de o splen­doare de ex­ca­va­tor. Scan­dal, ce e cu ex­ca­va­to­rul, nu știm do­m’ne, noi am ur­mat pla­nu­rile etc. Bo­e­ing e con­ce­diat. În lo­cul lor sunt che­mați cei de la Air­bus. In­tră si ăș­tia în han­gar, iar cio­că­neli și bo­că­neli, după două luni se des­chid ușile han­ga­ru­lui și, din nou, o mân­drețe de ex­ca­va­tor. Iar scan­dal, iar jus­ti­fi­cări, așa re­iese din pla­nuri etc. Air­bus, out!

Șei­cul era dis­pe­rat. Chel­tu­ise o avere cu pla­nu­rile și ni­meni nu era în stare să îi con­stru­iască avio­nul. Un arab mic și mai ne­gri­cios din su­ita lui își face cu­raj și‑i spune că el a fă­cut fa­cul­ta­tea în Ro­mâ­nia și acolo era și o fa­brică de avi­oane — poate știu ăia să con­stru­iască un avion că lui i s‑au pă­rut tare des­cur­că­reți ro­mâ­nii. În lipsă de alte so­lu­ții, șei­cul acceptă.

Vin spe­cia­liș­tii de la Ae­ros­tar, in­tră în han­gar, din nou cioca-boca, după două luni vine șei­cul și iese un mai­s­tru plin de un­soare pe față și pe mâini și‑i zice: «șefu’, mai ne trebe vreo două săp­tămâni!» Ce mi‑e încă două săp­tămâni, se gân­dește șei­cul, așa că aprobă. La noul ter­men se des­chid în fine ușile han­ga­ru­lui și șei­cul vede o fru­mu­sețe de avion, gata de de­co­lare. En­tu­zi­as­mat, îl în­treabă pe mai­s­trul care ce­ruse amâ­na­rea: «cum ați fă­cut do­m’ne, de ați scos așa mi­nune de avion când Bo­e­ing și Air­bus n‑au pu­tut con­strui de­cât un ex­ca­va­tor?». Nea Gică, mai­s­trul, îl pri­vește cu su­pe­ri­o­ri­tate și‑i răs­punde: «cum adică?!? păi noi avem ex­pe­riență, ne-am des­cur­cat, șefu’! prima oară și nouă tot ex­ca­va­tor ne‑a ie­șit, da’ p‑ormă l‑am mai luat la pilă…»

* * *

Să te des­curci în sen­sul pe care ro­mâ­nii îl dau ex­pre­siei nu se re­zumă doar la a că­uta ca­lea fa­cilă și ra­pidă. Une­ori asta nu se poate. Une­ori pur și sim­plu tre­buie să iei ce ai la în­demână și să‑l trans­formi în ceea ce ai ne­voie. Cel mai ce­le­bru exem­plu — azi aproape inu­til — era im­pro­vi­za­rea unei cu­rele de trans­mi­sie pen­tru Da­cie din cio­ra­pii ne­ves­tei; orice șo­fer pre­de­cem­brist știa acest ele­men­tar truc de ama­tor. Cu­rios lu­cru, aproape ni­meni nu ți­nea în trusa de scule — obli­ga­to­rie în vre­mea aceea — o cu­rea de schimb. Im­pro­vi­za­ția era prea tentantă.

Cu mulți ani în urmă eram într‑o Da­cie con­dusă de un in­gi­ner sil­vic, pe un­deva pe un drum fo­res­tier cam rupt de ploi. Șo­fe­rul era cam ten­sio­nat în­cer­când să gă­sească lo­cul pe unde ro­țile ar fi pu­tut trece fără să se îm­pot­mo­lească și lup­tându-se în ace­lași timp cu panta des­tul de abruptă. Schim­bând vi­te­zele cu smu­ci­turi s‑a tre­zit la un mo­ment dat cu schim­bă­to­rul în mână — tija me­ta­lică, uzată în timp, ce­dase. A tras frâna de mână, a oprit mo­to­rul și mi‑a zis: aici rămâ­nem. Min­tea mea de ro­mân a sco­to­cit prin co­tloa­nele me­mo­riei și mi-am amin­tit ce-mi po­ves­tise un șo­fer pro­fe­si­o­nist. Am luat o șu­ru­bel­niță din trusa de scule a Da­ciei, am băgat‑o în ca­pă­tul de țe­avă ră­mas din schim­bă­tor și uite așa am ple­cat mai departe.

Se spune că ro­mâ­nul poate re­para orice, de la cea­sul de mână până la un mo­tor de ma­șină, cu un pa­tent și o sârmă. Ade­vă­rul e că doar pa­ten­tul e ne­ce­sar, sârme se gă­sesc pe jos mai în toată țara, pro­ba­bil arun­cate acolo de alți ro­mâni care știu că mai târ­ziu ci­neva va avea ne­voie de ele.

Dacă vă în­chi­pu­iți că ches­tia are doar co­no­ta­ții ne­ga­tive, vă în­șe­lați. Per­so­nal am asis­tat la si­tu­a­ții in care re­pre­zen­tanți ai al­tor na­ții au ca­po­tat pen­tru că nu aveau scu­lele ne­ce­sare ca să de­pă­șească si­tu­a­ția, în timp ce ro­mâ­nul a im­pro­vi­zat ceva și a re­zol­vat pro­blema. Mă­car tem­po­rar. Pro­blema noas­tră e că în­tot­dea­una im­pro­vi­zăm. Că trans­for­măm ex­cep­ția în re­gulă. Că nu ne stră­duim să ob­ți­nem re­zul­ta­tul per­fect, ci unul me­di­o­cru pe care — dacă e ne­voie — îl mai luăm la pilă.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.