Portret de român (IV)

Până aici am putut con­clu­ziona că româ­nul este mai degrabă încli­nat spre impro­vi­za­ție și șme­che­rie – într‐o lume ce‐i este ostilă, astea sunt armele sale cu care a lup­tat de secole pen­tru supra­vie­țu­i­rea sa. Din­colo de con­junc­turi isto­rice și con­texte geo‐strategice care ar putea explica într‐o oare­care măsură aceste abi­li­tăți, un obser­va­tor gră­bit ar putea afirma că româ­nul e un ins lip­sit de stil. Căci sti­lul este exact opu­sul impro­vi­za­ției, este capa­ci­ta­tea de a repeta com­por­ta­mente și ges­turi uti­li­zând ace­leași prin­ci­pii și reguli. Sti­lul pre­su­pune un soi de manie­rism aeri­sit, fle­xi­bil în formă, con­sec­vent în con­ți­nut. Să fie deci româ­nul un indi­vid lip­sit de stil?

Câtuși de puțin. Cel de‐al patru­lea banc și ulti­mul al aces­tei micii serii pe care v‐am propus‐o, desă­vâr­șește por­tre­tul româ­nu­lui, dezvăluindu‐i ultima per­spec­tivă din care tre­buie pri­vit pen­tru a fi înțe­les pe deplin.

* * *

Se orga­ni­zează un con­curs inter­națio­nal pen­tru băr­bați ca să se deter­mine care sunt cei mai vred­nici mas­culi de pe pla­netă. Fie­care țară are drep­tul la un repre­zen­tant, iar pro­bele prin care tre­buie să treacă sunt să spele o cămașa, să mănânce o pâine și să satis­facă o femeie. Cel care ispră­vește cu suc­ces aceste sar­cini în cel mai scurt timp e decla­rat câști­gă­tor. Din­tre toți con­cu­ren­ții se remarcă mai întâi un rus, care mănâncă rapid pâi­nea, apoi satis­face rusoaica și în fine spală cămașa, totul în doar trei minute. Spec­ta­to­rii sunt în extaz, rusul e între­bat cum a reu­șit tim­pul ăsta record și el, mân­dru, explică:

- Am urmat sti­lul de viață rusesc: noi mân­căm bine, apoi ne dis­trăm și mai bine și, dacă e nevoie, pe urmă mun­cim.

Urmează un ame­ri­can care începe prin a spăla cămașa, apoi mănâncă raid pâi­nea și în final satis­face o ame­ri­cancă. Totul durează trei minute. Lumea este ulu­ită – cum a fost posi­bil? Ame­ri­ca­nul explică:

- Nimic mai sim­plu, tot ce am făcut a fost să urmez sti­lul de viață ame­ri­can: noi mun­cim teme­i­nic, apoi ne hră­nim bine și, dacă mai e timp, ne și dis­trăm puțin.

Ulti­mul în con­curs se pre­zintă româ­nul, care este între­bat dacă mai vrea să con­cu­reze având în vedere tim­pii record scoși de rus și ame­ri­can. Omul nos­tru zice că da și se apucă de treabă: pune românca să spele cămașa, în tim­pul ăsta el o satis­face din spate și mănâncă și pâi­nea în ace­lași timp. În două minute treaba e ter­mi­nată. Asis­tența e side­rată – feno­me­nal, nu ne‐am ima­gi­nat așa ceva, cum de ți‐a venit ideea asta geni­ală?

- Nu‐i nici o idee geni­ală, dom'ne, eu doar am apli­cat sti­lul de viață româ­nesc: să nu‐ți tih­nească dumi­ca­tul până nu f**i pe unul care mun­cește.

* * *

 Comen­ta­ri­ile cred că sunt de pri­sos.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu