În Ro­mâ­nia dis­cur­sul po­li­tic este în ace­lași timp com­pe­tență, agendă de lu­cru, bi­lanț al re­a­li­ză­ri­lor și armă ne­cru­ță­toare. Dacă vrei să faci po­li­tică nu e ne­voie de alt­ceva de­cât de o gură bo­gată și de ușu­rința ros­ti­rii. E ne­im­por­tant dacă știi des­pre ce vor­bești sau dacă ceea ce spui are vreo va­loare de ade­văr. Im­por­tant e să tu­rui în­truna, orice, ori­unde, ori­când, pen­tru că în țara asta sunt des­tui proști care să se lase fer­me­cați de lo­go­reea ta, iar cei care pri­cep că nu spui de fapt ni­mic sunt prea pu­țini ca să con­teze la vot. Dacă re­u­șești să fii miș­to­car și tu­pe­ist, ești ge­nial. În esență asta e stra­te­gia elec­to­rală a lui Ctrl+V Ponta.

Dis­cur­sul pu­blic este punc­tul unde în­cepe și se ter­mină ac­țiu­nea po­li­tică în Ro­mâ­nia. Po­li­ti­cie­nii de­clară ches­tii și co­men­tează ches­ti­ile spuse de al­ții — cam la atât se re­zumă com­pe­ten­țele lor par­la­men­tare sau gu­ver­na­men­tale. De pildă mi­niș­trii unui gu­vern tre­buie să fie nu­miți po­li­tic, adică in­com­pe­tenți din punct de ve­dere teh­nic, pen­tru că ofi­cial ro­lul lor e să aplice o anu­mită stra­te­gie. Care stra­te­gie nu a văzut‑o ni­meni, nici­o­dată, din sim­plul mo­tiv că nu există. Ast­fel ros­tul nu­mi­rii po­li­tice este și el doar enun­țat, dar nici­o­dată in­stan­țiat. În schimb ade­vă­rata lor me­nire e să îm­partă si­ne­curi și bu­gete și să țină dis­cur­suri po­li­tice la te­le­vi­ziuni. În par­la­ment de­pu­tați care sunt elec­tri­cieni ca­li­fi­cați fac parte din co­mi­sia de apă­rare, iar ju­riști cu ex­per­tiză de Spiru Ha­ret și ex­pe­riență apro­xi­ma­tivă fac po­li­tici eco­no­mice. Sim­plul dis­curs de par­tid e în­de­a­junsă com­pe­tență ca să sta­bi­lești ce e bine și ce e rău pen­tru patrie.

În Ro­mâ­nia asu­ma­rea unei res­pon­sa­bi­li­tăți po­li­tice este și ea strict de­cla­ra­tivă. Nu tre­buie de­cât să vor­bești pu­blic des­pre asta, având grijă ca ni­mic din ceea ce te an­ga­jează să nu fie ul­te­rior mă­su­ra­bil. Spui țan­țoș că vei face autos­trăzi, dar nu câți ki­lo­me­tri, că vei crea lo­curi de muncă, dar fără a pre­ciza când, că vei crește eco­no­mia, dar fără a pro­nunța un pro­cent. Im­por­tant e să pro­miți ce­lor care își do­resc să fie min­țiți și, slavă Dom­nu­lui, în Ro­mâ­nia încă sunt des­tui din ăștia.

Atunci când se apro­pie vre­mea bi­lan­țu­lui, dis­cur­sul tre­buie re­con­struit. Iei tot ceea ce s‑a în­tâm­plat bun și cu meș­te­șu­gite vorbe faci să pară că ți se da­to­rează. Exa­ge­rezi ci­frele po­zi­tive, mi­ni­ma­li­zezi pe cele ne­ga­tive. Dă‑o dra­cu­lui de scă­dere eco­no­mică, nici nem­ți­lor nu le merge bine, da’ ia ui­tați-vă ce fru­mu­sețe de șo­maj scă­zut avem! Ori­cum ni­meni nu poate con­testa ceea ce spui, pen­tru că, în fond, n‑ai pro­mis ni­mic con­cret, nu‑i așa?

În Ro­mâ­nia îți în­fi­e­rezi ad­ver­sa­rul cu pa­tima și ve­ni­nul vor­be­lor meș­te­șu­git alese, chiar dacă nea­de­vă­rate. Iar dacă ad­ver­sa­ru­lui nu‑i gă­sești în­de­a­junse cu­su­ruri pe care să le stig­ma­ti­zezi, îți in­ven­tezi un ad­ver­sar pe care să‑l faci praf.

Cred că efec­tele asu­pra so­ci­e­tă­ţii ro­mâ­neşti lă­sate de cei 10 ani de re­gim Tra­ian Bă­sescu sunt des­tul de ase­mă­nă­toare cu cele lă­sate de re­gi­mul na­zist în Ger­ma­nia. Şi de asta spun de de­bă­si­fi­ca­rea so­ci­e­tă­ţii ro­mâ­neşti. Nu va fi uşor. Va lua timp şi va fi ne­voie de un pro­ces de re­con­ci­li­ere a ro­mâ­ni­lor cu românii.

Iar dacă lu­mea se in­dig­nează la au­zul unor ast­fel de de­cla­ra­ții flam­bo­iante, nu tre­buie de­cât să te miri pu­blic printr-un alt discurs:

În pri­mul şi în pri­mul rând, con­si­der toată această pro­pa­gandă în­ce­pută îm­po­triva de­cla­ra­ţi­i­lor mele po­li­tice le­gate de dom­nul Bă­sescu ca fi­ind exa­ge­rată. În pri­mul şi în pri­mul rând, când Tra­ian Bă­sescu spune des­pre mine şi des­pre noi că sun­tem bo­lşe­vici şi co­mu­ni­şti, nici nu cred că neagă că în Ro­mâ­nia s‑au pro­dus crime pro­duse de comunişti.

În fond de ce ne ener­văm în ha­lul ăsta? Sunt doar niște de­cla­ra­ții po­li­tice. Știm toți că nu e de­cât un fel de a mânca căcat.

În Ro­mâ­nia dis­cur­sul po­li­tic este în ace­lași timp com­pe­tență, agendă de lu­cru, bi­lanț al re­a­li­ză­ri­lor și armă ne­cru­ță­toare. Și dacă tot n‑ați pri­ce­put cum vine asta, îl las pe dom­nul Ma­zăre să vă lă­mu­rească printr-un exem­plu practic.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.