Mă uit la ima­gi­nile pro­tes­tu­lui de ieri și în­cerc să văd prin­tre oa­me­nii fu­ri­oși care s‑au adu­nat acolo ori­zon­tul unei păci so­ci­ale după doi ani de în­vră­j­bire me­ti­cu­los pla­ni­fi­cată și pusă în operă. Șapte mi­li­oane îl urau pe Bă­sescu — câți vor mai fi acum? — alte un­spre­zece mi­li­oane îl sus­ți­neau sau le era in­di­fe­rent. Pri­mii sunt po­po­rul ade­vă­rat, cei­lalți sunt bă­siști îm­pu­țiți. Până unde se va îm­pinge această frac­tură so­ci­ală? Sau, mai de­grabă, până când va fi cul­ti­vată atât de insistent?

Mă uit la ima­gi­nile pro­tes­tu­lui de ieri și în­cerc să văd prin­tre oa­me­nii fu­ri­oși care s‑au adu­nat acolo ori­zon­tul unei păci so­ci­ale după doi ani de în­vră­j­bire me­ti­cu­los pla­ni­fi­cată și pusă în operă. Cine i‑a scos în stradă? An­tena 3 este un in­stru­ment de pro­pa­gandă și ma­ni­pu­lare, nu există nici un fel de du­biu în această pri­vință. Ana­li­zată la rece de că­tre spe­cia­liști în do­me­niu, și-ar vădi cu ar­gu­mente cât se poate de con­crete acest sta­tut și obiec­ti­vele ce de­curg din el. Zoa­iele care sunt puse pe sti­cla te­le­vi­zoa­re­lor au efecte pe ter­men lung. An­tena 3 spală cre­ie­rele ce­lor proști și ne­pu­tin­cioși, pen­tru care ju­de­cata auto­nomă este im­po­si­bilă, că­rora tre­bui să li se arate cine e ăla bun și cine e ăla rău. Dar cea mai în­gro­zi­toare cre­a­ție a An­te­nei 3 este sci­ziu­nea pe care au produs‑o în presă și so­ci­e­tate. Ei sunt au­to­rii mo­rali ai ra­di­ca­li­ză­rii pos­tu­lui B1TV — cu ni­mic mai bun azi de­cât ad­ver­sa­rii lor din presă — apă­rut în con­tra­par­tidă la asal­tul me­di­a­tic al lui Gâ­dea, Grecu, Ba­dea et co. Ei sunt cei care îm­part eti­chete de bă­siști ori­că­rei per­soane sau pu­bli­ca­ții pe care o con­si­deră ne­con­ve­na­bilă sco­pu­lui lor. Ei sunt prin­ci­pa­lii ar­ti­zani ai răz­bo­i­u­lui de se­ce­siune româno-român.

Mă uit la ima­gi­nile pro­tes­tu­lui de ieri și în­cerc să văd prin­tre oa­me­nii fu­ri­oși care s‑au adu­nat acolo ori­zon­tul unei păci so­ci­ale după doi ani de în­vră­j­bire me­ti­cu­los pla­ni­fi­cată și pusă în operă. Cine sunt acești oa­meni? În spa­tele An­te­nei 3 se află o masă imensă de frus­trați și dez­o­rien­tați, ma­jo­ri­ta­tea nos­tal­gici co­mu­niști, do­ri­tori de or­di­nea și dis­ci­plina pe care o aduce un tă­tuc așe­zat în frun­tea ță­rii, care să fie se­ver, dar iu­bi­tor al ce­lor mulți și proști. Care să ho­tă­rască în nu­mele lor ce e bine și ce e rău, pen­tru că ni­mic nu e mai de spe­riat în lu­mea asta nouă de­cât ha­ra­ba­bura ge­ne­rală năs­cută din li­ber­ta­tea fi­e­că­ruia de a gândi de unul sin­gur. Iar Gâ­dea et co le oferă exact asta: un me­ca­nism sim­plu de dis­cer­nământ so­cial. Se uită la te­le­vi­zor și ei le spun cine tre­buie iu­bit si cine tre­buie urât.

