Cei ce se plimbă

Mă uit la ima­gi­nile pro­tes­tu­lui de ieri și încerc să văd prin­tre oame­nii furi­oși care s‐au adu­nat acolo ori­zon­tul unei păci soci­ale după doi ani de învră­j­bire meti­cu­los pla­ni­fi­cată și pusă în operă. Șapte mili­oane îl urau pe Băsescu – câți vor mai fi acum? – alte unspre­zece mili­oane îl sus­ți­neau sau le era indi­fe­rent. Pri­mii sunt popo­rul ade­vă­rat, cei­lalți sunt băsiști împu­țiți. Până unde se va împinge această frac­tură soci­ală? Sau, mai degrabă, până când va fi cul­ti­vată atât de insis­tent?

Mă uit la ima­gi­nile pro­tes­tu­lui de ieri și încerc să văd prin­tre oame­nii furi­oși care s‐au adu­nat acolo ori­zon­tul unei păci soci­ale după doi ani de învră­j­bire meti­cu­los pla­ni­fi­cată și pusă în operă. Cine i‐a scos în stradă? Antena 3 este un instru­ment de pro­pa­gandă și mani­pu­lare, nu există nici un fel de dubiu în această pri­vință. Ana­li­zată la rece de către spe­cia­liști în dome­niu, și‐ar vădi cu argu­mente cât se poate de con­crete acest sta­tut și obiec­ti­vele ce decurg din el. Zoa­iele care sunt puse pe sti­cla tele­vi­zoa­re­lor au efecte pe ter­men lung. Antena 3 spală cre­ie­rele celor proști și nepu­tin­cioși, pen­tru care jude­cata auto­nomă este impo­si­bilă, cărora tre­bui să li se arate cine e ăla bun și cine e ăla rău. Dar cea mai îngro­zi­toare cre­a­ție a Ante­nei 3 este sci­ziu­nea pe care au produs‐o în presă și soci­e­tate. Ei sunt auto­rii morali ai radi­ca­li­ză­rii pos­tu­lui B1TV – cu nimic mai bun azi decât adver­sa­rii lor din presă – apă­rut în con­tra­par­tidă la asal­tul medi­a­tic al lui Gâdea, Grecu, Badea et co. Ei sunt cei care împart eti­chete de băsiști ori­că­rei per­soane sau publi­ca­ții pe care o con­si­deră necon­ve­na­bilă sco­pu­lui lor. Ei sunt prin­ci­pa­lii arti­zani ai răz­bo­i­u­lui de sece­siune româno‐român.

Mă uit la ima­gi­nile pro­tes­tu­lui de ieri și încerc să văd prin­tre oame­nii furi­oși care s‐au adu­nat acolo ori­zon­tul unei păci soci­ale după doi ani de învră­j­bire meti­cu­los pla­ni­fi­cată și pusă în operă. Cine sunt acești oameni? În spa­tele Ante­nei 3 se află o masă imensă de frus­trați și dez­o­rien­tați, majo­ri­ta­tea nos­tal­gici comu­niști, dori­tori de ordi­nea și dis­ci­plina pe care o aduce un tătuc așe­zat în frun­tea țării, care să fie sever, dar iubi­tor al celor mulți și proști. Care să hotă­rască în numele lor ce e bine și ce e rău, pen­tru că nimic nu e mai de spe­riat în lumea asta nouă decât hara­ba­bura gene­rală năs­cută din liber­ta­tea fie­că­ruia de a gândi de unul sin­gur. Iar Gâdea et co le oferă exact asta: un meca­nism sim­plu de dis­cer­nământ social. Se uită la tele­vi­zor și ei le spun cine tre­buie iubit si cine tre­buie urât.

