Eu în­țe­leg că ță­ri­lor BRICS1 nu le mai place cu FMI. Ba chiar aș merge mai de­parte și-aș spune că FMI este o in­sti­tu­ție care are ne­voie de o re­formă pro­fundă, pen­tru că nu prea pare să mai fie cu­plată la re­a­li­tă­țile con­tem­po­rane. În plus pri­cep și că e un gest po­li­tic prin care multe din­tre aceste țări vor să trans­mită un me­saj că vo­cea lor con­tează. Dar să se îm­pru­mute în­tre ele mi se pare un pic ab­surd. E ca și cum niște fa­liți ar anunța că de acum îna­inte se vor fi­nanța re­ci­proc.


Note:


 1. Bra­zi­lia, Ru­sia, In­dia, China și Africa de Sud []

Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Mihai Ravici

  So­rine, punc­tual tau de ve­dere din ar­ti­col era ca sunt tari fa­lite. De aia in­tre­bam: vor­bim de ave­rea si nive­lul de trai al oa­me­ni­lor sau de li­chi­di­ta­tea sta­te­lor? Nu‑s de­loc fa­lite sta­tele alea. Sunt sin­gu­rele tari care au eco­no­mia pe cres­tere de 2 ci­fre, iar odata cu cres­te­rea lor eco­no­mica creste si nive­lul de trai. In zo­nele “ca­pi­ta­liste” din China sa stii ca se tra­ieste ca‑n Eu­rope de Vest. Uita-te cum se tra­ieste in zo­nele cen­trale din SUA (vezi DOAR De­troit — unde nu mai exista ser­vi­cii pu­blice de­loc) si o sa-mi dai drep­tate ca pu­te­rea fi­nan­ci­ara a sta­tu­lui n‑are a face cu nive­lul de trai al ce­ta­te­ni­lor.

 2. Sorin Sfirlogea

  Exact, în­tre­ba­rea însă e cum îi dis­po­ni­bi­li­zezi. Ceau­șescu a avut și el ideea asta: dăm to­tul la ex­port, fa­cem in­fras­truc­tură, răb­dăm de foame, ui­tăm de să­nă­tate și edu­ca­ție. Ba chiar a avut și ideea de a face o bancă mondi­ală pen­tru “ță­rili în curs di dezvol­tari”.

 3. Bogdan Giuşcă

  So­rin Sfir­lo­gea: mai mult de­cât câți bani ai, con­tează câți bani dis­po­ni­bili ai. Ță­rile BRICS au sub­stan­țial mai mulți bani ca pro­cent din PIB dis­po­ni­bili să fie uti­li­zați la dis­cre­ție de­cât SUA sau UE.

  Mo­men­tan, China își fo­lo­sește ba­nii pen­tru in­fras­truc­tură. Nici SUA, nici UE nu și-ar pu­tea per­mite să con­stru­iască atâta in­fras­truc­tură.

 4. Mihai Ravici

  So­rin, vor­bim de tari sau de oa­meni. Ta­rile au bani.

 5. Sorin Sfirlogea

  Mi­hai, știi care e nive­lul de trai în ță­rile as­tea? Des­pre ce vor­bim? Des­pre fap­tul că au niște oli­gar­hii su­per­bo­gate? Asta le face eco­no­mii de suc­ces?

 6. Mihai Ravici

  China, In­dia si Ru­sia niste fa­lite? Eu nu as fi asa con­vins. Nu se vuia ca stau chi­ne­zii pe munti de bani si n‑au ce face cu ei?


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.