Mă uit la ima­gi­nile pro­tes­tu­lui de ieri și în­cerc să văd prin­tre oa­me­nii fu­ri­oși care s‑au adu­nat acolo ori­zon­tul unei păci so­ci­ale după doi ani de în­vră­j­bire me­ti­cu­los pla­ni­fi­cată și pusă în operă. De ce pro­tes­tează? Nici unuia din­tre cei adu­nați la Co­tro­ceni nu le e clar pen­tru ce sunt acolo. Pen­tru în­chi­de­rea pos­tu­lui An­tena 3, zic unii, dar pos­tul de fapt nu este în­chis, e li­ber să func­țio­neze în orice alt se­diu cu ex­cep­tia ce­lui con­fis­cat. Pen­tru con­fis­ca­rea clă­di­rii An­te­ne­lor, zic al­ții, dar asta e o de­ci­zie fi­rească de vreme ce tre­buie re­cu­pe­rată o pa­gubă de 60 de mi­li­oane de euro. Pen­tru ares­ta­rea lui Vo­i­cu­lescu, par al­ții să gân­dească, dar nu poți schimba o de­ci­zie ju­de­că­to­rească asal­tând poarta pre­șe­din­ției. Care e ade­vă­ra­tul mo­tiv pen­tru care s‑au adu­nat acolo? O ură di­fuză, acu­mu­lată în ani de zile, pe care An­tena 3 a captat‑o și a îndreptat‑o spre ceva foarte con­cret: Bă­sescu și așa-zi­sul lui regim.

Mă uit la ima­gi­nile pro­tes­tu­lui de ieri și în­cerc să văd prin­tre oa­me­nii fu­ri­oși care s‑au adu­nat acolo ori­zon­tul unei păci so­ci­ale după doi ani de în­vră­j­bire me­ti­cu­los pla­ni­fi­cată și pusă în operă. Ce își do­resc? Trăim în țara unde mai bine de ju­mă­tate din oa­meni nu au apă cu­rentă și ca­na­li­zare, ju­mă­tate din dru­muri sunt neas­fal­tate sau ca și neas­fal­tate, ju­mă­tate din ti­neri nu re­u­șesc să ia ba­ca­la­u­re­a­tul, ju­mă­tate din ro­mâni nu re­u­șesc să vadă co­re­la­ția din­tre co­rup­ție și nive­lul lor de trai. Lipsă de edu­ca­ție? Stu­pi­di­tate? Ori­care din­tre mo­tive ar fi cel ade­vă­rat — ori poate o com­bi­na­ție a lor — re­zul­ta­tul e ex­pri­mat de fi­lo­zo­fia tip Ma­zăre: șe­fii pot să fure, dar să ne dea și nouă ceva. La atât se re­zumă as­pi­ra­ți­ile lor — câ­teva fi­ri­mi­turi că­zute de la masa boierilor.

Mă uit la ima­gi­nile pro­tes­tu­lui de ieri și în­cerc să văd prin­tre oa­me­nii fu­ri­oși care s‑au adu­nat acolo ori­zon­tul unei păci so­ci­ale după doi ani de în­vră­j­bire me­ti­cu­los pla­ni­fi­cată și pusă în operă. Cum ie­șim din si­tu­a­ția ac­tu­ală? Cum vom ieși din această sci­ziune so­ci­ală, ce și cine îi va lă­muri pe oa­me­nii ăș­tia că so­lu­ția nu e Vo­i­cu­lescu și pro­pa­gan­diș­tii lui? Sau va fi mai co­mod să se trans­fere această ură ma­ni­pu­lată că­tre alți du­ș­mani po­li­tici, în­scenându-le in­ten­ția con­ti­nu­ă­rii re­gi­mu­lui bă­sist? Când va ieși nu­mele Bă­sescu din dic­țio­na­rul so­cial al României?

Mă uit la ima­gi­nile pro­tes­tu­lui de ieri și în­cerc să văd prin­tre oa­me­nii fu­ri­oși care s‑au adu­nat acolo ori­zon­tul unei păci so­ci­ale după doi ani de în­vră­j­bire me­ti­cu­los pla­ni­fi­cată și pusă în operă. Și re­a­li­zez că e într-ade­văr o plim­bare, nici­de­cum o ma­ni­fes­ta­ție. E o tre­cere pe stradă ase­meni tre­ce­rii prin viață a unor oa­meni care n‑au vrut, n‑au știut sau n‑au pu­tut să facă cu soarta lor mai mult de­cât o sim­plă plim­bare con­di­men­tată cu apla­uze și huiduieli.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Anonymous

    Sa pro­tes­tezi (sa te plimbi) pen­tru sus­ti­ne­rea unei ca­na­lii si a aco­li­ti­lor ei… asta da plim­bare! Si sunt ro­mani. Si sunt vo­tanti. Si sunt multi. Ma tem ca for­meaza o ma­jo­ri­tate. Ce ne fa­cem cu oa­me­nii as­tia? Cum sa ne trans­for­mam dintr‑o po­pu­la­tie intr-un popor?


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.