Mă uit la ima­gi­nile pro­tes­tu­lui de ieri și încerc să văd prin­tre oame­nii furi­oși care s‐au adu­nat acolo ori­zon­tul unei păci soci­ale după doi ani de învră­j­bire meti­cu­los pla­ni­fi­cată și pusă în operă. De ce pro­tes­tează? Nici unuia din­tre cei adu­nați la Cotro­ceni nu le e clar pen­tru ce sunt acolo. Pen­tru închi­de­rea pos­tu­lui Antena 3, zic unii, dar pos­tul de fapt nu este închis, e liber să func­țio­neze în orice alt sediu cu excep­tia celui con­fis­cat. Pen­tru con­fis­ca­rea clă­di­rii Ante­ne­lor, zic alții, dar asta e o deci­zie firească de vreme ce tre­buie recu­pe­rată o pagubă de 60 de mili­oane de euro. Pen­tru ares­ta­rea lui Voi­cu­lescu, par alții să gân­dească, dar nu poți schimba o deci­zie jude­că­to­rească asal­tând poarta pre­șe­din­ției. Care e ade­vă­ra­tul motiv pen­tru care s‐au adu­nat acolo? O ură difuză, acu­mu­lată în ani de zile, pe care Antena 3 a captat‐o și a îndreptat‐o spre ceva foarte con­cret: Băsescu și așa‐zisul lui regim.

Mă uit la ima­gi­nile pro­tes­tu­lui de ieri și încerc să văd prin­tre oame­nii furi­oși care s‐au adu­nat acolo ori­zon­tul unei păci soci­ale după doi ani de învră­j­bire meti­cu­los pla­ni­fi­cată și pusă în operă. Ce își doresc? Trăim în țara unde mai bine de jumă­tate din oameni nu au apă curentă și cana­li­zare, jumă­tate din dru­muri sunt neas­fal­tate sau ca și neas­fal­tate, jumă­tate din tineri nu reu­șesc să ia baca­la­u­re­a­tul, jumă­tate din români nu reu­șesc să vadă core­la­ția din­tre corup­ție și nive­lul lor de trai. Lipsă de edu­ca­ție? Stu­pi­di­tate? Ori­care din­tre motive ar fi cel ade­vă­rat – ori poate o com­bi­na­ție a lor – rezul­ta­tul e expri­mat de filo­zo­fia tip Mazăre: șefii pot să fure, dar să ne dea și nouă ceva. La atât se rezumă aspi­ra­ți­ile lor – câteva firi­mi­turi căzute de la masa boie­ri­lor.

Mă uit la ima­gi­nile pro­tes­tu­lui de ieri și încerc să văd prin­tre oame­nii furi­oși care s‐au adu­nat acolo ori­zon­tul unei păci soci­ale după doi ani de învră­j­bire meti­cu­los pla­ni­fi­cată și pusă în operă. Cum ieșim din situ­a­ția actu­ală? Cum vom ieși din această sci­ziune soci­ală, ce și cine îi va lămuri pe oame­nii ăștia că solu­ția nu e Voi­cu­lescu și pro­pa­gan­diș­tii lui? Sau va fi mai comod să se trans­fere această ură mani­pu­lată către alți duș­mani poli­tici, înscenându‐le inten­ția con­ti­nu­ă­rii regi­mu­lui băsist? Când va ieși numele Băsescu din dic­țio­na­rul social al Româ­niei?

Mă uit la ima­gi­nile pro­tes­tu­lui de ieri și încerc să văd prin­tre oame­nii furi­oși care s‐au adu­nat acolo ori­zon­tul unei păci soci­ale după doi ani de învră­j­bire meti­cu­los pla­ni­fi­cată și pusă în operă. Și rea­li­zez că e într‐adevăr o plim­bare, nici­de­cum o mani­fes­ta­ție. E o tre­cere pe stradă ase­meni tre­ce­rii prin viață a unor oameni care n‐au vrut, n‐au știut sau n‐au putut să facă cu soarta lor mai mult decât o sim­plă plim­bare con­di­men­tată cu apla­uze și hui­du­ieli.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


  1. Anonymous

    Sa pro­tes­tezi (sa te plimbi) pen­tru sus­ti­ne­rea unei cana­lii si a aco­li­ti­lor ei… asta da plim­bare! Si sunt romani. Si sunt votanti. Si sunt multi. Ma tem ca for­meaza o majo­ri­tate. Ce ne facem cu oame­nii astia? Cum sa ne trans­for­mam dintr‐o popu­la­tie intr‐un popor?


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu