Dom­nul Vi­k­tor Or­ban e un per­so­naj in­te­re­sant și oa­re­cum com­plex, des­tul de greu de ca­rac­te­ri­zat în doar câ­teva cu­vinte. Iar în ul­tima vreme pare să ada­uge pro­fi­lu­lui său tot mai multe per­spec­tive ne­aș­tep­tate, ca și cum s‑ar stră­dui să atragă tot mai tare aten­ția asu­pra sa.

Ul­tima sa is­pravă de acest gen sunt niște afir­ma­ții cel pu­țin cu­ri­oase: din punc­tul său de ve­dere de­mo­cra­ția li­be­rală a eșuat în în­cer­ca­rea de a aduce suc­ce­sul unei na­țiuni. Nu sunt prea multe de­ta­lii des­pre con­tex­tul și con­ți­nu­tul mai amă­nu­n­țit al aces­tui panseu, așa că nu știu ce va fi fost în gân­dul său. Dar îmi pot ima­gina că s‑o fi re­fe­rit la fap­tul că li­be­ra­lis­mul ca­pi­ta­list a cam dat în con­su­me­rism, care a de­ter­mi­nat ome­ni­rea să se ocupe mai mult de mațe și mai pu­țin de cre­ier, ceea ce a în­ce­put să afec­teze de­mo­cra­ția prin ab­sen­te­ism sau fa­cila ma­ni­pu­lare a elec­to­ra­tu­lui ig­no­rant. Ches­tii cu care sunt de acord prin­ci­pial.

Vi­k­tor Or­ban ada­ugă și că Ru­sia, Tur­cia și China — trei state în care com­po­nenta na­țio­na­listă e tot mai ac­cen­tu­ată — sunt mo­dele de suc­ces, pro­ba­bil pen­tru că re­u­șesc să în­de­păr­teze po­po­rul de con­su­me­rism. În pri­vința aces­tei afir­ma­ții am niște  re­ți­neri. Pen­tru că îmi lip­sește de­fi­ni­ția suc­ce­su­lui în vi­ziu­nea or­ba­ni­ană, îmi este greu să-mi dau seama cum ar fi Ru­sia, China și Tur­cia un suc­ces pen­tru ce­tă­țe­nii de rând ai aces­tor țări. Sau poate că dom­nul Or­ban când se gân­dește la bi­nele na­țiu­nii nu se re­feră la ce­tă­țe­nii ei. Mai știi?!?


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Dan

  Noi ve­dem aici in est cat de in­fri­co­sa­toare este ase­ma­na­rea din­tre mo­de­lul eco­no­mic to­ta­li­tar, cen­tra­li­zat si mo­de­lele eco­no­mice ale ma­ri­lor cor­po­ra­tii. Noi pri­ce­pem mai usor ca oa­me­nii sunt ace­iasi, in­di­fe­rent de re­gim, iar in si­tu­a­tii cri­tice edu­ca­tia for­mala cade de pe om ca ro­chia de pe o fe­meie usoara. Nu mai avem atrac­tia oc­ci­den­tu­lui ca in anii ’90, un­deva au ra­tat sa ne mai im­pre­sio­neze. Pro­ba­bil la mo­ra­li­tate.
  Cred ca exem­plul ves­tu­lui, care da de multe ori sen­za­tia ca vine aici ca in co­lo­nii, poate crea, cu pro­pa­ganda po­tri­vita, sen­ti­mente de re­zis­tenta in pa­tura mai nu­me­roasa si mai pu­tin in­for­mata.
  Or­ban e foarte in­te­li­gent, si are sanse mari sa-si pas­treze mult timp po­pu­la­ri­ta­tea in Un­ga­ria fo­lo­sind te­mele de mai sus. Si stie sa-si faca po­po­rul sa se con­si­dere “spe­cial” si ne­drep­ta­tit. Nu ofera al­ter­na­tiva, dar a pri­mit din par­tea mo­de­lu­lui li­be­ral pre­mi­zele su­fi­ciente ne­ga­rii lui.
  Sunt ex­trem de cu­rios cum va evo­lua Un­ga­ria, pen­tru ca risca sa de­vina un exem­plu si pen­tru al­tii.

  • Sorin Sfirlogea

   Cred că mo­de­lul ca­pi­ta­list și‑a cam atins li­mi­tele, iar so­lu­ți­ile nu se în­tre­ză­resc. Ță­rile ves­tice (cu ex­cep­ția Ger­ma­niei) și SUA nu au o is­to­rie a dic­ta­tu­ri­lor sau nu mai au me­mo­ria co­lec­tivă a to­ta­li­ta­ris­me­lor, așa că nu își pot ima­gina o altă or­ga­ni­zare so­cio-eco­no­mică. Es­tul eu­ro­pean, abia ie­șit din co­mu­nism, are însă ten­ta­ții mari spre na­țio­na­lism și cen­tra­li­zare eco­no­mică. Nu crezi?

   • Dan

    In vest li­be­ra­lis­mul a func­tio­nat, dar sunt de­ta­lii ale suc­ce­su­lui care ar tre­bui men­tio­nate: in­fu­zie ma­siva de ca­pi­tal ame­ri­can dupa raz­boi, co­lo­nii, cor­po­ra­tii de­se­ori su­b­ven­tio­nate de stat, re­surse lu­ate cam de unde au vrut. Acum li­be­ra­lii sunt pri­mii care aplica in toata lu­mea ma­suri so­ci­ale. Cred ca asta zice tot des­pre ten­din­tele li­be­rale 🙂
    Pro­ba­bil sunt si lu­cruri spe­ci­fice fi­e­ca­rui po­por care fac ca un sis­tem sa tinda intr‑o di­rec­tie sau alta. La noi, de exem­plu, “li­be­ra­lis­mul” (sau ce‑o fi el) tinde spre un sis­tem fe­u­dal ba­zat pe ba­roni si lo­co­te­nenti, de parca ne lip­seste o bu­cata de is­to­rie. Spre asta tin­dem in mod li­ber, e ne­voie me­reu de in­ter­ven­tie de-afara ca sa ne mo­der­ni­zam un pic bom­ba­nind.
    Un­gu­rii in schimb au mai avut se­co­lul tre­cut ten­ta­tive de de­ra­paj ca­tre ne-li­be­ra­lism. Poate asta li se po­tri­veste.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.