Ponta a in­trat în li­nie dreaptă cu cam­pa­nia elec­to­rală. De aici îna­inte tot ce va spune și va face va avea această com­po­nentă po­li­tică. Să ne aș­tep­tăm la un com­por­ta­ment tras la in­digo față de ceea ce am vă­zut până acum? Ră­pun­sul nu e sim­plu, am pu­tea spune că da și nu. Unele lu­cruri vor fi fra­zate ca și până acum, al­tele vor fi nu­an­țate pen­tru a lăsa loc echi­vo­cu­lui și vreo câ­teva se vor schimba binișor.

Dar care sunt pro­vo­că­rile care stau în fața lui Ponta în dru­mul său că­tre Co­tro­ceni? Prima este că elec­to­ra­tul cap­tiv al PSD, cel mâ­nat la urne de pri­ma­rii par­ti­du­lui, nu asi­gură o ma­jo­ri­tate. În cel mai bun caz îi vor aduce un­deva în­tre 40 și 45% din vo­turi. În­tre­ba­rea la care can­di­da­tul Ponta tre­buie să gă­sească un răs­puns este de unde mai scoate câ­teva pro­cente. A doua pro­vo­care este cum in­tră în gra­ți­ile oc­ci­den­tu­lui și mai ales ale SUA, pen­tru că vi­i­to­rul pre­șe­dinte al Ro­mâ­niei nu prea poate fi de­cât ci­neva agreat de ei. Iar Vic­to­raș pro­ba­bil știe că ser­vi­ci­ile ame­ri­cane sunt ca­pa­bile să‑i or­ga­ni­zeze ceva, de pildă o de­mas­care a mă­gă­ri­i­lor fă­cute în tre­cut, dacă nu do­ve­dește că e ali­niat strategic.

Bă­sescu va rămâne ținta sa prin­ci­pală. O să dea în el ca în sa­cul de fa­sole pen­tru că dis­cur­sul an­ti­bă­sist îi aduce vo­tu­rile ce­lor care‑l urăsc de moarte pe ac­tu­a­lul pre­șe­dinte, iar în pri­vința asta ame­ri­ca­nii… they don’t give a shit. În cam­pa­nia elec­to­rală Ponta o să pro­mită ma­rea și sare, ca și până acum. Însă nu va fi de ajuns, lu­mea s‑a cam prins cum e cu pro­mi­siu­nile as­tea de­șarte. Și atunci?

Și atunci uite că în­cepe să ad­mită cu ju­mă­tate de gură că po­ves­tea cu pla­gi­a­tul e oa­re­cum ade­vă­rată, dar o abor­dează într‑o cheie îm­pă­ciu­i­toare: ar tre­bui să fiu ier­tat până acum pen­tru așa o gre­șe­ală mică.

Sunt acu­zat de ceva ce am fă­cut rău, am greşit în urmă cu 16 ani. Dacă omo­ram pe ci­neva, după 16 ani cred că eram pus în li­ber­tate. Cred că am plătit preţul po­li­tic, mo­ral. M‑a afec­tat foarte tare, aş minţi să spun că nu m‑a afec­tat tot acest scan­dal şi acu­za­ţia aceasta re­pe­tată. Am o în­tre­bare: cam câte zeci de ani tre­buie să plă­tesc pen­tru ceva ce, si­gur, jus­ti­ţia a zis că sunt ne­vi­no­vat, dar o parte a opi­niei pu­blice mă con­si­deră vinovat ?

Cal­cu­lul e sim­plu: prin­tre cei de­ran­jați de pla­giat vor fi și unii mai mo­de­rați, mai ier­tă­tori, care vor zice hai, do­m’ne, să‑i tre­cem cu ve­de­rea, că uite a re­cu­nos­cut să­racu’! Lo­vi­tura de ima­gine e bine cal­cu­lată, nu­anța e bine do­zată pen­tru că nici n‑a re­cu­nos­cut vina, nici n‑a negat‑o complet.

Dis­cur­sul față de si­tu­a­ția din Ucraina este însă schim­bat ra­di­cal, Ru­sia este de­nun­țată clar ca vi­no­vată de es­ca­la­da­rea con­flic­tu­lui și do­bo­rârea avio­nu­lui de pa­sa­geri. Po­zi­ți­ile pro-ame­ri­cane pe care le‑a luat în ul­ti­mele zile sunt o mo­di­fi­care ra­di­cală de vi­ziune. Ponta în­țe­lege că în pri­vința po­li­ti­cii ex­terne — prin­ci­pal apa­naj al pre­șe­din­te­lui — nu este loc de tumbe și gi­um­bu­ș­lu­curi. Așa că a în­ce­put să facă manej.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.