Ținutul Românesc Liber de Corupție

Am reu­șit să citesc fără patimă pro­iec­tul de auto­no­mie a Ținu­tu­lui Secu­iesc1, fără să mă infla­mez a‐priori că "nu se poate așa ceva" și că "Arde­a­lul e pământ româ­nesc". Am încer­cat și cred că am reu­șit să pri­vesc acest docu­ment ca și cum ar fi fost vorba de o regiune dintr‐o țară oare­care, cu care n‐am nici în clin, nici în mânecă.

Tre­buie să spun de la înce­put că abor­da­rea gene­rală mi s‐a părut mai prag­ma­tică decât m‐aș fi aștep­tat. Este vorba cu ade­vă­rat des­pre auto­no­mie și nu des­pre inde­pen­dență: sta­tul român este recu­nos­cut ca uni­tar și indi­vi­zi­bil, iar poli­tica externă, moneda națio­nală și apă­ra­rea sunt lăsate în seama sa, limba română este în con­ti­nu­are limbă ofi­ci­ală. Sur­sele de finan­țare nu pre­văd reți­ne­rea la buge­tul regiu­nii a tutu­ror taxe­lor înca­sate, ci doar o parte a lor. Întreg docu­men­tul este o con­struc­ție des­tul de con­sis­tentă de guver­nare auto­nomă a unei comu­ni­tăți com­pacte, care încearcă să nu atingă zone ultra­sen­si­bile, dar nu are cum să evite per­cep­ția de segre­gare etnică pe care – de fapt – o pro­pune. Apoi mă întreb dacă, juri­dic vor­bind, dru­mu­rile, con­struc­ți­ile hidro­teh­nice, pădu­rile și alte valori publice pot fi puse în pose­sia aces­tei regiuni – cele mai multe din­tre aces­tea fiind rezul­ta­tul unor inves­ti­ții cen­tra­li­zate ale sta­tu­lui român și nu rezul­ta­tul efor­tu­ri­lor aces­tei comu­ni­tăți etnice – fără nici o plată? Căci secuii ar avea drep­turi asu­pra pro­pri­e­tă­ții publice din orice colț al Româ­niei, în cali­ta­tea lor de cetă­țeni români, dar cetă­țe­nii români din afara regiu­nii nu ar avea drep­turi asu­pra dome­ni­u­lui public din inte­ri­o­rul regiu­nii. Mie mi se pare că asta este inco­rect.

Nu sunt bucu­ros să aflu că maghia­rii din secu­ime vor o guver­nare sepa­rată de res­tul țării. Sunt de acord că acest prim pas ar putea crea pre­mi­zele pen­tru alte soli­ci­tări ulte­ri­oare, mai îndrăz­nețe, mai peri­cu­loase pen­tru inte­gri­ta­tea teri­to­ri­ală a Româ­niei. Se pune între­ba­rea de ce n‐ar cere ace­lași lucru și alte comu­ni­tăți con­cen­trate geo­gra­fic în anu­mite zone. De pildă o regiune auto­nomă a țiga­ni­lor – sunt siguri că prin anu­mite zone sunt sau ar putea deveni majo­ri­tari. Sau ce‐ar fi ca Delta Dună­rii să fie pro­pusă a deveni Ținu­tul Lipo­ve­ni­lor? Ris­cu­rile fede­ra­li­ză­rii tre­buie cân­tă­rite cu mare aten­ție îna­inte de a des­chide o dis­cu­ție des­pre o ast­fel de auto­no­mie. Și, bine­în­țe­les, fap­tul că dis­cu­ți­ile astea sunt aduse pe agenda publică exact când în regiu­nea est‐europeană avem tul­bu­rări grave cau­zate de segre­ga­rea etnică nu face decât să suge­reze o rea inten­ție. Ținu­tul Secu­iesc poate semăna des­tul de mult pen­tru româ­nii ceva mai natio­na­liști cu o Cri­mee spre care să năzu­iască Unga­ria lui Orban – desi­gur cu alte mij­loace, cu alte arme.

Soli­da­ri­ta­tea de grup a secui­lor, incom­pa­ra­bil mai mare decât a româ­ni­lor ca popor, îi unește în urmă­ri­rea unor inte­rese comune. Dacă pri­vesc cu ochii cuiva neu­tru acest pro­iect de auto­no­mie înțe­leg des­tul de clar un lucru: pe lângă moti­vele lor națio­na­liste, secuii sunt nemul­țu­miți de ine­fi­ciența, corup­ția și incom­pe­tența admi­nis­tra­ției publice româ­nești. Ăsta e un motiv în plus ca să‐și dorească să se admi­nis­treze sin­guri, pen­tru că pro­ba­bil au pier­dut spe­ranța că Româ­nia este capa­bilă să pro­ducă o clasă poli­tică res­pon­sa­bilă și un guvern com­pe­tent și onest. Pen­tru că poate nu mai au nici o spe­ranță că Româ­nia va da vreo­dată dovadă de matu­ri­tate în ale­ge­rea con­du­că­to­ri­lor ei.

Și, ce să vezi, exact de asta ne plân­gem și noi, româ­nii. Doar că, majo­ri­tari fiind, noi n‐ar tre­bui doar să ne plân­gem, ci să și facem ceva în sen­sul ăsta. Iar dacă vrem ca secuii să nu mai ceară guver­nare sepa­rată poate ar tre­bui să le demon­străm prin fapte că le‐ar fi mai bine împre­ună cu noi, că putem alege alt­fel de oameni în frun­tea țării. Nu escroci, nu hoți, nu min­ci­noși, nu bădă­rani, nu pla­gi­a­tori, nu secu­riști, nu varani, nu infrac­tori cu cazier.

Căci dacă nu putem face asta vom ajunge să ne sepa­răm și noi, româ­nii, în două, iar cei care vor o alt­fel de țară să ceară și ei înfi­in­ța­rea Ținu­tu­lui Româ­nesc Liber de Corup­ție.

  1. Pro­iec­tul de Auto­no­mie al Ținu­tu­lui Secu­iesc []

Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu