Steaua a fost eli­mi­nată din Liga Cam­pi­o­ni­lor de Lu­do­go­reț. E un fapt ba­nal, lip­sit de in­te­res pen­tru mine — nu mă pa­sio­nează fo­tba­lul. La re­u­șita ad­ver­sa­ri­lor săi a con­tri­buit ma­jor Cos­min Moți, un ro­mân care joacă pen­tru echipa bu­l­gară — la fel de ne­in­te­re­sant. Cos­min Moți a re­u­șit să trans­forme o lo­vi­tură de pe­deapsă și apoi să apere alte două în chip de por­tar im­pro­vi­zat, căci por­ta­rul ti­tu­lar fu­sese eli­mi­nat. Tot n‑aș fi co­men­tat ni­mic, nu mi se pare ceva ie­șit din comun.

Afir­ma­ția lui Moți că a fă­cut fe­ri­cit zeci de mii de ro­mâni mi‑a atras însă aten­ția. Care va să zică există în min­tea sa două ca­te­go­rii de ro­mâni: ăia di­na­mo­viști, adică buni și ăia care pot să crape de ne­caz. Și asta mi se pare te­ri­bil de trist, ape­tența asta ge­ne­rală a ro­mâ­ni­lor de a plasa pe unii din con­ce­tă­țe­nii lor mai jos de­cât pe alți stră­ini. Prima con­di­ție a unei na­țiuni de a se forma și de a pro­gresa cred că este solidaritatea.

Așa­dar mă bu­cur pen­tru Moți că și‑a fă­cut da­to­ria cu pro­fe­sio­na­lism. A avut pro­ba­bil și mult no­roc, dar no­ro­cul le su­râde ce­lor pu­ter­nici. Fe­li­ci­tări. Nu a fă­cut însă fe­ri­ciți — sau nu ar fi tre­buit să facă — pe nici unii din­tre ro­mâni, pen­tru că o echipă ro­mâ­nească a pier­dut în de­tri­men­tul uneia bu­l­gare. Iar fap­tul că există oa­meni care cred că di­na­mo­vis­mul e mai im­por­tant de­cât so­li­da­ri­ta­tea na­țio­nală, la fel cum a fi an­ti­bă­sist e mai im­por­tant de­cât a fi ro­mân, ne arată cât de dez­bi­nați sun­tem ca po­pu­la­ție și cât de de­parte de a de­veni un popor.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.