Ținutul Românesc Liber de Corupție

Am reușit să citesc fără patimă proiec­tul de autonomie a Țin­u­tu­lui Secui­esc1, fără să mă inflamez a‐priori că "nu se poate așa ceva" și că "Ardealul e pământ româ­nesc". Am încer­cat și cred că am reușit să privesc acest doc­u­ment ca și cum ar fi fost vorba de o regiune dintr‐o țară oare­care, cu care n‐am nici în clin, nici în mânecă.

Tre­buie să spun de la început că abor­darea gen­er­ală mi s‐a părut mai prag­mat­ică decât m‐aș fi aștep­tat. Este vorba cu ade­vărat despre autonomie și nu despre inde­pen­dență: statul român este recunos­cut ca uni­tar și indi­viz­ibil, iar polit­ica externă, mon­eda națion­ală și apărarea sunt lăsate în seama sa, limba română este în con­tin­uare limbă ofi­cială. Sursele de finanțare nu pre­văd reținerea la buge­tul regiu­nii a tuturor tax­elor încasate, ci doar o parte a lor. Întreg doc­u­men­tul este o con­strucție destul de con­sis­tentă de guvernare autonomă a unei comu­nități com­pacte, care încearcă să nu atingă zone ultra­sen­si­bile, dar nu are cum să evite per­cepția de seg­re­gare etnică pe care — de fapt — o prop­une. Apoi mă întreb dacă, juridic vorbind, dru­murile, con­strucți­ile hidrotehnice, pădurile și alte val­ori pub­lice pot fi puse în pos­esia aces­tei regiuni — cele mai multe din­tre aces­tea fiind rezul­tatul unor investiții cen­tral­izate ale stat­u­lui român și nu rezul­tatul efor­turilor aces­tei comu­nități etnice — fără nici o plată? Căci secuii ar avea drep­turi asupra pro­pri­etății pub­lice din orice colț al României, în cal­i­tatea lor de cetățeni români, dar cetățenii români din afara regiu­nii nu ar avea drep­turi asupra dome­ni­u­lui pub­lic din inte­ri­orul regiu­nii. Mie mi se pare că asta este incorect.

Nu sunt bucuros să aflu că maghiarii din secuime vor o guvernare sep­a­rată de restul țării. Sunt de acord că acest prim pas ar putea crea pre­m­izele pen­tru alte solic­itări ulte­rioare, mai îndrăznețe, mai per­icu­loase pen­tru integri­tatea ter­i­to­ri­ală a României. Se pune între­barea de ce n‐ar cere ace­lași lucru și alte comu­nități con­cen­trate geografic în anu­mite zone. De pildă o regiune autonomă a țiganilor — sunt sig­uri că prin anu­mite zone sunt sau ar putea deveni majori­tari. Sau ce‐ar fi ca Delta Dunării să fie pro­pusă a deveni Țin­u­tul Lipove­nilor? Riscurile fed­er­al­izării tre­buie cân­tărite cu mare atenție înainte de a deschide o dis­cuție despre o ast­fel de autonomie. Și, bineînțe­les, fap­tul că dis­cuți­ile astea sunt aduse pe agenda pub­lică exact când în regiunea est‐europeană avem tul­burări grave cauzate de seg­re­garea etnică nu face decât să sug­ereze o rea intenție. Țin­u­tul Secui­esc poate semăna destul de mult pen­tru românii ceva mai nation­al­iști cu o Crimee spre care să năzuiască Ungaria lui Orban — desigur cu alte mijloace, cu alte arme.

Sol­i­dar­i­tatea de grup a secuilor, incom­pa­ra­bil mai mare decât a românilor ca popor, îi unește în urmărirea unor interese comune. Dacă privesc cu ochii cuiva neu­tru acest proiect de autonomie înțe­leg destul de clar un lucru: pe lângă motivele lor națion­al­iste, secuii sunt nemulțu­miți de ine­fi­ciența, corupția și incom­pe­tența admin­is­trației pub­lice românești. Ăsta e un motiv în plus ca să‐și dore­ască să se admin­istreze sin­guri, pen­tru că prob­a­bil au pier­dut sper­anța că Româ­nia este capa­bilă să pro­ducă o clasă politică respon­s­abilă și un guvern com­pe­tent și onest. Pen­tru că poate nu mai au nici o sper­anță că Româ­nia va da vre­o­dată dovadă de matu­ri­tate în alegerea con­ducă­to­rilor ei.

Și, ce să vezi, exact de asta ne plângem și noi, românii. Doar că, majori­tari fiind, noi n‐ar tre­bui doar să ne plângem, ci să și facem ceva în sen­sul ăsta. Iar dacă vrem ca secuii să nu mai ceară guvernare sep­a­rată poate ar tre­bui să le demon­străm prin fapte că le‐ar fi mai bine împre­ună cu noi, că putem alege alt­fel de oameni în frun­tea țării. Nu escroci, nu hoți, nu min­ci­noși, nu bădărani, nu pla­gia­tori, nu securiști, nu varani, nu infrac­tori cu cazier.

Căci dacă nu putem face asta vom ajunge să ne sep­a­răm și noi, românii, în două, iar cei care vor o alt­fel de țară să ceară și ei înfi­ințarea Țin­u­tu­lui Româ­nesc Liber de Corupție.

  1. Proiec­tul de Autonomie al Țin­u­tu­lui Secui­esc []

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu