Când nu mai e amuzant

În genere pros­tia ome­nească este o inepuiz­abilă sursă de umor. Semenii noștri mai puțin artic­u­lați rațional pro­duc niște remar­ca­bile momente hilare, fie prin ceea ce fac ca urmare a puținătății minții lor, fie prin ceea ce spun. Aș merge mai departe și aș spune că fiecare din­tre noi are pro­pri­ile momente de stupize­nie, clipe când rați­unea ne părăsește și comitem lucruri pe care alt­minteri nu le-am fi gân­dit. Ceea ce sperăm este că atunci când miza per­son­ală este impor­tantă, rați­unea ne slu­jește core­spun­ză­tor și luăm decizi­ile corecte.

Edu­cația este și ea un com­ple­ment tre­buin­cios și salu­tar. Nu ne naștem cu baga­jul nece­sar de infor­mații așa că a acu­mula cunoșt­ințele esențiale e abso­lut nece­sar. În vari­ile pro­fe­sii pe care le prac­ticăm cer­ti­fi­carea cunoșt­ințelor este proba elim­i­na­to­rie a pătrun­derii într‑o breaslă — se poate ca unii din­tre noi să fim mai ageamii, dar o min­imă idee despre mese­ria respec­tivă e oblig­a­to­rie.

Aces­tea fiind zise, vă invit să urmăriți fil­mulețul de mai jos, făcut de repor­terii Gândul.info, la man­i­fes­tația de la Cotroceni.

După cum vedeți ele­men­tul comun aproape tuturor inter­vievaților este incon­sis­tența log­ică. Ideile lor nu sunt artic­u­late pe baza unui rațion­a­ment deduc­tiv sau induc­tiv, lipsește com­plet argu­men­tația, înlocuită fiind de frazele auzite seară de seară la Antena 3. Unii par chiar bân­tu­iți de tul­burări psi­hice mai grave — de pildă dom­nul acela care hol­bează ochii și declamă saca­dat că averea lui Voiculescu tre­buie dată poporu­lui sau doamna din Suceava ven­ită să ne informeze că sun­tem manip­u­lați ener­getic de Băs­escu și Udrea. Cât de razna tre­buie să fii la minte ca să bați 400 de kilo­metri pen­tru a te plimba două cea­suri în jurul Cotroce­ni­u­lui mânat de ast­fel de convin­geri fan­teziste?

Dis­funcțion­al­i­tatea majoră a democrației mod­erne este că tratează toate aceste stupizenii și elu­cubrații drept opinii per­son­ale, la care fiecare este îndrep­tățit. Într-un mod com­plet defor­mat, rațion­a­men­tul este elim­i­nat din pro­ce­sul de for­mare a opiniei și înlocuit cu citarea unei surse: cutare lucru e ade­vărat nu pen­tru că o anal­iză rațion­ală per­son­ală demon­strează asta, ci pen­tru că per­soana X de la tele­viz­iunea Y a spus că e ade­vărat. Del­e­garea dis­cernămân­tu­lui generează posi­bil­i­tatea manip­ulării. Sur­prinză­tor, cei mai afec­tați de această boală socială sunt bătrânii, de la care am aștepta ca vârsta să le fi adus înțelep­ci­une.

Eu am convin­gerea că, dacă nu vom intro­duce o cer­ti­fi­care a com­pe­tenței de prac­ti­care a votu­lui, vom sfârși extrem de prost. Nu vorbesc despre o aban­donare a democrației, ci de o pon­der­are a val­orii votu­lui indi­vid­ual cu un coe­fi­cient deter­mi­nat pe baza unor teste sim­ple de înțelegere a mecan­is­melor sociale și juridice ele­mentare: stat de drept, justiție, con­sti­tuție. A fi cetățean este o pro­fe­sie și are nevoie de pro­pria sa cer­ti­fi­care, care să ne ier­arhizeze nu pe baza averii sau a funcți­ilor deținute, ci prin cal­i­fi­carea fiecăruia din­tre noi de a decide ce e bine pen­tru toți.

Cum spuneam, pros­tia ome­nească este o inepuiz­abilă sursă de umor. Însă atunci când viitorul tău și al copi­ilor tăi e decis de proști, nu mai e deloc amuzant.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu