Despre traseism

Subiec­tul zilei este tra­se­is­mul poli­tic. Dom­nul Ponta vrea să‐l scoată pen­tru 45 de zile de sub stig­ma­tul moral și să‐l trans­forme într‐un act de nece­sară jus­ti­ție. Logica e sim­plă: pri­ma­rul împi­lat de con­du­ce­rea par­ti­du­lui de opo­zi­ție din par­tea căruia a can­di­dat vrea să se eli­be­reze de sub jugul tero­rii și să fie liber să sub­scrie acolo unde curge lapte și miere, adică în PSD.

Pri­vind pro­blema din per­spec­tiva unui pri­mar, aspec­tele morale devin des­tul de tul­buri. Căci, în fond, ce își dorește un pri­mar? Teo­re­tic, să arate obș­tei că merită foto­liul pe care l‐a pri­mit prin vot. Prac­tic, să bine­me­rite de la func­ția pe care o are în sen­sul cel mai mate­rial cu putință. Dacă le îmbină pe amân­două e, teo­re­tic și prac­tic, genial. Mai con­tează în vreun fel par­ti­dul pe care îl repre­zintă? Nu e binele obș­tei un pre­text exce­lent ca să sus­ții că tra­se­is­mul e jus­ti­fi­cat?

Ca să demon­strezi con­ce­tă­țe­ni­lor tăi că faci ceva pen­tru ei și ca să furi în folos per­so­nal ai nevoie de fon­duri. Adică de un buget local. Ori ăsta nu vine de la par­tid, ci de la putere. Deci nu e nimic mai firesc decât să urmezi pute­rea mai ales că nu ți se cere mare lucru: să o ajuți să rămână în frun­tea buca­te­lor când vine vre­mea ale­ge­ri­lor. Din nou mora­li­ta­tea tro­cu­lui este dis­cu­ta­bilă: dacă nu faci ser­vi­ci­ile astea pen­tru cei de la putere, nu le‐ai fi făcut ori­cum pen­tru par­ti­dul pe care îl repre­zen­tai?

Tra­se­is­mul nu e doar o cutumă poli­tică. E prac­ti­cat și în viața "civilă" de către mulți din­tre con­ce­tă­țe­nii noș­tri, mai ales de către cei tineri. Caută un job, obțin un sala­riu și o pozi­ție și apoi încep să vâneze urmă­toa­rea oport­u­ni­tate. N‐are impor­tanță dacă au sau nu com­pe­tențe, dacă au acu­mu­lat sau nu expe­riența nece­sară, prin­ci­piul e sim­plu: te sui în pri­mul tren care merge mai repede. Către ce? Către mai mulți bani, mașină de ser­vi­ciu, func­ție.

Nu e doar vina lor. Părin­ții i‐au tri­mis la facul­tate ca să dobân­dească o diplomă care nu face nici doi bani și pe care nici ei nu pun nici un preț. E doar poarta de acces spre tra­se­is­mul pro­fe­sio­nal. Nu com­pe­tența e cea care te împinge îna­inte, ci abi­li­ta­tea de a te "vinde" bine la inter­viuri. Tot părin­ții dau apoi aca­tiste la bise­rică pen­tru reu­șita copi­i­lor lor. Ce își doresc pen­tru ei? Sala­riu mare, mașină de ser­vi­ciu, func­ție. Să se rea­li­zeze, cum se spune. Obser­vați forma refle­xivă a expre­siei: să SE rea­li­zeze în loc de să rea­li­zeze CEVA.

Nici isto­ric vor­bind nu am dat dovadă de prea multă con­sis­tență. Ba am fost cu tur­cii, ba cu rușii, ba cu polo­ne­zii. Am înce­put un răz­boi mondial ală­turi de unii și l‐am ter­mi­nat ală­turi de cei­lalți, ăia care au învins. Ba chiar ne facem un titlu de glo­rie din asta. Coloana ver­te­brală româ­nească e cel mai pro­ba­bil făcută din cau­ciuc.

Așa­dar tra­se­is­mul poli­tic e greu de com­bă­tut atâta timp căt avem un milion de pre­texte gata pre­gă­tite pen­tru a scuza acest com­por­ta­ment. Avem gene­tic con­stru­ite două mâini pen­tru luat și nici una pen­tru dat. Deci, dom­nule Ponta, dați‐i îna­inte! Aveți apro­ba­rea tacită a majo­ri­tă­ții româ­ni­lor.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu