O idee: satul de vacanță comunist

Une­ori mă gân­desc că toți ăștia de‐s nos­tal­gici după anii comu­nis­mu­lui ar tre­bui să poată retrăi nițel din atmosfera ace­lei peri­oade, poate așa si‐ar aminti că nu cur­gea deloc lapte și miere prin Româ­nia. Și poate că nu doar lor le‐ar folosi o ast­fel de expe­riență, ci și tine­ri­lor năs­cuți după '80, ca să pri­ceapă unde pot duce lipsa de impli­care în viața civică, ce se poate întâm­pla atunci când te inte­re­sează numai pre­zen­tul ime­diat.

Apropo de asta. Fetița unor pri­e­teni avea o dis­cu­ție cu părin­ții ei des­pre cât timp petrece în fața tele­vi­zo­ru­lui. Drept argu­ment con­ving­ă­tor tatăl ei îi spu­nea că tele­vi­zo­rul nu este sin­gu­rul mod în care cineva se poate dis­tra – de pildă chiar ei, părin­ții, tră­i­seră vre­muri în care la tele­vi­zor erau doar două ore de pro­gram și alea erau doar des­pre mult‐iubitul tova­răș, deci tre­bu­i­seră să‐și găsească alte moda­li­tăți de a petrece tim­pul liber. De ce nu schim­bați cana­lul? a între­bat fata. Nu erau alte canale, era doar unul sin­gur, ăsta des­pre care îți spu­nem și n‐aveai la ce să te uiți, a repli­cat mama. Bine, atunci de ce nu vă uitați pe You­Tube? s‐a mirat copi­lul.

Poate că zâm­biți, dar există mulți tineri care pur și sim­plu nu‐și pot ima­gina cum ar arăta o lume pre­cum cea de dina­inte de '89. S‐au năs­cut și tră­iesc într‐un con­text în care poveș­tile des­pre anii comu­nis­mu­lui par abso­lut incre­di­bile, o zămi­slire fan­tas­ma­gorică a unei soci­e­tăți pur teo­re­tice, impo­si­bil de creat în rea­li­tate. Cred că lor le‐ar servi să aibă parte de expe­riența nemij­lo­cită a ace­lei lumi.

De‐aia mă gân­deam la o posi­bilă punere în scenă a ace­lor vre­muri. Imaginați‐vă un sat pus­tiu care ar fi trans­for­mat într‐un minis­tat comu­nist, de tipul celui ceau­șist. Aduci o sută de oameni și le dai câte o casă ca locu­ință, le spui că au loc de muncă asi­gu­rat pen­tru că că sunt țărani la CAP și în fie­care zi tre­buie să meargă la munca câm­pu­lui. Pui o ali­men­tară în mij­lo­cul satu­lui, apro­vi­zio­nată doar cu apă mine­rală sul­fu­roasă, din aia cu miros de toa­letă, con­serve de pește și rachiu de droj­die. Aduci doar 50 de litri de lapte în fie­care dimi­neață, la ora 4 și observi cum trep­tat oame­nii se scoală cu noaptea‐n cap ca să prindă o sti­clă. Carne aduci rar și doar vreo 30 de kilo­grame, ca să stea la coadă și să se bată pen­tru ea. Le împarți bani ceva mai mulți decât ar avea ce să facă cu ei. Toate roa­dele câm­pu­lui – roșii, vinete, ceapă, car­tofi, porumb – le spui că sunt pen­tru export și n‐au voie să se atingă de ele. Pe un sis­tem închis de tele­vi­ziune dai doar două cea­suri de pro­gram,  numai cân­tece patri­o­tice și știri des­pre rea­li­ză­rile pla­nu­lui cin­ci­nal. Din când în când, mai ales seara, tai lumina fără să anunți cât va dura pana de curent.

Dar mai ales le faci impo­si­bilă ple­ca­rea. Nimeni nu poate părăsi satul până la finele între­gu­lui expe­ri­ment. Cei ce încearcă sunt ares­tați și duși la o închi­soare, unde vor presta ziua muncă sil­nică, iar noap­tea vor sta după gra­tii. Cei care vor­besc de rău regi­mul, la fel – ajung la închi­soare. Cei care‐i toarnă pe alții, cum ar fi pe cei ce vor­besc de rău regi­mul, pri­mesc diverse avan­taje – de pildă pot cum­păra carne pe sub mână, chiar de la auto­ri­tă­țile satu­lui.

Și par­tea cea mai mișto, ca să par­ti­cipe la acest expe­ri­ment foarte rea­list și instruc­tiv par­ti­ci­pan­ții tre­buie să plă­tească. De exem­plu 2.000€ pen­tru o lună de caznă. Ce ziceți, nu‐i o idee de busi­ness sen­zațio­nală?


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


 1. Corina Tatu

  Chiar ca e sen­za­tio­nala ideea!

 2. Aurel Punga

  daca selec­tezi numai ce a fost rau in comu­nism,.. ceia ce este acum ( ca nu știu cum se cheamă : hot‐eism, smecher‐istm, mafiot‐istm ?) e Raiu pe Pământ – cu manele la dis­cre­ție, cu fițe de fițe , cu…telembelizore non‐stop, cu.…, – ame­ri­ca­nism pe pâine, care iti da drep­tul sa alegi răul cel mai mic din cele cele n‐posibile…


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu