Manej electoral

Ponta a intrat în linie dreaptă cu cam­pa­nia elec­to­rală. De aici îna­inte tot ce va spune și va face va avea această com­po­nentă poli­tică. Să ne aștep­tăm la un com­por­ta­ment tras la indigo față de ceea ce am văzut până acum? Răpun­sul nu e sim­plu, am putea spune că da și nu. Unele lucruri vor fi fra­zate ca și până acum, altele vor fi nuan­țate pen­tru a lăsa loc echi­vo­cu­lui și vreo câteva se vor schimba bini­șor.

Dar care sunt pro­vo­că­rile care stau în fața lui Ponta în dru­mul său către Cotro­ceni? Prima este că elec­to­ra­tul cap­tiv al PSD, cel mânat la urne de pri­ma­rii par­ti­du­lui, nu asi­gură o majo­ri­tate. În cel mai bun caz îi vor aduce undeva între 40 și 45% din voturi. Între­ba­rea la care can­di­da­tul Ponta tre­buie să găsească un răs­puns este de unde mai scoate câteva pro­cente. A doua pro­vo­care este cum intră în gra­ți­ile occi­den­tu­lui și mai ales ale SUA, pen­tru că vii­to­rul pre­șe­dinte al Româ­niei nu prea poate fi decât cineva agreat de ei. Iar Vic­to­raș pro­ba­bil știe că ser­vi­ci­ile ame­ri­cane sunt capa­bile să‐i orga­ni­zeze ceva, de pildă o demas­care a măgă­ri­i­lor făcute în tre­cut, dacă nu dove­dește că e ali­niat stra­te­gic.

Băsescu va rămâne ținta sa prin­ci­pală. O să dea în el ca în sacul de fasole pen­tru că dis­cur­sul anti­bă­sist îi aduce votu­rile celor care‐l urăsc de moarte pe actu­a­lul pre­șe­dinte, iar în pri­vința asta ame­ri­ca­nii… they don't give a shit. În cam­pa­nia elec­to­rală Ponta o să pro­mită marea și sare, ca și până acum. Însă nu va fi de ajuns, lumea s‐a cam prins cum e cu pro­mi­siu­nile astea deșarte. Și atunci?

Și atunci uite că începe să admită cu jumă­tate de gură că poves­tea cu pla­gi­a­tul e oare­cum ade­vă­rată, dar o abor­dează într‐o cheie împă­ciu­i­toare: ar tre­bui să fiu ier­tat până acum pen­tru așa o gre­șe­ală mică.

Sunt acu­zat de ceva ce am făcut rău, am greşit în urmă cu 16 ani. Dacă omo­ram pe cineva, după 16 ani cred că eram pus în liber­tate. Cred că am plătit preţul poli­tic, moral. M‐a afec­tat foarte tare, aş minţi să spun că nu m‐a afec­tat tot acest scan­dal şi acu­za­ţia aceasta repe­tată. Am o între­bare: cam câte zeci de ani tre­buie să plă­tesc pen­tru ceva ce, sigur, jus­ti­ţia a zis că sunt nevi­no­vat, dar o parte a opi­niei publice mă con­si­deră vino­vat ?

Cal­cu­lul e sim­plu: prin­tre cei deran­jați de pla­giat vor fi și unii mai mode­rați, mai ier­tă­tori, care vor zice hai, dom'ne, să‐i tre­cem cu vede­rea, că uite a recu­nos­cut săracu'! Lovi­tura de ima­gine e bine cal­cu­lată, nuanța e bine dozată pen­tru că nici n‐a recu­nos­cut vina, nici n‐a negat‐o com­plet.

Dis­cur­sul față de situ­a­ția din Ucraina este însă schim­bat radi­cal, Rusia este denun­țată clar ca vino­vată de esca­la­da­rea con­flic­tu­lui și dobo­rârea avio­nu­lui de pasa­geri. Pozi­ți­ile pro‐americane pe care le‐a luat în ulti­mele zile sunt o modi­fi­care radi­cală de viziune. Ponta înțe­lege că în pri­vința poli­ti­cii externe – prin­ci­pal apa­naj al pre­șe­din­te­lui – nu este loc de tumbe și gium­bu­ș­lu­curi. Așa că a înce­put să facă manej.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu