La au­zul sen­tin­ței de zece ani cu exe­cu­tare Lia Ol­guța Va­si­lescu s‑a mi­rat pu­blic și re­toric pe pro­pria pa­gină de Fa­ce­book: pe cine a omorât Vo­i­cu­lescu de a luat 10 ani!!!!!!! cu exe­cu­tare? Huidu a omorât un om și a luat 3 cu sus­pen­dare! Or­to­gra­fia apar­ține autoa­rei. Ui­mi­rea sa nu este com­plet ne­jus­ti­fi­cată. Până acum jus­ti­ția a fost mai mo­de­rată în a îm­părți ani de în­chi­soare — Năs­tase a luat doar pa­tru pen­tru șan­taj și mită, Vo­icu a luat șapte pen­tru tra­fic de in­flu­ență, Mu­re­șan tot șapte pen­tru de­tur­nare de fon­duri, iar Co­pos doar trei ani și opt luni pen­tru eva­ziune fiscală.

Pro­ba­bil că Vo­i­cu­lescu și‑a com­pli­cat sin­gur si­tu­a­ția în­cer­când într-un mod de‑a drep­tul ne­sim­țit să evite ju­de­ca­rea, ajun­gând până acolo în­cât a de­mi­sio­nat din par­la­ment pen­tru a muta do­sa­rul, apoi can­di­dând din nou (și bi­ne­în­țe­les fi­ind ales de bu­cu­reș­teni într-un pro­cent ne­ve­ro­si­mil) pen­tru a muta iar do­sa­rul și — după două luni — de­mi­sionând iar — pen­tru a‑l mai plimba o dată. Apoi epi­so­dul cu ju­de­că­to­rul Mus­tață (pe care pre­tin­dea că nu‑l cu­noaște) este cât se poate de du­bios, iar fap­tul că ma­gis­tra­tul a fost ares­tat chiar în ziua unui ter­men de ju­de­cată a lui Vo­i­cu­lescu mă face să cred că DNA și ser­vi­ci­ile se­crete aveau in­for­ma­ții că Va­ra­nul îl cum­pă­rase. Com­ple­tul de ju­de­cată care a fi­na­li­zat pro­ce­sul era îm­pins de su­ita asta de eve­ni­mente, orches­trate chiar de Vo­i­cu­lescu, spre o im­pa­ra­bilă severitate.

Dar nu asta vro­iam să vă spun — m‑am luat cu vorba. Vro­iam să ob­serv si­lo­gis­mele Ol­gu­ței: nu iei zece ani și mai ales cu exe­cu­tare nici dacă omori pe ci­neva. Da­ră­mite pen­tru o amă­râtă spă­lare de bani. Iar com­pa­ra­ția cu ce­lă­lalt caz e și ea eloc­ventă: așa cum Huidu a omorât un om și a luat trei ani cu sus­pen­dare, la fel și Vo­i­cu­lescu — care doar a spă­lat niște bani — ar fi pu­tut lua o pe­deapsă mai mică. Doamna Va­si­lescu nu se în­do­iește deci de co­mi­te­rea fap­tei, ci de se­ve­ri­ta­tea pe­dep­sei. Într-un fel, ea e sin­gu­rul po­li­ti­cian PSD care con­firmă in­frac­țiu­nea lui Voiculescu.

Eu am bă­nu­iala că po­li­ti­cie­nii știu des­tul de multe lu­cruri de culise unii des­pre al­ții. Sunt aproape si­gur că în me­di­ile po­li­tice se cu­noaște ori­gi­nea ave­rii lui Vo­i­cu­lescu și, chiar dacă vor mai fi ceva în­flo­ri­turi dis­cu­ta­bile ale po­veș­tii, ele­men­tele esen­ți­ale sunt ști­ute. Lia Ol­guța Va­si­lescu nu e nici pe de­parte vreo mi­ro­no­siță — la cât de am­bi­țioasă și lip­sită de scru­pule se arată mă în­do­iesc că nu are in­for­ma­ți­ile ne­ce­sare des­pre oa­me­nii po­li­tici im­por­tanți. Știe deci exact câte pa­rale face dom­nul Vo­i­cu­lescu, pro­ba­bil din acest mo­tiv nici nu se in­dig­nează la au­zul acu­za­ți­i­lor ce s‑au adus. Ceea ce o miră cu ade­vă­rat este as­pri­mea sentinței.

Tra­fi­cul de in­flu­ență, spă­la­rea de bani, mita fac parte din viața co­ti­diană a mul­tor po­li­ti­cieni ro­mâni. Sunt atât de obiș­nu­iți cu ele în­cât nici nu le mai ob­servă, nici nu le mai con­si­deră în­căl­cări ale le­gii. Unii pro­ba­bil că nici nu mai au per­cep­ția in­frac­țiu­nii, con­si­de­rând per­fect le­gi­tim si le­gal ceea ce fac. Mi­ra­rea lor in fața unor pe­depse atât de mari e ab­so­lut in­ge­nuă: zece ani pen­tru o biată spă­lare de bani?

Po­po­rul PSD, cel care se pre­su­pune că su­flă în ari­pile elec­to­rale ale aces­tor oa­meni, are opi­nii si­me­trice. Ci­neva, un domn în vâr­stă aflat la ma­ni­fes­ta­ția de pro­test de la Co­tro­ceni, în­tre­bat de un re­por­ter ce pă­rere are des­pre fap­tul că Vo­i­cu­lescu a fu­rat a răs­puns re­toric: ce a fu­rat, do­m’ne? a bă­gat mâna în bu­zu­na­rul cuiva?

Un sin­gur lu­cru a mai ră­mas ne­co­mis. Crima este ul­tima re­dută ne­cu­ce­rită a po­li­ti­cii ro­mâ­nești, în vreme ce toate ce­le­lalte in­frac­țiuni sunt par­do­na­bile, fac parte din in­stru­men­ta­rul ac­cep­ta­bil al po­li­ti­cia­nu­lui. Să furi, să minți e deja in­sti­tu­țio­na­li­zat. Să omori a ră­mas sin­gu­rul tabu. Cine și când îl va încălca?


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Gheorghe Roman

    SE pare ca s‑au co­a­gu­lat si di­rec­tio­nat ‚FORTE im­por­tante, im­po­triva ho­tiei ‚ho­ti­lor si co­ru­pr­ti­lor din tara asta.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.