Ultimul tabu

La auzul sen­tin­ței de zece ani cu exe­cu­tare Lia Olguța Vasi­lescu s‐a mirat public și retoric pe pro­pria pagină de Face­book: pe cine a omorât Voi­cu­lescu de a luat 10 ani!!!!!!! cu exe­cu­tare? Huidu a omorât un om și a luat 3 cu sus­pen­dare! Orto­gra­fia apar­ține autoa­rei. Uimi­rea sa nu este com­plet nejus­ti­fi­cată. Până acum jus­ti­ția a fost mai mode­rată în a împărți ani de închi­soare – Năs­tase a luat doar patru pen­tru șan­taj și mită, Voicu a luat șapte pen­tru tra­fic de influ­ență, Mure­șan tot șapte pen­tru detur­nare de fon­duri, iar Copos doar trei ani și opt luni pen­tru eva­ziune fis­cală.

Pro­ba­bil că Voi­cu­lescu și‐a com­pli­cat sin­gur situ­a­ția încer­când într‐un mod de‐a drep­tul nesim­țit să evite jude­ca­rea, ajun­gând până acolo încât a demi­sio­nat din par­la­ment pen­tru a muta dosa­rul, apoi can­di­dând din nou (și bine­în­țe­les fiind ales de bucu­reș­teni într‐un pro­cent neve­ro­si­mil) pen­tru a muta iar dosa­rul și – după două luni – demi­sionând iar – pen­tru a‐l mai plimba o dată. Apoi epi­so­dul cu jude­că­to­rul Mus­tață (pe care pre­tin­dea că nu‐l cunoaște) este cât se poate de dubios, iar fap­tul că magis­tra­tul a fost ares­tat chiar în ziua unui ter­men de jude­cată a lui Voi­cu­lescu mă face să cred că DNA și ser­vi­ci­ile secrete aveau infor­ma­ții că Vara­nul îl cum­pă­rase. Com­ple­tul de jude­cată care a fina­li­zat pro­ce­sul era împins de suita asta de eve­ni­mente, orches­trate chiar de Voi­cu­lescu, spre o impa­ra­bilă seve­ri­tate.

Dar nu asta vro­iam să vă spun – m‐am luat cu vorba. Vro­iam să observ silo­gis­mele Olgu­ței: nu iei zece ani și mai ales cu exe­cu­tare nici dacă omori pe cineva. Dară­mite pen­tru o amă­râtă spă­lare de bani. Iar com­pa­ra­ția cu celă­lalt caz e și ea eloc­ventă: așa cum Huidu a omorât un om și a luat trei ani cu sus­pen­dare, la fel și Voi­cu­lescu – care doar a spă­lat niște bani – ar fi putut lua o pedeapsă mai mică. Doamna Vasi­lescu nu se îndo­iește deci de comi­te­rea fap­tei, ci de seve­ri­ta­tea pedep­sei. Într‐un fel, ea e sin­gu­rul poli­ti­cian PSD care con­firmă infrac­țiu­nea lui Voi­cu­lescu.

Eu am bănu­iala că poli­ti­cie­nii știu des­tul de multe lucruri de culise unii des­pre alții. Sunt aproape sigur că în medi­ile poli­tice se cunoaște ori­gi­nea ave­rii lui Voi­cu­lescu și, chiar dacă vor mai fi ceva înflo­ri­turi dis­cu­ta­bile ale poveș­tii, ele­men­tele esen­ți­ale sunt ști­ute. Lia Olguța Vasi­lescu nu e nici pe departe vreo miro­no­siță – la cât de ambi­țioasă și lip­sită de scru­pule se arată mă îndo­iesc că nu are infor­ma­ți­ile nece­sare des­pre oame­nii poli­tici impor­tanți. Știe deci exact câte parale face dom­nul Voi­cu­lescu, pro­ba­bil din acest motiv nici nu se indig­nează la auzul acu­za­ți­i­lor ce s‐au adus. Ceea ce o miră cu ade­vă­rat este aspri­mea sen­tin­ței.

Tra­fi­cul de influ­ență, spă­la­rea de bani, mita fac parte din viața coti­diană a mul­tor poli­ti­cieni români. Sunt atât de obiș­nu­iți cu ele încât nici nu le mai observă, nici nu le mai con­si­deră încăl­cări ale legii. Unii pro­ba­bil că nici nu mai au per­cep­ția infrac­țiu­nii, con­si­de­rând per­fect legi­tim si legal ceea ce fac. Mira­rea lor in fața unor pedepse atât de mari e abso­lut inge­nuă: zece ani pen­tru o biată spă­lare de bani?

Popo­rul PSD, cel care se pre­su­pune că suflă în ari­pile elec­to­rale ale aces­tor oameni, are opi­nii sime­trice. Cineva, un domn în vâr­stă aflat la mani­fes­ta­ția de pro­test de la Cotro­ceni, între­bat de un repor­ter ce părere are des­pre fap­tul că Voi­cu­lescu a furat a răs­puns retoric: ce a furat, dom'ne? a băgat mâna în buzu­na­rul cuiva?

Un sin­gur lucru a mai rămas neco­mis. Crima este ultima redută necu­ce­rită a poli­ti­cii româ­nești, în vreme ce toate cele­lalte infrac­țiuni sunt par­do­na­bile, fac parte din instru­men­ta­rul accep­ta­bil al poli­ti­cia­nu­lui. Să furi, să minți e deja insti­tu­țio­na­li­zat. Să omori a rămas sin­gu­rul tabu. Cine și când îl va încălca?


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


  1. Gheorghe Roman

    SE pare ca s‐au coa­gu­lat si direc­tio­nat ,FORTE impor­tante, impo­triva hotiei ,hoti­lor si coru­pr­ti­lor din tara asta.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu