Afir­ma­ți­ile fă­cute de Tra­ian Bă­sescu la B1 TV des­pre can­di­da­ții drep­tei sunt de ne­în­țe­les. Demontându‑i pe toți ca in­de­zi­ra­bili și in­ca­pa­bili de a con­duce Ro­mâ­nia, cu ex­cep­ția Ele­nei Udrea care ar fi o mi­nune an­ge­lică ce n‑are no­roc și de-aia n‑o vo­tează lu­mea, face un de­ser­vi­ciu enorm con­so­li­dă­rii re­a­li­ză­ri­lor din tim­pul man­da­tele sale. Aten­ție la nu­anță, n‑am spus re­a­li­ză­ri­lor sale, ci din tim­pul man­da­tele sale!

Pen­tru că nu e clar — cel pu­țin pen­tru mine — cine e în spa­tele aces­tei cru­ci­ade îm­po­triva co­rup­ției, însă când văd re­zul­ta­tele ei în­țe­leg că e mai pu­țin im­por­tant să știu ast­fel de lu­cruri. Mai im­por­tante sunt efec­tele pe care le are asu­pra Ro­mâ­niei. Re­țe­lele ma­fi­ote sunt ex­trem de agi­tate. Ba­ro­nii lo­cali ai par­ti­de­lor dorm ie­pu­rește, pă­rându-li-se că se aude duba cu mas­cați la poartă. Târ­ziu și nu în­de­a­juns, drep­ta­tea în­cepe to­tuși să triumfe.

Și dacă ceva e im­por­tant în mo­men­tul ăsta atunci acel ceva este ca această cu­ră­țe­nie să con­ti­nuie. Cu cât va dura mai mult, cu cât va cu­răța mai adânc, cu atât vom avea mai multe șanse să ne în­să­nă­to­șim. Iar această cu­ră­țe­nie nu poate fi spri­ji­nită de­cât adu­când la Co­tro­ceni pe ci­neva care e adep­tul jus­ti­ției fă­cute până la ca­păt, ci­neva care are șanse re­ale să câștige ale­ge­rile, căci gu­ver­nul și ma­jo­ri­ta­tea par­la­men­tară con­dusă de PSD dau semne cât se poate de clare că vor să oprească justiția.

Este Udrea un su­por­ter al jus­ti­ției? Să zi­cem că ar fi. Dar are șanse? Nu, chiar Tra­ian Bă­sescu o re­cu­noaște. N‑ar fi mai în­țe­lept atunci ca cel pu­țin să nu‑i de­mo­lăm pe cei­lalți, pe cei care ar avea șanse mai mari de­cât ea? E mai im­por­tant să pro­mo­văm un om, un par­tid, în de­tri­men­tul unui țel cu mult mai im­por­tant pen­tru România?

Dacă afir­ma­ți­ile fă­cute de Bă­sescu des­pre Iohan­nis și Ma­co­vei s‑ar fi au­zit în emi­siu­nea lui Gâ­dea, aș fi zis că e ceva de aș­tep­tat. N‑aș fi cre­zut însă că Bă­sescu îi va cânta in strună lui Ponta, doar pen­tru a‑și lă­uda pro­te­jata, dis­tru­gând cu bună ști­ință sin­gu­rele re­pere pe care le re­ven­dică drept suc­cese ale man­da­te­lor sale. Cum s‑ar zice Bă­sescu se auto-de­bă­si­fică prin pon­ti­fi­care, de­ve­nind tot mai ase­mă­nă­tor cu un varan.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.