Ouă de varan

Dacă am vreo curi­o­zi­tate nesa­tis­fă­cută în toata poves­tea asta cu pro­ce­sele lui Voi­cu­lescu cu sigu­ranță cea mai mare este aceea de a ști dacă el are con­ș­tința fap­te­lor sale, dacă îl stră­bate în vreo clipă un fior de luci­di­tate. Aș vrea să știu cum gân­dește cu ade­vă­rat în sinea sa des­pre tot ceea ce se întâm­plă – con­si­deră că este cu ade­vă­rat nevi­no­vat sau e con­vins că urmele pe care mâr­șă­vi­ile sale le‐au lăsat sunt impo­si­bil de detec­tat? Și nu mă refer la dis­cur­sul său public, nici măcar cel în fața apro­pi­a­ți­lor și a fami­liei, ci la ceea ce își spune în gând atunci când e sin­gur cu el însuși.

Aș fi foarte mirat să nu fie con­dam­nat în pro­nun­ța­rea sen­tin­ței de azi. Va fi cel mai pro­ba­bil tri­mis după gra­tii și am putea spune că res­pi­răm ușu­rați. Un prag a fost pășit în jus­ti­ția româ­nească. Con­dam­na­rea lui Năs­tase a fost un sem­nal, con­dam­na­rea lui Voi­cu­lescu ar fi o con­fir­mare. Cineva începe să facă cură­țe­nie în Româ­nia. Dar ne putem oare declara liniș­tiți?

Marți seară, ști­ind că pro­ce­sul lui Voi­cu­lescu nu mer­gea deloc bine pen­tru el, am cău­tat pos­tul Antena 3 ca să văd ce atmosferă e pe‐acolo. Am dat peste Dana Grecu și niște invi­tați, toți având un soi de resem­nare pe față din care mai tre­să­reau din când în când în accente de revoltă, când pero­rau împo­triva lui Băsescu. Lucea­fă­rul dejec­ți­i­lor, patro­nul mas­ca­ra­de­lor, se stinge. Ce va rămâne în urma sa? Cine va direc­ționa iscu­sit armata de lătrăi a ante­ne­lor? Va supra­vie­țui mașina de spă­lat cre­iere numită Antena 3 fără men­to­rul său spi­ri­tual și mate­rial?

Aș fi ten­tat să spun că nu. Însă văzând scri­soa­rea de sus­ți­nere a unor anga­jați din Antena 3, încep să fiu cu ade­vă­rat îngri­jo­rat. Oame­nii ăștia au pier­dut con­tac­tul cu rea­li­ta­tea, pro­ba­bil la fel ca patro­nul lor. Sub stin­dar­dul unei închi­pu­ite lupte pen­tru ade­văr si drep­tate – care sunt întot­dea­una doar de par­tea lor – așa‐zișii jur­na­liști jus­ti­țiari au ajuns să‐l vadă pe Băsescu drept ina­mic per­so­nal, impli­cat omni­po­tent în toate mal­ver­sa­țiu­nile Româ­niei, în timp ce patro­nul lor sera­fic e "dom' pro­fe­sor'", un om care nu renunță la dem­ni­tate și onoare. Și, mai grav, toți se declară gata să con­ti­nuie "lupta" chiar dacă au eșuat în ten­ta­tiva lor de a‐și apăra spon­so­rul. Încrân­ce­nare? Dorința de a‐și secu­riza sala­ri­ile mari? Dis­pe­ra­rea că nici o altă tele­vi­ziune nu i‐ar primi? Toate la un loc?

Ouăle de varan încă există. Cum împie­di­căm acești pui să devină vii­toa­rele rep­tile ale spa­ți­u­lui public româ­nesc? Cine va rea­duce stan­dar­dele jur­na­lis­mu­lui acolo unde ar tre­bui să se afle?


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


  1. Anonymous

    Oame­nii astia nu vor dis­pa­rea cu totul (a se citi "outele de varan"). Si, in orice caz, nu dintr‐o data. Ei sunt acum dis­pe­rati, asa cum secu­ris­tii de dupa 89' erau dis­pe­rati. Dar, daca soci­e­ta­tea noas­tra le va per­mite, se vor grupa, se vor ada­posti, se vor aduna in "PONTE", mai mari sau mai mici, si vor ecloza. Si se vor inmulti. Sper ca acest sce­na­riu sum­bru sa nu se trans­forme in rea­li­tate. "Mizez" pe lasi­ta­tea, lipsa de per­so­na­li­tate, mize­ria, nimic­ni­cia si impo­tenta ce se ascund in fie­care din­tre aceste "oute de varan".


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu