Într‑o țară în care șo­ma­jul afec­tează în foarte mare mă­sură ti­ne­rii, ce ar fi mai ni­me­rit de­cât un pro­gram de în­cu­ra­jare a cre­di­te­lor pen­tru achi­zi­ția de auto­mo­bile? Iată că în sfâr­șit gân­di­rea eco­no­mică a gu­ver­nu­lui Ponta își dă mă­sura ge­ni­a­li­tă­ții și adec­vă­rii sale. Pen­tru că, pe lângă noua ma­șină pe care și‑o cum­pără, tâ­nă­rul po­se­sor auto va cum­păra și com­bus­ti­bil, deci pac! niște ac­cize la stat și o droaie de pro­fit la OMV. Pe urmă vine ad­mi­nis­tra­ția fi­nan­ci­ară și pac! im­po­zit pe ma­șină. Ti­ne­rii sunt năz­bâ­ti­oși și ne­li­niș­tiți și pac! tre­buie dusă ma­șina în ser­vice pen­tru re­pa­ra­ții — deci afa­ceri pen­tru ser­vice-urile auto. Și ca să nu‑i coste prea mult re­pa­ra­ți­ile pac! asi­gu­rare RCA și ca­sco de la com­pa­ni­ile de asigurări.

Dintr-un foc v‑am ară­tat doar câ­teva fe­luri în care eco­no­mia ro­mâ­nească va be­ne­fi­cia din această sen­zațio­nală mă­sură a gu­ver­nan­ți­lor. Iar dacă eco­no­mia va be­ne­fi­cia, se pre­su­pune că și noi vom be­ne­fi­cia, mă­car in­di­rect, nu? Păi hai să ve­dem. Ba­nii pe ma­șină îi vor lua re­pre­zen­tan­țele auto ale di­ver­se­lor mărci, iar o mare parte din pro­fi­turi vor ajunge în con­tu­rile pro­du­că­to­ri­lor auto, deci nu în Ro­mâ­nia. Ba­nii de pe com­bus­ti­bili vor merge în con­tu­rile al­tor com­pa­nii, cele pe­tro­li­ere, deci ia­răși nu în Ro­mâ­nia. Ac­ci­zele și im­po­zi­tele vor merge la bu­ge­tele de stat și lo­cale unde vor fi to­cați de cli­en­ții po­li­tici ai pu­te­rii sau con­su­mați pe sa­la­ri­ile și pri­mele de va­canță ale unor func­țio­nari in­com­pe­tenți. Ba­nii din asi­gu­rări… nici ăș­tia nu rămân prea mulți în Ro­mâ­nia, căci asi­gu­ra­to­rii sunt mai toți străini.

Te-ai fi gân­dit că gu­ver­nul Ro­mâ­niei se pre­o­cupă des­pre cum să cre­ască ve­ni­tu­rile ti­ne­ri­lor și să‑i lase pe ei să ho­tă­rască dacă îi dau pe o ma­șină sau mai de­grabă pe alt­ceva. Pen­tru că de ches­tia asta cu “e bine pen­tru eco­no­mie” am în­ce­put să mă cam sa­tur. Și tare aș vrea să stau și eu de vorbă pu­țin cu coana Eco­no­mia asta, că­reia îi priesc în­tot­dea­una mă­su­rile gu­ver­ne­lor Ro­mâ­niei în timp ce nouă nu prea.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.