Ce este succesul unei națiuni

Dom­nul Vik­tor Orban e un per­son­aj intere­sant și oare­cum com­plex, destul de greu de car­ac­ter­i­zat în doar câte­va cuvinte. Iar în ulti­ma vreme pare să adauge pro­filu­lui său tot mai multe per­spec­tive neaștep­tate, ca și cum s‑ar stră­dui să atragă tot mai tare atenția asupra sa.

Ulti­ma sa ispravă de acest gen sunt niște afir­mații cel puțin curioase: din punc­tul său de vedere democrația lib­er­ală a eșu­at în încer­carea de a aduce suc­ce­sul unei nați­u­ni. Nu sunt prea multe detalii despre con­tex­tul și conțin­u­tul mai amă­nunțit al aces­tui panseu, așa că nu știu ce va fi fost în gân­dul său. Dar îmi pot imag­i­na că s‑o fi refer­it la fap­tul că lib­er­al­is­mul cap­i­tal­ist a cam dat în con­sumerism, care a deter­mi­nat omenirea să se ocupe mai mult de mațe și mai puțin de creier, ceea ce a început să afecteze democrația prin absen­teism sau facila manip­u­lare a elec­torat­u­lui igno­rant. Chestii cu care sunt de acord prin­cip­i­al.

Vik­tor Orban adaugă și că Rusia, Tur­cia și Chi­na — trei state în care com­po­nen­ta națion­al­istă e tot mai accen­tu­ată — sunt mod­ele de suc­ces, prob­a­bil pen­tru că reușesc să înde­părteze poporul de con­sumerism. În priv­ința aces­tei afir­mații am niște  rețineri. Pen­tru că îmi lipsește definiția suc­ce­su­lui în viz­iunea orba­ni­ană, îmi este greu să-mi dau sea­ma cum ar fi Rusia, Chi­na și Tur­cia un suc­ces pen­tru cetățenii de rând ai aces­tor țări. Sau poate că dom­nul Orban când se gân­dește la binele nați­u­nii nu se referă la cetățenii ei. Mai știi?!?


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


 1. Dan

  Noi vedem aici in est cat de infricosatoare este ase­m­anarea din­tre mod­elul eco­nom­ic total­i­tar, cen­tral­izat si mod­elele eco­nom­ice ale mar­ilor cor­po­ratii. Noi pri­cepem mai usor ca oamenii sunt aceiasi, indifer­ent de regim, iar in sit­u­atii crit­ice edu­ca­tia for­mala cade de pe om ca rochia de pe o femeie usoara. Nu mai avem atrac­tia occi­den­tu­lui ca in anii ’90, unde­va au ratat sa ne mai impre­sioneze. Prob­a­bil la moral­i­tate.
  Cred ca exem­plul ves­tu­lui, care da de multe ori sen­za­tia ca vine aici ca in colonii, poate crea, cu pro­pa­gan­da potrivi­ta, sen­ti­mente de rezis­ten­ta in patu­ra mai numeroasa si mai putin infor­ma­ta.
  Orban e foarte inteligent, si are sanse mari sa-si pas­treze mult timp pop­u­lar­i­tatea in Ungaria folosind temele de mai sus. Si stie sa-si faca poporul sa se con­sidere “spe­cial” si nedrep­tatit. Nu ofera alter­na­ti­va, dar a prim­it din partea mod­elu­lui lib­er­al pre­m­izele sufi­ciente negarii lui.
  Sunt extrem de curios cum va evolua Ungaria, pen­tru ca risca sa dev­ina un exem­plu si pen­tru altii.

  • Sorin Sfirlogea

   Cred că mod­elul cap­i­tal­ist și‑a cam atins lim­itele, iar soluți­ile nu se întrezăresc. Țările ves­tice (cu excepția Ger­maniei) și SUA nu au o isto­rie a dic­ta­turilor sau nu mai au memo­ria colec­tivă a total­i­taris­melor, așa că nu își pot imag­i­na o altă orga­ni­zare socio-eco­nom­ică. Estul euro­pean, abia ieșit din comu­nism, are însă ten­tații mari spre națion­al­ism și cen­tralizare eco­nom­ică. Nu crezi?

   • Dan

    In vest lib­er­al­is­mul a func­tion­at, dar sunt detalii ale suc­ce­su­lui care ar tre­bui men­tion­ate: infuzie masi­va de cap­i­tal amer­i­can dupa razboi, colonii, cor­po­ratii dese­ori sub­ven­tion­ate de stat, resurse luate cam de unde au vrut. Acum lib­er­alii sunt prim­ii care apli­ca in toa­ta lumea masuri sociale. Cred ca asta zice tot despre tend­in­tele lib­erale 🙂
    Prob­a­bil sunt si lucruri speci­fice fiecarui popor care fac ca un sis­tem sa tin­da intr‑o direc­tie sau alta. La noi, de exem­plu, “lib­er­al­is­mul” (sau ce‑o fi el) tinde spre un sis­tem feu­dal bazat pe baroni si locote­nen­ti, de par­ca ne lipses­te o buca­ta de isto­rie. Spre asta tin­dem in mod liber, e nevoie mereu de inter­ven­tie de-afara ca sa ne mod­ern­izam un pic bom­banind.
    Ungurii in schimb au mai avut sec­olul tre­cut ten­ta­tive de der­a­paj catre ne-lib­er­al­ism. Poate asta li se potriveste.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu