Se vor­bește din nou in­tens des­pre munca la ne­gru. Că sunt mulți care o prac­tică, că sunt chiar o tre­ime din cei ce mun­cesc în Ro­mâ­nia, că mo­ti­vul pen­tru care se în­tâm­plă este nive­lul ri­di­cat al ta­xe­lor. Și, de bună seamă, scă­de­rea CAS cu 5% va pro­duce mi­ra­cu­lo­sul, convingându‑i pe mulți pa­troni să re­nunțe la această prac­tică și să re­in­tre în le­ga­li­tate. Eu sunt foarte scep­tic că ăsta va fi efec­tul, mai de­grabă mi se pare că mă­sura asta are un mi­ros cu iz electoral.

Eu cred că prin­ci­pa­lul mo­tiv pen­tru care avem un pro­cent im­por­tant de muncă la ne­gru este co­la­bo­ra­rea an­ga­ja­tu­lui — sunt mulți care ac­ceptă acest tip de con­tract ver­bal sub pre­tex­tul că dacă ei re­fuză sunt mulți al­ții care ar zice da. E o ju­de­cată sim­plistă, de om ne­e­du­cat, dar în­de­a­juns de răs­pân­dită pen­tru ca mi­cii an­tre­pre­nori să o uti­li­zeze fără scru­pule, iar re­du­ce­rea de taxe nu va schimba sta­rea asta de fapt. Pur și sim­plu pen­tru că da­tele pro­ble­mei rămân ace­leași. Cei ce-și în­chi­puie că an­ga­ja­to­rii care uti­li­zează munca la ne­gru se ba­zează doar pe no­ro­cul de a nu fi prinși sunt naivi. Ma­jo­ri­ta­tea au re­la­ții în or­ga­nele de con­trol ale sta­tu­lui și sunt aver­ti­zați asu­pra con­troa­le­lor, dau șpăgi și își in­stru­iesc an­ga­ja­ții ile­gali să dis­pară de la lo­cul de muncă ime­diat ce apare vreo pro­blemă de ge­nul ăsta.

Apoi e com­plet ab­surd și din punct de ve­dere ma­te­ma­tic. Hai să luăm un exem­plu. Ca să plă­tească le­gal pe ci­neva cu 1000 lei pe lună, un an­ga­ja­tor mai scoate din bu­zu­nar încă 780 lei. Re­du­ce­rea de CAS cu 5% (de la 20,8% la 15,8%) în­seamnă o eco­no­mie de 73 de lei. Lo­gica gu­ver­nu­lui sună așa: când vor ve­dea an­ga­ja­to­rii că în loc de 780 lei to­tal cos­turi su­pli­men­tare vor avea de plătit “doar” 707 lei, vor zice cu to­ții: ao­leu, ce re­du­cere sem­ni­fi­ca­tivă, hai să in­trăm în le­ga­li­tate și să an­ga­jăm cu carte de muncă. Pe bune?! Sau o să fie ca și cu ac­ci­zele su­pli­men­tare la com­bus­ti­bili care tre­bu­iau să-și mă­rească con­tri­bu­ția la bu­get și în re­a­li­tate au scă­zut serios?

Mie mi s‑ar pă­rea mult mai in­te­re­sant și mai efi­cient să se in­tro­ducă sanc­țiuni nu doar pen­tru cel ce an­ga­jează la ne­gru ci și pen­tru cel ce ac­ceptă să se an­ga­jeze fără forme le­gale. Nu ar fi foarte com­pli­cat. În fond o per­soană adultă se poate afla în doar câ­teva si­tu­a­ții în ra­port cu piața de muncă: stu­di­ază, mun­cește, prac­tică ac­ti­vi­tăți in­de­pen­dente de su­b­zis­tență, este inapt de muncă, este șo­mer in­vo­lun­tar sau este șo­mer vo­lun­tar. Mi s‑ar pă­rea fi­resc ca fi­e­care din­tre noi să ne de­cla­răm sta­tu­tul pe răs­pun­dere pro­prie, iar sis­te­mul de ta­xare și drep­tu­rile ce de­curg din si­tu­a­ția per­so­nală să fie ajus­tate în mod corespunzător.

