Ouă de varan

Dacă am vreo curi­oz­i­tate nesat­is­fă­cută în toata povestea asta cu pro­ce­sele lui Voiculescu cu sig­u­ranță cea mai mare este aceea de a ști dacă el are conșt­ința faptelor sale, dacă îl stră­bate în vreo clipă un fior de lucid­i­tate. Aș vrea să știu cum gân­dește cu ade­vărat în sinea sa despre tot ceea ce se întâm­plă — con­sid­eră că este cu ade­vărat nevi­no­vat sau e con­vins că urmele pe care mârșăvi­ile sale le‐au lăsat sunt imposi­bil de detec­tat? Și nu mă refer la dis­cur­sul său pub­lic, nici măcar cel în fața apropi­aților și a fam­i­liei, ci la ceea ce își spune în gând atunci când e sin­gur cu el însuși.

Aș fi foarte mirat să nu fie con­damnat în pro­nunțarea sentinței de azi. Va fi cel mai prob­a­bil trimis după gratii și am putea spune că respirăm ușu­rați. Un prag a fost pășit în justiția românească. Con­damnarea lui Năs­tase a fost un sem­nal, con­damnarea lui Voiculescu ar fi o con­fir­mare. Cineva începe să facă curățe­nie în Româ­nia. Dar ne putem oare declara lin­iștiți?

Marți seară, ști­ind că pro­ce­sul lui Voiculescu nu mergea deloc bine pen­tru el, am cău­tat pos­tul Antena 3 ca să văd ce atmos­feră e pe‐acolo. Am dat peste Dana Grecu și niște invi­tați, toți având un soi de resemnare pe față din care mai tresăreau din când în când în accente de revoltă, când per­orau împotriva lui Băs­escu. Luceafărul dejecți­ilor, patronul mas­ca­rade­lor, se stinge. Ce va rămâne în urma sa? Cine va direcționa iscusit armata de lătrăi a antenelor? Va supraviețui mașina de spălat creiere numită Antena 3 fără men­torul său spir­i­tual și mate­r­ial?

Aș fi ten­tat să spun că nu. Însă văzând scrisoarea de susținere a unor anga­jați din Antena 3, încep să fiu cu ade­vărat îngri­jo­rat. Oamenii ăștia au pier­dut con­tac­tul cu real­i­tatea, prob­a­bil la fel ca patronul lor. Sub stin­dar­dul unei închipuite lupte pen­tru ade­văr si drep­tate — care sunt întot­deauna doar de partea lor — așa‐zișii jur­nal­iști justițiari au ajuns să‐l vadă pe Băs­escu drept inamic per­sonal, impli­cat omnipo­tent în toate malver­sați­u­nile României, în timp ce patronul lor ser­afic e "dom' pro­fe­sor'", un om care nu renunță la dem­ni­tate și onoare. Și, mai grav, toți se declară gata să con­tinuie "lupta" chiar dacă au eșuat în ten­ta­tiva lor de a‐și apăra spon­sorul. Încrân­cenare? Dor­ința de a‐și secur­iza salari­ile mari? Dis­per­area că nici o altă tele­viz­iune nu i‐ar primi? Toate la un loc?

Ouăle de varan încă există. Cum împiedicăm acești pui să dev­ină viitoarele rep­tile ale spați­u­lui pub­lic româ­nesc? Cine va rea­d­uce stan­dard­ele jur­nal­is­mu­lui acolo unde ar tre­bui să se afle?


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


  1. Anonymous

    Oamenii astia nu vor dis­parea cu totul (a se citi "out­ele de varan"). Si, in orice caz, nu dintr‐o data. Ei sunt acum dis­perati, asa cum securis­tii de dupa 89' erau dis­perati. Dar, daca soci­etatea noas­tra le va per­mite, se vor grupa, se vor ada­posti, se vor aduna in "PONTE", mai mari sau mai mici, si vor ecloza. Si se vor inmulti. Sper ca acest sce­nariu sum­bru sa nu se trans­forme in real­i­tate. "Mizez" pe lasitatea, lipsa de per­son­al­i­tate, miz­e­ria, nim­ic­ni­cia si impo­tenta ce se ascund in fiecare din­tre aceste "oute de varan".


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu