Ca și mine, pro­ba­bil că ori­cine are un blog Wor­d­Press cade mai în­tâi pradă de­ta­li­i­lor. Vrei să atragi aten­ția, vrei să ieși din rând. Vrei să placi prin as­pect, prin func­țio­na­li­tăți. Și te arunci în ma­rea de plu­gin-uri pe care le gă­sești din bel­șug pe net și in­sta­lezi, tes­tezi, ex­pe­ri­men­tezi, până când îți dai seama că site-ul merge prea în­cet și că poate ai exa­ge­rat. Vine apoi etapa în care tre­buie să mai re­nunți la una, la alta, dar parcă nu te in­duri, ca­uți so­lu­ții pen­tru per­for­manță și ajungi să ac­cepți că nu e altă cale de­cât să mai dez­in­sta­lezi din brizbrizuri.

La un mo­ment dat, dacă nu ești un blo­gger co­mer­cial și n‑ai re­clame pe site, re­a­li­zezi că toate “fun­di­țele” tale nu atrag prea mulți ci­ti­tori și că prea pu­țini sunt cei care le fo­lo­sesc. Slavă Dom­nu­lui, Go­o­gle Ana­ly­tics te ajută foarte mult ca să pri­cepi asta — pro­blema e să dai aten­ție sta­tis­ti­ci­lor și să le in­ter­pre­tezi co­rect. Și parcă ți se ușu­rează inima și știi că tai de unde tre­buie. Per­for­manța în­cepe să mai cre­ască, în­cepi să te pre­o­cupi și de di­men­siu­nile ima­gi­ni­lor — ai sen­ti­men­tul că te în­drepți spre mai bine.

Până când într‑o zi în­țe­legi că lu­mea nu vine pe blo­gul tău de­cât pen­tru con­ți­nut — mai bun sau mai slab, după cum ți‑a fost in­spi­ra­ția — și că toate ce­le­lalte sunt doar ar­ti­fi­cii ca să ți se pară ție că ai blog se­rios. Si te apuci de tă­iat in carne vie, scoți toate pros­ti­ile care n‑ajută lec­tura și pri­vești cu ochi com­plet noi ceea ce rămâne. Doar con­ți­nut — sancta sim­pli­ci­tas.

Ar tre­bui să mai adaug că am me­di­tat în­de­lung la ti­tlul blo­gu­lui meu, că­u­tând le­gă­tura din­tre mine și na­vi­ga­ția pe ape, su­ge­rată prin jur­na­lul de bord. Îmi place ma­rea, cred că mi-ar place să lo­cu­iesc pe un vas acos­tat la che­iul unui oraș eu­ro­pean, dar nu simt de­loc che­ma­rea lar­gu­lui. Dim­po­trivă, în­tin­de­rile de apă mă in­ti­mi­dează. De ce atunci jur­nal de bord? Și m‑am gân­dit apoi că eu sunt mai de­grabă că­lă­tor pe munți, ale că­ror pro­vo­cări îmi place să le ac­cept, deci mi s‑ar po­trivi mai de­grabă un jur­nal de drum.

Acum știți ce s‑a în­tâm­plat cu blo­gul peste we­e­kend. Eu zic că e de bine.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.