Pen­tru că pe­da­lez deja de ceva vreme prin de­o­se­bit de pi­to­reasca noas­tră ca­pi­tală, m‑am gân­dit să adun ex­pe­rien­țele mele de bi­ci­clist într‑o co­lec­ție de legi, te­o­reme și ob­ser­va­ții, cu sco­pul de­cla­rat de a le îm­păr­tăși cu alți bi­ci­cliști de oca­zie. Fi­rește, țe­lul fi­nal este acela de a stă­pâni la per­fec­ție arta de a bi­ci­cli prin Bu­cu­rești, o în­tre­prin­dere care îți în­tă­rește or­ga­nis­mul, îți că­lește ca­rac­te­rul și îți îm­bo­gă­țește vo­ca­bu­la­rul cu ex­pre­sii pe care nici cre­deai că le-ai pu­tea gândi, da­ră­mite rosti.

Iată-le:

Te­o­rema de exis­tență (în care se sta­bi­lește cine și ce): Bi­ci­clis­tul este acel par­ti­ci­pant la tra­fic des­pre care șo­fe­rii con­si­deră că se mișcă prea în­cet și n‑are ce că­uta pe stradă și pie­to­nii con­si­deră că se mișcă prea re­pede și n‑are ce că­uta pe trotuar.

Co­ro­la­rul te­o­re­mei de exis­tență: Bi­ci­clis­tul n‑are ce căuta.

Le­gea spa­ți­u­lui în­gust: Dacă în­tre un bi­ci­clist și un pie­ton ce se de­pla­sează în sens opus se află o por­țiune în­gustă unde nu este loc pen­tru amân­doi atunci pie­to­nul va avea în­tot­dea­una vi­teza po­tri­vită pen­tru a se in­ter­secta cu bi­ci­clis­tul exact în acel loc.

Prima com­ple­tare la le­gea spa­ți­u­lui în­gust: Pen­tru că in­ter­sec­ta­rea să se pro­ducă în por­țiu­nea cea mai în­gustă este ne­ce­sar și su­fi­cient fie ca pie­to­nul să ob­serve din timp bi­ci­clis­tul, fie ca bi­ci­clis­tul să nu ob­serve pietonul.

A doua com­ple­tare la le­gea spa­ți­u­lui în­gust: Dacă bi­ci­clis­tul va mo­di­fica vi­teza, fie ac­ce­le­rând, fie în­ce­ti­nind, pie­to­nul va ac­ționa de așa na­tură în­cât te­o­rema să rămână valabilă.

Le­gea miș­că­rii brow­niene: Dacă există su­fi­cient spa­țiu de tre­cere de am­bele părți ale unui pie­ton aflat în miș­care, atunci pie­to­nul își va schimba di­rec­ția de mers că­tre par­tea pe care bi­ci­clis­tul în­cearcă să treacă.

Com­ple­tare la le­gea miș­că­rii brow­niene: Dacă bi­ci­clis­tul se va răzgândi, pie­to­nul va ac­ționa în așa fel în­cât te­o­rema să rămână va­la­bilă. La ne­voie, pen­tru res­pec­ta­rea te­o­re­mei, pie­to­nul va țo­păi dintr‑o parte în alta.

Le­gea vo­lu­me­lor: Vo­lu­mul mu­zi­cii în căș­tile unui pie­ton este di­rect pro­por­țio­nal cu stră­da­nia unui bi­ci­clist de a‑l aver­tiza din timp prin sonerie.

Ob­ser­va­ție la le­gea vo­lu­me­lor: Goarna cu aer com­pri­mat e sfântă.

Le­gea li­ni­i­lor aju­tă­toare: Pista de bi­ci­clete este lo­cul pre­fe­rat de de­pla­sare al ori­că­rui pie­ton, oferindu‑i prin cu­loa­rea sa di­fe­rită ușu­rință în a men­ține direcția.

Pream­bu­lul le­gii li­ni­i­lor aju­tă­toare: Men­ți­ne­rea di­rec­ției fără li­nii aju­tă­toare este ex­trem de so­li­ci­tantă in­te­lec­tual pen­tru orice pieton.

Le­gea ter­mo­di­na­mi­cii bi­ci­cliste: Pie­to­nii se vor feri din ca­lea unui bi­ci­clist pe care l‑au ob­ser­vat din timp cu o vi­teză in­vers pro­por­țio­nală cu tem­pe­ra­tura exterioară.

Le­gea in­te­gra­li­tă­ții: Pie­to­nii tind să ocupe in­te­gral un spa­țiu de tre­cere pe care cir­culă și bi­ci­cliști, des­fă­șu­rându-se uni­form pe toată lă­ți­mea sa.

Com­ple­ta­rea le­gii in­te­gra­li­tă­ții: Dacă nu­mă­rul lor nu per­mite ocu­pa­rea in­te­grală a spa­ți­u­lui de tre­cere, pie­to­nii aplică le­gea miș­că­rii browniene.

Le­gea tre­ce­rii de pie­toni: Dacă mai mulți șo­feri opresc vo­lun­tar pen­tru a da pri­o­ri­tate unui bi­ci­clist ce aș­teaptă la tre­ce­rea de pie­toni, atunci în­tot­dea­una va exista cel pu­țin unul care să strige: bă, le­gea zice că la tre­ce­rea de pie­toni te dai jos de pe bi­ci­cletă, da?

Pa­ra­do­xul le­gii tre­ce­rii de pie­toni: Dacă bi­ci­clis­tul se con­for­mează le­gii, tra­ver­sa­rea va dura mai mult, ener­vând șoferii.

Co­ro­la­rul pa­ra­do­xu­lui le­gii tre­ce­rii de pie­toni: Tra­ver­sa­rea stră­zii ener­vează șoferii.

Le­gea auto­mo­bi­lis­tu­lui: Nu dori moar­tea unui bi­ci­clist, fă‑l să și‑o do­rească singur.

Le­gea de­pă­și­ri­lor: Dis­tanța la­te­rală din­tre un bi­ci­clist și ma­șina care îl de­pă­șește este di­rect pro­por­țio­nală cu co­e­fi­cien­tul de in­te­li­gență al șoferului.

Co­ro­la­rul le­gii de­pă­și­ri­lor: Pă­rul blond al șo­fe­ru­lui tinde să mi­c­șo­reze această distanță.

To be continued…


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Sorin Sfirlogea

  Ivona: Foarte po­si­bil, trec pe acolo cand merg la serviciu.

 2. Ivona Funaru

  So­rin, ieri di­mi­ne­ata bi­ci­cleai prin Pri­ma­ve­rii? Mi s‑a pa­rut ca te za­resc (in timp ce ma de­pla­sam cu ma­sina cu vi­teza melcului 😉

 3. Sorin Sfirlogea

  N‑am avut plă­ce­rea, încă 🙂 Avan­ta­jul de a lo­cui în nor­dul Bucureștiului.

 4. Tanasescu Florin

  Des­pre caini, nimic ?


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.