Ultimul tabu

La auzul sentinței de zece ani cu exe­cutare Lia Olguța Vasilescu s‑a mirat pub­lic și retoric pe pro­pria pag­ină de Face­book: pe cine a omorât Voiculescu de a luat 10 ani!!!!!!! cu exe­cutare? Huidu a omorât un om și a luat 3 cu sus­pendare! Ortografia aparține autoarei. Uimirea sa nu este com­plet nejus­ti­fi­cată. Până acum justiția a fost mai mod­er­ată în a împărți ani de închisoare — Năs­tase a luat doar patru pen­tru șan­taj și mită, Voicu a luat șapte pen­tru trafic de influ­ență, Mureșan tot șapte pen­tru deturn­are de fon­duri, iar Copos doar trei ani și opt luni pen­tru evaz­i­une fis­cală.

Prob­a­bil că Voiculescu și‑a com­pli­cat sin­gur situ­ația încer­când într-un mod de‑a drep­tul nes­imțit să evite jude­carea, ajungând până acolo încât a demi­sionat din par­la­ment pen­tru a muta dosarul, apoi can­didând din nou (și bineînțe­les fiind ales de bucureșteni într-un pro­cent neverosimil) pen­tru a muta iar dosarul și — după două luni — demi­sionând iar — pen­tru a‑l mai plimba o dată. Apoi episo­dul cu judecă­torul Mus­tață (pe care pretindea că nu‑l cunoaște) este cât se poate de dubios, iar fap­tul că mag­i­s­tratul a fost are­stat chiar în ziua unui ter­men de jude­cată a lui Voiculescu mă face să cred că DNA și ser­vici­ile secrete aveau infor­mații că Varanul îl cumpărase. Com­ple­tul de jude­cată care a final­izat pro­ce­sul era împins de suita asta de eveni­mente, orches­trate chiar de Voiculescu, spre o impa­ra­bilă sever­i­tate.

Dar nu asta vroiam să vă spun — m‑am luat cu vorba. Vroiam să observ sil­o­gis­mele Olguței: nu iei zece ani și mai ales cu exe­cutare nici dacă omori pe cineva. Darămite pen­tru o amărâtă spălare de bani. Iar com­para­ția cu celălalt caz e și ea elocventă: așa cum Huidu a omorât un om și a luat trei ani cu sus­pendare, la fel și Voiculescu — care doar a spălat niște bani — ar fi putut lua o pedeapsă mai mică. Doamna Vasilescu nu se îndoiește deci de comiterea faptei, ci de sever­i­tatea pedep­sei. Într-un fel, ea e sin­gu­rul politi­cian PSD care con­firmă infracți­unea lui Voiculescu.

Eu am bănuiala că politi­cienii știu destul de multe lucruri de culise unii despre alții. Sunt aproape sigur că în medi­ile politice se cunoaște orig­inea averii lui Voiculescu și, chiar dacă vor mai fi ceva înflori­t­uri dis­cutabile ale poveștii, ele­mentele esențiale sunt știute. Lia Olguța Vasilescu nu e nici pe departe vreo mironosiță — la cât de ambițioasă și lip­sită de scrupule se arată mă îndoi­esc că nu are infor­mați­ile nece­sare despre oamenii politici impor­tanți. Știe deci exact câte parale face dom­nul Voiculescu, prob­a­bil din acest motiv nici nu se indignează la auzul acuza­ți­ilor ce s‑au adus. Ceea ce o miră cu ade­vărat este asprimea sentinței.

Trafi­cul de influ­ență, spălarea de bani, mita fac parte din viața cotid­i­ană a mul­tor politi­cieni români. Sunt atât de obișnuiți cu ele încât nici nu le mai observă, nici nu le mai con­sid­eră încăl­cări ale legii. Unii prob­a­bil că nici nu mai au per­cepția infracți­u­nii, con­sid­erând per­fect legitim si legal ceea ce fac. Mirarea lor in fața unor pedepse atât de mari e abso­lut ingenuă: zece ani pen­tru o biată spălare de bani?

Poporul PSD, cel care se pre­supune că suflă în arip­ile elec­torale ale aces­tor oameni, are opinii simet­rice. Cineva, un domn în vârstă aflat la man­i­fes­tația de protest de la Cotroceni, între­bat de un reporter ce părere are despre fap­tul că Voiculescu a furat a răspuns retoric: ce a furat, dom'ne? a băgat mâna în buzu­narul cuiva?

Un sin­gur lucru a mai rămas necomis. Crima este ultima redută necucer­ită a politicii românești, în vreme ce toate cele­lalte infracți­uni sunt par­don­abile, fac parte din instru­men­tarul accept­abil al politi­cian­u­lui. Să furi, să minți e deja insti­tuțion­al­izat. Să omori a rămas sin­gu­rul tabu. Cine și când îl va încălca?


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


  1. Gheorghe Roman

    SE pare ca s‑au coag­u­lat si direc­tionat ,FORTE impor­tante, impotriva hotiei ,hotilor si coruprtilor din tara asta.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu