De vorbă cu coana Economia

Într‐o țară în care șoma­jul afec­tează în foarte mare măsură tine­rii, ce ar fi mai nime­rit decât un pro­gram de încu­ra­jare a cre­di­te­lor pen­tru achi­zi­ția de auto­mo­bile? Iată că în sfâr­șit gân­di­rea eco­no­mică a guver­nu­lui Ponta își dă măsura geni­a­li­tă­ții și adec­vă­rii sale. Pen­tru că, pe lângă noua mașină pe care și‐o cum­pără, tână­rul pose­sor auto va cum­păra și com­bus­ti­bil, deci pac! niște accize la stat și o droaie de pro­fit la OMV. Pe urmă vine admi­nis­tra­ția finan­ci­ară și pac! impo­zit pe mașină. Tine­rii sunt năz­bâ­ti­oși și neli­niș­tiți și pac! tre­buie dusă mașina în ser­vice pen­tru repa­ra­ții – deci afa­ceri pen­tru service‐urile auto. Și ca să nu‐i coste prea mult repa­ra­ți­ile pac! asi­gu­rare RCA și casco de la com­pa­ni­ile de asi­gu­rări.

Dintr‐un foc v‐am ară­tat doar câteva feluri în care eco­no­mia româ­nească va bene­fi­cia din această sen­zațio­nală măsură a guver­nan­ți­lor. Iar dacă eco­no­mia va bene­fi­cia, se pre­su­pune că și noi vom bene­fi­cia, măcar indi­rect, nu? Păi hai să vedem. Banii pe mașină îi vor lua repre­zen­tan­țele auto ale diver­se­lor mărci, iar o mare parte din pro­fi­turi vor ajunge în con­tu­rile pro­du­că­to­ri­lor auto, deci nu în Româ­nia. Banii de pe com­bus­ti­bili vor merge în con­tu­rile altor com­pa­nii, cele petro­li­ere, deci iarăși nu în Româ­nia. Acci­zele și impo­zi­tele vor merge la buge­tele de stat și locale unde vor fi tocați de cli­en­ții poli­tici ai pute­rii sau con­su­mați pe sala­ri­ile și pri­mele de vacanță ale unor func­țio­nari incom­pe­tenți. Banii din asi­gu­rări… nici ăștia nu rămân prea mulți în Româ­nia, căci asi­gu­ra­to­rii sunt mai toți stră­ini.

Te‐ai fi gân­dit că guver­nul Româ­niei se pre­o­cupă des­pre cum să cre­ască veni­tu­rile tine­ri­lor și să‐i lase pe ei să hotă­rască dacă îi dau pe o mașină sau mai degrabă pe alt­ceva. Pen­tru că de ches­tia asta cu "e bine pen­tru eco­no­mie" am înce­put să mă cam satur. Și tare aș vrea să stau și eu de vorbă puțin cu coana Eco­no­mia asta, căreia îi priesc întot­dea­una măsu­rile guver­ne­lor Româ­niei în timp ce nouă nu prea.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu