La ce ser­vește sus­pen­da­rea lui Bă­sescu? Se în­cearcă tot fe­lul de ex­pli­ca­ții. Ca să‑l gra­țieze pre­șe­din­tele in­te­ri­mar — se pare că ar fi șo­bo­la­nul cu elice Zgo­nea — pe Vo­i­cu­lescu. Ca să treacă PSD o droaie de legi avan­ta­joase pen­tru co­rup­ții lor. Ca să sal­veze din ghea­rele jus­ti­ției bă­siste pe ba­ro­nii ur­mă­riți pe­nal. Eu cred că sunt două motive.

Unu: ca să for­țeze o re­ac­ție din par­tea con­tra­can­di­da­ți­lor lui Ponta, evi­dent una de dez­a­cord. Por­nind de la asta îi vor pu­tea de­clara bă­siști și‑i vor aduce în mij­lo­cul dez­ba­te­rii des­pre de­bă­si­fi­ca­rea Ro­mâ­niei, care nu poate în­cepe cu un pre­șe­dinte ca Iohan­nis, Ma­co­vei sau Udrea căci — iată — ei în­șiși sunt bă­siști. Tema bă­sis­mu­lui, sin­gura în ab­sența unor idei con­crete des­pre ce tre­buie fă­cut pen­tru Ro­mâ­nia, de­vine ob­se­sivă pen­tru Ponta. Ci­neva ar tre­bui să‑l ia în se­rios și să îi ceară de­ta­lii — ce în­seamnă con­cret debăsificarea?

Doi: din pură ran­chiună per­so­nală, pen­tru ca Bă­sescu să nu se bu­cure la fi­na­lul man­da­te­lor de pri­vi­le­gi­ile acor­date foș­ti­lor șefi de stat. Ponta e ca­pa­bil de ast­fel de meschinării.

To­tuși, pri­vind lo­gic si­tu­a­ția, PSD-ul pro­fund al lui Drag­nea și al ba­ro­ni­lor nu are nici un mo­tiv să sus­țină ideea sus­pen­dă­rii. Ar în­semna să se mur­dă­rească inu­til pe mâini când de fapt ideea era să‑l tri­mită pe Ponta să facă tre­bu­rile mi­ze­ra­bile. Apoi eli­be­ra­rea lui Bă­sescu din chin­gile func­ției pre­zi­den­ți­ale cu doar o lună îna­inte de ale­geri ar pu­tea fi pe­ri­cu­loasă. Căci va fi li­ber să facă “afir­ma­ții po­li­tice” fără res­tric­ți­ile con­sti­tu­țio­nale și e lu­cru știut că are gură spur­cată. Deci de ce și-ar dori să se an­ga­jeze într-un de­mers inu­til pen­tru ei?

Un lu­cru pare foarte clar: dacă par­la­men­tul se apucă de sus­pen­dare în con­tex­tul po­li­tic ac­tual al re­giu­nii, cu toate pro­ble­mele ge­ne­rate de si­tu­a­ția din Ucraina, par­te­ne­rii din NATO și UE nu vor fi de­loc în­cân­tați. Iar su­pă­ra­rea lor nu îl va ajuta de­loc pe Vic­tor Vi­o­rel, nici acum, nici în viitor.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.