Între pudibonderie și exhibiționism

Povestea cuplu­lui de homo­sex­u­ali care și-au dus fiica adop­tivă într-un cen­tru de fit­ness a gen­erat o întreagă polemică despre eterna poveste a intol­er­anței față de minoritățile sex­u­ale. Deși isto­ria a fost prezen­tată în toate detali­ile sale, aproape toate comen­tari­ile se cen­trează pe ideea de intol­er­anță față de comu­ni­tatea gay. Eu văd lucrurile în mod diferit.

Mi se pare irele­vant ce ori­entare sex­u­ală au părinții unui copil. Pot fi het­ero, bi sau homo, e prob­lema lor. Și sunt în total­i­tate de acord că nu e nor­mal să fie stigma­ti­zați pub­lic de către autorități, insti­tuții sau alte per­soane pen­tru prefer­ințele lor sex­u­ale. Dar cred că nu despre asta e vorba în povestea asta. Cred că homo­sex­u­al­i­tatea e doar titlul care face presă, iar ade­văratul subiect este abuzarea sex­u­ală a copi­ilor.

Să pre­supunem că un tată îi arată zil­nic fiicei sale de 4 ani fotografii cu băr­bati dezbră­cați. Să pre­supunem că Pro­tecția Copilu­lui află de ches­tia asta și decide să inter­v­ină, acuzându‑l pe indi­vid de abuz asupra unui minor sau chiar ped­ofilie. Pub­li­cată în presă, povestea ar inflama rețelele sociale: ce per­vers, ce porc, ce nes­imțit! Tre­buie închis, ba nu, chiar împuș­cat!

Să pre­supunem că un tată își duce fiica de 4 ani în fiecare zi în ves­tiarul unei săli de fit­ness, oferindu‑i imag­inea a zeci de băr­bați dezbră­cați. Pro­tecția Copilu­lui nu are nimic de spus, iar pub­licul con­sid­eră că e drep­tul oricărui tată care are o fiică să folosească ser­vici­ile unui cen­tru de fit­ness. Care este însă difer­ența esențială din per­spec­tiva fetiței?

Am văzut ade­sea ast­fel de situ­ații în ves­tiarul cen­tru­lui unde mă duc să fac sport. Cel mai des sunt străini, românii par mai pudici sau poate refuză să-și ia copilul de sex opus atunci când merge la sală. De multe ori tatăl își flu­tură biju­teri­ile chiar în fața pro­pri­u­lui copil, fără nici un fel de reținere. De fiecare dată m‑am între­bat ce efecte psi­hice vor fi având episoad­ele astea de expunere obscenă a unor anatomii băr­bătești mai mult sau mai puțin estet­ice asupra unei fetițe de câțiva ani. Știm sigur că nu o afectează în nici un fel, că nu îi alterează per­cepți­ile ulte­rioare despre intim­i­tate, despre sex­u­al­i­tate? Și de ce nu poate exista o încăpere spe­cială unde ast­fel de cazuri — tată și fiică sau mamă și fiu — să aibă intim­i­tatea nece­sară copilu­lui?

Ar mai fi apoi și drep­turile celor­lalte per­soane, par­tic­i­panți invol­un­tari la spec­ta­colele de anatomie orga­ni­zate de părin­tele respec­tiv. Poate că pe unii îi der­an­jează să se dezbrace în fața unei fetițe. Pudi­bon­de­ria nu e o infracți­une. De ce ar tre­bui oblig­ați să dev­ină exhibițion­iști împotriva dor­inței lor?

Regret deci că s‑a reproșat ori­entarea sex­u­ală cuplu­lui de homo­sex­u­ali în inci­den­tul din ves­tiarul de la World Class. Pen­tru că asta nu e tre­aba nimănui altcuiva. Dar mai ales pen­tru că în felul ăsta dez­baterea s‑a mutat către tol­er­anța față de minoritățile sex­u­ale în loc să se dis­cute despre ade­vărata prob­lemă, aceea a trau­ma­tizării copi­ilor prin expunerea lor pre­matură la capi­tole ale vieții pe care nu sunt încă pregătiți să le înțe­leagă.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu