Când nu mai e amuzant

În genere pros­tia ome­nească este o ine­pu­i­za­bilă sursă de umor. Seme­nii noș­tri mai puțin arti­cu­lați rațio­nal pro­duc niște remar­ca­bile momente hilare, fie prin ceea ce fac ca urmare a puți­nă­tă­ții min­ții lor, fie prin ceea ce spun. Aș merge mai departe și aș spune că fie­care din­tre noi are pro­pri­ile momente de stu­pize­nie, clipe când rațiu­nea ne pără­sește și comi­tem lucruri pe care alt­min­teri nu le‐am fi gân­dit. Ceea ce spe­răm este că atunci când miza per­so­nală este impor­tantă, rațiu­nea ne slu­jește cores­pun­ză­tor și luăm deci­zi­ile corecte.

Edu­ca­ția este și ea un com­ple­ment tre­bu­in­cios și salu­tar. Nu ne naș­tem cu baga­jul nece­sar de infor­ma­ții așa că a acu­mula cunoș­tin­țele esen­ți­ale e abso­lut nece­sar. În vari­ile pro­fe­sii pe care le prac­ti­căm cer­ti­fi­ca­rea cunoș­tin­țe­lor este proba eli­mi­na­to­rie a pătrun­de­rii într‐o brea­slă – se poate ca unii din­tre noi să fim mai agea­mii, dar o minimă idee des­pre mese­ria res­pec­tivă e obli­ga­to­rie.

Aces­tea fiind zise, vă invit să urmă­riți fil­mu­le­țul de mai jos, făcut de repor­te­rii Gândul.info, la mani­fes­ta­ția de la Cotro­ceni.

După cum vedeți ele­men­tul comun aproape tutu­ror inter­vi­e­va­ți­lor este incon­sis­tența logică. Ide­ile lor nu sunt arti­cu­late pe baza unui rațio­na­ment deduc­tiv sau induc­tiv, lip­sește com­plet argu­men­ta­ția, înlo­cu­ită fiind de fra­zele auzite seară de seară la Antena 3. Unii par chiar bân­tu­iți de tul­bu­rări psi­hice mai grave – de pildă dom­nul acela care hol­bează ochii și declamă saca­dat că ave­rea lui Voi­cu­lescu tre­buie dată popo­ru­lui sau doamna din Suceava venită să ne infor­meze că sun­tem mani­pu­lați ener­ge­tic de Băsescu și Udrea. Cât de razna tre­buie să fii la minte ca să bați 400 de kilo­me­tri pen­tru a te plimba două cea­suri în jurul Cotro­ce­ni­u­lui mânat de ast­fel de con­vin­geri fan­te­ziste?

Dis­func­țio­na­li­ta­tea majoră a demo­cra­ției moderne este că tra­tează toate aceste stu­pize­nii și elu­cu­bra­ții drept opi­nii per­so­nale, la care fie­care este îndrep­tă­țit. Într‐un mod com­plet defor­mat, rațio­na­men­tul este eli­mi­nat din pro­ce­sul de for­mare a opi­niei și înlo­cuit cu cita­rea unei surse: cutare lucru e ade­vă­rat nu pen­tru că o ana­liză rațio­nală per­so­nală demon­strează asta, ci pen­tru că per­soana X de la tele­vi­ziu­nea Y a spus că e ade­vă­rat. Dele­ga­rea dis­cer­nămân­tu­lui gene­rează posi­bi­li­ta­tea mani­pu­lă­rii. Sur­prin­ză­tor, cei mai afec­tați de această boală soci­ală sunt bătrâ­nii, de la care am aștepta ca vâr­sta să le fi adus înțe­lep­ciune.

Eu am con­vin­ge­rea că, dacă nu vom intro­duce o cer­ti­fi­care a com­pe­ten­ței de prac­ti­care a votu­lui, vom sfârși extrem de prost. Nu vor­besc des­pre o aban­do­nare a demo­cra­ției, ci de o pon­de­rare a valo­rii votu­lui indi­vi­dual cu un coe­fi­cient deter­mi­nat pe baza unor teste sim­ple de înțe­le­gere a meca­nis­me­lor soci­ale și juri­dice ele­men­tare: stat de drept, jus­ti­ție, con­sti­tu­ție. A fi cetă­țean este o pro­fe­sie și are nevoie de pro­pria sa cer­ti­fi­care, care să ne ierar­hi­zeze nu pe baza ave­rii sau a func­ți­i­lor deți­nute, ci prin cali­fi­ca­rea fie­că­ruia din­tre noi de a decide ce e bine pen­tru toți.

Cum spu­neam, pros­tia ome­nească este o ine­pu­i­za­bilă sursă de umor. Însă atunci când vii­to­rul tău și al copi­i­lor tăi e decis de proști, nu mai e deloc amu­zant.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.



Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu