Legile biciclitului prin București

Pen­tru că peda­lez deja de ceva vreme prin deo­se­bit de pito­reasca noas­tră capi­tală, m‐am gân­dit să adun expe­rien­țele mele de bici­clist într‐o colec­ție de legi, teo­reme și obser­va­ții, cu sco­pul decla­rat de a le împăr­tăși cu alți bici­cliști de oca­zie. Firește, țelul final este acela de a stă­pâni la per­fec­ție arta de a bici­cli prin Bucu­rești, o între­prin­dere care îți întă­rește orga­nis­mul, îți călește carac­te­rul și îți îmbo­gă­țește voca­bu­la­rul cu expre­sii pe care nici cre­deai că le‐ai putea gândi, dară­mite rosti.

Iată‐le:

Teo­rema de exis­tență (în care se sta­bi­lește cine și ce): Bici­clis­tul este acel par­ti­ci­pant la tra­fic des­pre care șofe­rii con­si­deră că se mișcă prea încet și n‐are ce căuta pe stradă și pie­to­nii con­si­deră că se mișcă prea repede și n‐are ce căuta pe tro­tuar.

Coro­la­rul teo­re­mei de exis­tență: Bici­clis­tul n‐are ce căuta.

Legea spa­ți­u­lui îngust: Dacă între un bici­clist și un pie­ton ce se depla­sează în sens opus se află o por­țiune îngustă unde nu este loc pen­tru amân­doi atunci pie­to­nul va avea întot­dea­una viteza potri­vită pen­tru a se inter­secta cu bici­clis­tul exact în acel loc.

Prima com­ple­tare la legea spa­ți­u­lui îngust: Pen­tru că inter­sec­ta­rea să se pro­ducă în por­țiu­nea cea mai îngustă este nece­sar și sufi­cient fie ca pie­to­nul să observe din timp bici­clis­tul, fie ca bici­clis­tul să nu observe pie­to­nul.

A doua com­ple­tare la legea spa­ți­u­lui îngust: Dacă bici­clis­tul va modi­fica viteza, fie acce­le­rând, fie înce­ti­nind, pie­to­nul va acționa de așa natură încât teo­rema să rămână vala­bilă.

Legea miș­că­rii brow­niene: Dacă există sufi­cient spa­țiu de tre­cere de ambele părți ale unui pie­ton aflat în miș­care, atunci pie­to­nul își va schimba direc­ția de mers către par­tea pe care bici­clis­tul încearcă să treacă.

Com­ple­tare la legea miș­că­rii brow­niene: Dacă bici­clis­tul se va răzgândi, pie­to­nul va acționa în așa fel încât teo­rema să rămână vala­bilă. La nevoie, pen­tru res­pec­ta­rea teo­re­mei, pie­to­nul va țopăi dintr‐o parte în alta.

Legea volu­me­lor: Volu­mul muzi­cii în căș­tile unui pie­ton este direct pro­por­țio­nal cu stră­da­nia unui bici­clist de a‐l aver­tiza din timp prin sone­rie.

Obser­va­ție la legea volu­me­lor: Goarna cu aer com­pri­mat e sfântă.

Legea lini­i­lor aju­tă­toare: Pista de bici­clete este locul pre­fe­rat de depla­sare al ori­că­rui pie­ton, oferindu‐i prin culoa­rea sa dife­rită ușu­rință în a men­ține direc­ția.

Pream­bu­lul legii lini­i­lor aju­tă­toare: Men­ți­ne­rea direc­ției fără linii aju­tă­toare este extrem de soli­ci­tantă inte­lec­tual pen­tru orice pie­ton.

Legea ter­mo­di­na­mi­cii bici­cliste: Pie­to­nii se vor feri din calea unui bici­clist pe care l‐au obser­vat din timp cu o viteză invers pro­por­țio­nală cu tem­pe­ra­tura exte­ri­oară.

Legea inte­gra­li­tă­ții: Pie­to­nii tind să ocupe inte­gral un spa­țiu de tre­cere pe care cir­culă și bici­cliști, desfășurându‐se uni­form pe toată lăți­mea sa.

Com­ple­ta­rea legii inte­gra­li­tă­ții: Dacă numă­rul lor nu per­mite ocu­pa­rea inte­grală a spa­ți­u­lui de tre­cere, pie­to­nii aplică legea miș­că­rii brow­niene.

Legea tre­ce­rii de pie­toni: Dacă mai mulți șoferi opresc volun­tar pen­tru a da pri­o­ri­tate unui bici­clist ce așteaptă la tre­ce­rea de pie­toni, atunci întot­dea­una va exista cel puțin unul care să strige: bă, legea zice că la tre­ce­rea de pie­toni te dai jos de pe bici­cletă, da?

Para­do­xul legii tre­ce­rii de pie­toni: Dacă bici­clis­tul se con­for­mează legii, tra­ver­sa­rea va dura mai mult, ener­vând șofe­rii.

Coro­la­rul para­do­xu­lui legii tre­ce­rii de pie­toni: Tra­ver­sa­rea stră­zii ener­vează șofe­rii.

Legea auto­mo­bi­lis­tu­lui: Nu dori moar­tea unui bici­clist, fă‐l să și‐o dorească sin­gur.

Legea depă­și­ri­lor: Dis­tanța late­rală din­tre un bici­clist și mașina care îl depă­șește este direct pro­por­țio­nală cu coe­fi­cien­tul de inte­li­gență al șofe­ru­lui.

Coro­la­rul legii depă­și­ri­lor: Părul blond al șofe­ru­lui tinde să mic­șo­reze această dis­tanță.

To be con­ti­nued…


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


 1. Sorin Sfirlogea

  Ivona: Foarte posi­bil, trec pe acolo cand merg la ser­vi­ciu.

 2. Ivona Funaru

  Sorin, ieri dimi­ne­ata bici­cleai prin Pri­ma­ve­rii? Mi s‐a parut ca te zaresc (in timp ce ma depla­sam cu masina cu viteza mel­cu­lui 😉

 3. Sorin Sfirlogea

  N‐am avut plă­ce­rea, încă 🙂 Avan­ta­jul de a locui în nor­dul Bucu­rești­u­lui.

 4. Tanasescu Florin

  Des­pre caini, nimic ?


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu