Cei ce se plimbă

Mă uit la imag­inile protes­tu­lui de ieri și încerc să văd printre oamenii furi­oși care s‑au adunat acolo ori­zon­tul unei păci sociale după doi ani de învrăjbire metic­u­los plan­i­fi­cată și pusă în operă. Șapte mil­ioane îl urau pe Băs­escu — câți vor mai fi acum? — alte unsprezece mil­ioane îl susțineau sau le era indifer­ent. Primii sunt poporul ade­vărat, ceilalți sunt băsiști împuțiți. Până unde se va împinge această frac­tură socială? Sau, mai degrabă, până când va fi cul­ti­vată atât de insis­tent?

Mă uit la imag­inile protes­tu­lui de ieri și încerc să văd printre oamenii furi­oși care s‑au adunat acolo ori­zon­tul unei păci sociale după doi ani de învrăjbire metic­u­los plan­i­fi­cată și pusă în operă. Cine i‑a scos în stradă? Antena 3 este un instru­ment de pro­pa­gandă și manip­u­lare, nu există nici un fel de dubiu în această priv­ință. Anal­izată la rece de către spe­cial­iști în dome­niu, și-ar vădi cu argu­mente cât se poate de con­crete acest statut și obiec­tivele ce decurg din el. Zoaiele care sunt puse pe sti­cla tele­vi­zoarelor au efecte pe ter­men lung. Antena 3 spală creierele celor proști și neputin­cioși, pen­tru care jude­cata autonomă este imposi­bilă, cărora tre­bui să li se arate cine e ăla bun și cine e ăla rău. Dar cea mai îngroz­i­toare creație a Antenei 3 este sciz­iunea pe care au produs‑o în presă și soci­etate. Ei sunt autorii morali ai rad­i­cal­izării pos­tu­lui B1TV — cu nimic mai bun azi decât adver­sarii lor din presă — apărut în con­tra­partidă la asaltul medi­atic al lui Gâdea, Grecu, Badea et co. Ei sunt cei care împart etichete de băsiști oricărei per­soane sau pub­li­cații pe care o con­sid­eră necon­ven­abilă scop­u­lui lor. Ei sunt prin­ci­palii arti­zani ai războiu­lui de sece­siune româno-român.

Mă uit la imag­inile protes­tu­lui de ieri și încerc să văd printre oamenii furi­oși care s‑au adunat acolo ori­zon­tul unei păci sociale după doi ani de învrăjbire metic­u­los plan­i­fi­cată și pusă în operă. Cine sunt acești oameni? În spatele Antenei 3 se află o masă imensă de frus­trați și dezori­en­tați, majori­tatea nos­tal­gici comu­niști, dori­tori de ordinea și dis­ci­plina pe care o aduce un tătuc așezat în frun­tea țării, care să fie sever, dar iubitor al celor mulți și proști. Care să hotărască în numele lor ce e bine și ce e rău, pen­tru că nimic nu e mai de spe­riat în lumea asta nouă decât harababura gen­er­ală năs­cută din lib­er­tatea fiecăruia de a gândi de unul sin­gur. Iar Gâdea et co le oferă exact asta: un mecan­ism sim­plu de dis­cernământ social. Se uită la tele­vi­zor și ei le spun cine tre­buie iubit si cine tre­buie urât.

Mă uit la imag­inile protes­tu­lui de ieri și încerc să văd printre oamenii furi­oși care s‑au adunat acolo ori­zon­tul unei păci sociale după doi ani de învrăjbire metic­u­los plan­i­fi­cată și pusă în operă. De ce protestează? Nici unuia din­tre cei adunați la Cotroceni nu le e clar pen­tru ce sunt acolo. Pen­tru închiderea pos­tu­lui Antena 3, zic unii, dar pos­tul de fapt nu este închis, e liber să funcționeze în orice alt sediu cu excep­tia celui con­fis­cat. Pen­tru con­fis­carea clădirii Antenelor, zic alții, dar asta e o decizie firească de vreme ce tre­buie recu­per­ată o pagubă de 60 de mil­ioane de euro. Pen­tru arestarea lui Voiculescu, par alții să gân­dească, dar nu poți schimba o decizie judecă­tore­ască asaltând poarta președ­inției. Care e ade­văratul motiv pen­tru care s‑au adunat acolo? O ură difuză, acu­mu­lată în ani de zile, pe care Antena 3 a captat‑o și a îndreptat‑o spre ceva foarte con­cret: Băs­escu și așa-zisul lui regim.

Mă uit la imag­inile protes­tu­lui de ieri și încerc să văd printre oamenii furi­oși care s‑au adunat acolo ori­zon­tul unei păci sociale după doi ani de învrăjbire metic­u­los plan­i­fi­cată și pusă în operă. Ce își doresc? Trăim în țara unde mai bine de jumă­tate din oameni nu au apă curentă și canalizare, jumă­tate din dru­muri sunt neas­fal­tate sau ca și neas­fal­tate, jumă­tate din tineri nu reușesc să ia bacalau­re­a­tul, jumă­tate din români nu reușesc să vadă core­lația din­tre corupție și nivelul lor de trai. Lipsă de edu­cație? Stu­pid­i­tate? Ori­care din­tre motive ar fi cel ade­vărat — ori poate o com­bi­nație a lor — rezul­tatul e expri­mat de filo­zofia tip Mazăre: șefii pot să fure, dar să ne dea și nouă ceva. La atât se rezumă aspi­rați­ile lor — câteva firim­i­turi căzute de la masa boier­ilor.

Mă uit la imag­inile protes­tu­lui de ieri și încerc să văd printre oamenii furi­oși care s‑au adunat acolo ori­zon­tul unei păci sociale după doi ani de învrăjbire metic­u­los plan­i­fi­cată și pusă în operă. Cum ieșim din situ­ația actu­ală? Cum vom ieși din această sciz­iune socială, ce și cine îi va lămuri pe oamenii ăștia că soluția nu e Voiculescu și pro­pa­gandiștii lui? Sau va fi mai comod să se trans­fere această ură manip­u­lată către alți duș­mani politici, înscenându-le intenția con­tin­uării regimu­lui băsist? Când va ieși numele Băs­escu din dicționarul social al României?

Mă uit la imag­inile protes­tu­lui de ieri și încerc să văd printre oamenii furi­oși care s‑au adunat acolo ori­zon­tul unei păci sociale după doi ani de învrăjbire metic­u­los plan­i­fi­cată și pusă în operă. Și real­izez că e într-adevăr o plim­bare, nicide­cum o man­i­fes­tație. E o tre­cere pe stradă ase­meni tre­cerii prin viață a unor oameni care n‑au vrut, n‑au știut sau n‑au putut să facă cu soarta lor mai mult decât o sim­plă plim­bare condi­men­tată cu aplauze și huiduieli.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


  1. Anonymous

    Sa protestezi (sa te plimbi) pen­tru sustinerea unei canalii si a acol­i­tilor ei… asta da plim­bare! Si sunt romani. Si sunt votanti. Si sunt multi. Ma tem ca formeaza o majori­tate. Ce ne facem cu oamenii astia? Cum sa ne trans­for­mam dintr‑o pop­u­latie intr-un popor?


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu