Po­po­rul PSD, îm­bar­cat într-un uriaș auto­buz elec­to­ral care go­nește pe autos­tradă cu 100 la oră, e fe­ri­cit să‑l aibă drept pi­lot pe Ponta. La un mo­ment dat se aude la ra­di­oul auto­bu­zu­lui un anunț: aten­ție pe autos­tradă că e un ne­bun care merge pe con­tra­sens! Iar Ponta le ex­plică pa­sa­ge­ri­lor: care unu’, do­m’ne, ui­tați-vă și voi, sunt zeci! Am adap­tat un banc pe care l‑am au­zit ca să ilus­trez plas­tic cum de­vine si­tu­a­ția în proas­păt lan­sa­tul răz­boi de re­ce­siune al României.

De la Bo­to­șani Vic­tor Ponta ne anunță că to­tul e foarte bine și că el se gân­dește să in­ves­tească în edu­ca­ție. Unu: mă­nâncă căcat, ca de obi­cei. Doi: vrea să de­vină pre­șe­dinte, deci n‑o să mai in­ves­tească el în ni­mic. Bă­sescu tună și ful­geră că am in­trat în re­ce­siune și criza e aproape — ceea ce e co­rect — și că PSD e la fel de tâm­pit ca ACL, iar amân­două vor să scadă CAS-ul cu 5% într-un mo­ment în care nu de asta e ne­voie — ceea ce e dis­cu­ta­bil. Unu: e cam greu să‑l cre­adă ci­neva că nu face pro­pa­gandă pen­tru PMP. Doi: orice ar spune, PMP tot un știft ne­sem­ni­fi­ca­tiv rămâne.

Să spun drept, una din mi­ră­rile mele cele mai mari este cum naiba a func­țio­nat eco­no­mia asta, care mai și pă­rea să cre­ască, când avem așa niște idi­oți in­com­pe­tenți în frunte. Cum dracu’ du­duie eco­no­mia — mă în­tre­bam — când la pâr­ghi­ile ei ve­ghează de-alde Șova, Ponta și cei­lalți am­bram­bu­rici din gu­vern? Și nu e doar că‑s in­com­pe­tenți din punct de ve­dere te­o­re­tic, ci pro­duc și efecte ale pros­tiei lor: taxa pe stâlp, ac­cize su­pli­men­tare, lipsa in­ves­ti­ți­i­lor, autos­trăzi pe hâr­tie. Dar hai că ne-am re­ve­nit, sun­tem în sfâr­șit pe scă­dere, așa cum ne stă nouă bine.

Pe­trom are un pro­fit mai mic cu 42% față de anul tre­cut pe prima ju­mă­tate a anu­lui ăsta. Enel își ia tăl­pă­șița. Obi în­chide, Bau­max trage obloa­nele. Eni zice că‑i ajunge de Ro­mâ­nia. Vo­l­k­s­bank, Mi­l­le­nium Bank, RBS și Na­tio­nal Bank of Gre­ece în­chid în Ro­mâ­nia. În Bu­cu­rești, cât vezi cu ochii, abia mai mișcă o ma­cara — două. Nouă ne arde de dezgro­pat pia­tra cu­bică din piața Char­les de Ga­ulle, care tre­buie mu­sai res­ta­u­rată pen­tru că e din pe­ri­oada in­ter­be­lică, dar a fost aco­pe­rită de niște im­be­cili cu as­falt acum vreo doi ani. Dacă nu cumva a fost în­gro­pată in­ten­țio­nat în as­falt, ca să mai dea pri­mă­ria un rând de bani pen­tru dezgro­pă­ciune. A! mai fa­cem și pistă de bi­ci­cletă pe Ca­lea Vic­to­riei ca să aibă unde parca mi­to­ca­nii, în timp ce po­li­ția bu­cu­reș­teană n‑are nici o re­ac­ție. Și cam astea‑s ma­rile in­ves­ti­ții pu­blice în București.

Poate pen­tru prima oară sunt și eu de acord cu Vic­tor Ponta. Eco­no­mia e ca o ma­șină care mer­gea cu 130 la oră și acum merge cu 100 la oră. Atâta doar că merge îna­poi. Domnu’ prim-mi­nis­tru, di­rec­ția e bună, do­m’le, da’ aveți grijă că sen­sul e greșit!


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.