Unde s‑ar pu­tea as­cunde cei ce mun­cesc la ne­gru? De­cla­rându-se șo­meri. Cum s‑ar zice, min­țind. Dar cum ar fi dacă, atunci când ești prins mun­cind la ne­gru deși tu te de­clari șo­mer, ai su­porta niște con­se­cințe fis­cale? Cum ar fi dacă sta­tul ar zice angajatului:

Nea Va­sile, nu știm de când lu­crezi la ne­gru, dar vom pre­su­pune că de la mo­men­tul în care ai avut ul­tima oară carte de muncă și în tot tim­pul ăsta nu știm exact cât ai câști­gat, dar vom pre­su­pune că ai luat sa­la­riul me­diu pe eco­no­mie, deci da­to­rezi sta­tu­lui ta­xele afe­rente aces­tui ve­nit lu­nar. Fa­cem un cal­cul sim­plu — x luni de când lu­crezi la ne­gru, în­mul­țit cu sa­la­riu me­diu pe eco­no­mie în pe­ri­oada res­pec­tivă, din care de­du­cem ta­xele con­form cal­cu­le­lor ofi­ci­ale. Re­zultă suma y de plătit la bu­ge­tul de stat. N‑ai bani? Nu‑i ni­mic, pres­tezi muncă în fo­lo­sul co­mu­ni­tă­ții — îm­păr­țim suma da­to­rată la va­loa­rea zi­lei de muncă și aflăm câte zile tre­buie să mun­cești până îți plă­tești da­to­ri­ile. Nu te pre­zinți la munca în fo­lo­sul co­mu­ni­tă­ții? Te săl­tăm și te du­cem nițel la Ji­lava, ca să me­di­tezi la re­la­ția din­tre tine și stat. Pen­tru că vrei să mergi la spi­tal când te îm­bol­nă­vești, vrei școală pen­tru co­pii, vrei po­li­ție pe stradă, vrei pom­pieri când îți ia foc casa, da’ ma­tale — deși poți să con­tri­bui — te cam eschivezi.

Iar an­ga­ja­to­ru­lui:

Domnu’ an­ga­ja­tor, n‑ai forme le­gale pen­tru nea Va­sile. În­tâi îți ar­dem o amendă ba­bană, să ții minte. Apoi plă­tești re­troac­tiv pe cele x luni toate ta­xele afe­rente sa­la­ri­u­lui me­diu pe eco­no­mie și, ca bo­nus, îl an­ga­jezi pe loc pe nea Va­sile cu o cla­uză că nu‑l poți da afară în ur­mă­toa­rele 12 luni de­cât dacă dai fa­li­ment. Iar lui nea Va­sile îi dai li­ber căte o zi pe săp­tămână, pe care to­tuși i‑o plă­tești, ca să vină să-și pres­teze munca în fo­lo­sul comunității.

Ce zi­ceți, nea Va­sile va mai fi chiar așa de ten­tat să mun­cească la ne­gru ști­ind ce riscă?


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Anonymous

  Munca la ne­gru dis­pare, sau este pre­zenta in foarte mica ma­sura, atunci cand sunt in­de­pli­nite cel pu­tin doua conditii:
  1.Economia func­tio­neaza, creste si nu­ma­rul de lo­curi de munca este suficient;
  2.Legislatia este adec­vata si pusa in aplicare.
  Daca ve­dem to­tul nu­mai prin prisma co­er­ci­tiva sun­tem naivi sau uto­pici. Ra­tio­na­men­tul ar se­mana cu cel ce se aplica in do­me­niul cir­cu­la­tiei pe dru­mu­rile pu­blice: Nu sun­tem in stare sa mo­der­ni­zam in­fras­truc­tura, in schimb mo­der­ni­zam po­li­tia ru­ti­era, o pla­tim si o do­tam din ce in ce mai scump, din ba­nii nos­tri si inas­prim sanctiunile.
  Nu ui­tati ca multi oa­meni abia su­pra­vi­e­tu­iesc, im­pre­una cu fa­mi­li­ile lor, fi­ind ne­vo­iti sa ac­cepte orice con­di­tii li se impun.

 2. Sorin Sfirlogea

  Te­o­re­tic tre­buia să in­tre con­ți­nu­tul de pe CDN, nu eroa­rea asta… mai ales că zice că re­plica din Fran­k­furt e wor­king. Nu pri­cep. Tre­buie să mă mut de la gi­geii ăs­tia unde țin site-ul. Curând.

 3. Florin Samareanu
 4. Florin Samareanu

  Re­pari şi tu pagina?


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.