Sunt tot mai pu­țini cei care mai țin minte sub­stan­ti­vul “ali­men­tară”. În vre­mu­rile de tristă amin­tire Ali­men­tara era un brand care prin uni­ci­ta­tea im­pusă de eco­no­mia so­ci­a­listă se trans­for­mase trep­tat în sub­stan­tiv co­mun. A merge la ali­men­tară era o ex­pre­sie co­mună ori­că­rui ro­mân, căci nu era chip să cum­peri hrana zil­nică din altă parte. La ali­men­tară erau dul­ciu­rile și meze­lu­rile, brân­ze­tu­rile și de­ter­gen­ții, pâi­nea și con­ser­vele. Nu la fel stă­teau lu­cru­rile în pri­vința le­gu­me­lor și fruc­te­lor — aici aveai op­țiuni. Fie mer­geai la piață, unde pre­țu­rile erau sta­bi­lite prin mer­cu­rial, fie la Apro­zar (adică apro­vi­zio­nare zar­za­va­turi), fie la Gos­tat (adică gos­po­dă­ria de stat). Lu­cru­rile erau bine de­li­mi­tate, nu era loc de con­fu­zii, iar ali­men­tara se afla — după cum vă spu­neam — la loc de cin­ste. Tre­cem acum sub tă­cere anii lungi când nu gă­seai înă­un­trul aces­tor ma­ga­zine ni­mic comestibil…

După ’89 cor­nul abu­n­den­ței s‑a re­văr­sat trep­tat și peste ro­mâni. Ali­men­ta­rele au dis­pă­rut și în lo­cul lor avem pu­z­de­rie de su­per­mar­ke­turi si hy­per­mar­ke­turi. Ca să nu mai zic de ma­ga­zi­nele cash & carry. Ai zice că în sfâr­șit avem parte de bin­e­fa­ce­rile ca­pi­ta­lis­mu­lui, des­fă­șu­rate în fața ochi­lor noș­tri pre­cum co­mo­rile din peș­tera lui Al­la­din. Las acum la o parte fap­tul că măr­fu­rile vin de aiu­rea și că ba­nii voș­tri ies ușu­rel din țară, ri­si­pindu-vă munca și ago­ni­seala în pa­tru zări — v‑am mai po­ves­tit des­pre asta. Dar ob­serv că sunt cel pu­țin două lan­țuri care râv­nesc la do­mi­na­ția zdro­bi­toare a ali­me­ta­re­lor de al­tă­dată: Mega Image și Carrefour.

Sunt deja ce­le­bre glu­mele cu lo­cu­rile în care s‑a mai des­chis un Mega Image. Mie mi‑a plă­cut aia care zice că, din lipsă de spa­ții dis­po­ni­bile, un nou Mega Image s‑a des­chis într-un alt Mega Image. Din­colo de glumă este evi­dentă stră­da­nia aces­tei afa­ceri de a ne aca­para fi­e­care cum­pă­ră­tură, fi­e­care bă­nuț dat pe ali­mente și pe alte ar­ti­cole de bă­că­nie. Forța lor de pă­trun­dere a im­pre­sio­nat într-atât în­cât s‑a ajuns chiar la co­pi­e­rea cu­lo­ri­lor bran­du­lui de că­tre alte su­per­mar­ke­turi, în spe­ranța de a atrage cli­enți care vor crede că in­tră într-un Mega Image — am vă­zut vreo două ast­fel de ma­ga­zine prin București.

Dar nu nu­mele pro­priu al bran­du­lui este cel care tre­buie să se im­pună. Cei de la Mega Image vi­sează în se­cret ca nu­mele lor să de­vină sub­stan­tiv co­mun. Într‑o bună zi vă veți trezi spu­nănd mă duc la me­gai­maj. Apoi va fi doar o ches­tiune de timp ca noul cu­vânt să apară în DEX.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.