Po­ves­tea cu­plu­lui de ho­mo­se­xu­ali care și-au dus fiica adop­tivă într-un cen­tru de fi­t­ness a ge­ne­rat o în­treagă po­le­mică des­pre eterna po­veste a in­to­le­ran­ței față de mi­no­ri­tă­țile se­xu­ale. Deși is­to­ria a fost pre­zen­tată în toate de­ta­li­ile sale, aproape toate co­men­ta­ri­ile se cen­trează pe ideea de in­to­le­ranță față de co­mu­ni­ta­tea gay. Eu văd lu­cru­rile în mod diferit.

Mi se pare ire­le­vant ce orien­tare se­xu­ală au pă­rin­ții unui co­pil. Pot fi he­tero, bi sau homo, e pro­blema lor. Și sunt în to­ta­li­tate de acord că nu e nor­mal să fie stig­ma­ti­zați pu­blic de că­tre au­to­ri­tăți, in­sti­tu­ții sau alte per­soane pen­tru pre­fe­rin­țele lor se­xu­ale. Dar cred că nu des­pre asta e vorba în po­ves­tea asta. Cred că ho­mo­se­xu­a­li­ta­tea e doar ti­tlul care face presă, iar ade­vă­ra­tul su­biect este abu­za­rea se­xu­ală a copiilor.

Să pre­su­pu­nem că un tată îi arată zil­nic fii­cei sale de 4 ani fo­to­gra­fii cu băr­bati dez­bră­cați. Să pre­su­pu­nem că Pro­tec­ția Co­pi­lu­lui află de ches­tia asta și de­cide să in­ter­vină, acuzându‑l pe in­di­vid de abuz asu­pra unui mi­nor sau chiar pe­do­fi­lie. Pu­bli­cată în presă, po­ves­tea ar in­flama re­țe­lele so­ci­ale: ce per­vers, ce porc, ce ne­sim­țit! Tre­buie în­chis, ba nu, chiar împușcat!

Să pre­su­pu­nem că un tată își duce fiica de 4 ani în fi­e­care zi în ves­ti­a­rul unei săli de fi­t­ness, oferindu‑i ima­gi­nea a zeci de băr­bați dez­bră­cați. Pro­tec­ția Co­pi­lu­lui nu are ni­mic de spus, iar pu­bli­cul con­si­deră că e drep­tul ori­că­rui tată care are o fiică să fo­lo­sească ser­vi­ci­ile unui cen­tru de fi­t­ness. Care este însă di­fe­rența esen­ți­ală din per­spec­tiva fetiței?

Am vă­zut ade­sea ast­fel de si­tu­a­ții în ves­ti­a­rul cen­tru­lui unde mă duc să fac sport. Cel mai des sunt stră­ini, ro­mâ­nii par mai pu­dici sau poate re­fuză să-și ia co­pi­lul de sex opus atunci când merge la sală. De multe ori ta­tăl își flu­tură bi­ju­te­ri­ile chiar în fața pro­pri­u­lui co­pil, fără nici un fel de re­ți­nere. De fi­e­care dată m‑am în­tre­bat ce efecte psi­hice vor fi având epi­soa­dele as­tea de ex­pu­nere obs­cenă a unor ana­to­mii băr­bă­tești mai mult sau mai pu­țin es­te­tice asu­pra unei fe­tițe de câ­țiva ani. Știm si­gur că nu o afec­tează în nici un fel, că nu îi al­te­rează per­cep­ți­ile ul­te­ri­oare des­pre in­ti­mi­tate, des­pre se­xu­a­li­tate? Și de ce nu poate exista o în­că­pere spe­cială unde ast­fel de ca­zuri — tată și fiică sau mamă și fiu — să aibă in­ti­mi­ta­tea ne­ce­sară copilului?

Ar mai fi apoi și drep­tu­rile ce­lor­lalte per­soane, par­ti­ci­panți in­vo­lun­tari la spec­ta­co­lele de ana­to­mie or­ga­ni­zate de pă­rin­tele res­pec­tiv. Poate că pe unii îi de­ran­jează să se dez­brace în fața unei fe­tițe. Pu­di­bon­de­ria nu e o in­frac­țiune. De ce ar tre­bui obli­gați să de­vină exhi­bi­ți­o­niști îm­po­triva do­rin­ței lor?

Re­gret deci că s‑a re­pro­șat orien­ta­rea se­xu­ală cu­plu­lui de ho­mo­se­xu­ali în in­ci­den­tul din ves­ti­a­rul de la World Class. Pen­tru că asta nu e treaba ni­mă­nui alt­cuiva. Dar mai ales pen­tru că în fe­lul ăsta dez­ba­te­rea s‑a mu­tat că­tre to­le­ranța față de mi­no­ri­tă­țile se­xu­ale în loc să se dis­cute des­pre ade­vă­rata pro­blemă, aceea a trau­ma­ti­ză­rii co­pi­i­lor prin ex­pu­ne­rea lor pre­ma­tură la ca­pi­tole ale vie­ții pe care nu sunt încă pre­gă­tiți să le înțeleagă.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.