Dizident de ocazie

Stelian Tănase se plânge că e pre­sat de PSD ca să pună pum­nul în gură unor redac­tori TVR. Dacă nu știți, Stelian Tănase a fost numit de PSD în funcția de șef al TVR. Care va să zică omul era bine intenționat și vroia să asig­ure echidis­tanță jur­nal­is­tică insti­tuției, dar — ce să vezi! — nu se poate.

Nu că le-am simţit, le-am auzit, s‑au făcut la mine pre­siuni insis­tente vizavi de diferite decizii, pe care ar tre­bui să le iau, de pildă acuma mi se cere capul lui Sorin Avram din zone foarte înalte, de la PSD.

Aproape că te podidesc lacrim­ile. Bietul int­elec­tual, fire simți­toare și car­ac­ter ales, e hăi­tuit de politi­cieni să le sat­is­facă cererile de con­trol al emisiei tele­viz­iu­nii naționale. Iar el, deși bine intenționat, nu poate să mai facă față aces­tor neaștep­tate intruz­i­uni politice.

Hai să ne întoarcem nițel în timp — mai exact în decem­brie 2013 — și să lec­turăm urmă­torul pasaj:

Cine va con­duce TVR in 2014 va tre­bui să spri­jine activ cam­pani­ile elec­torale ale USL la europar­la­mentarele din mai și prezi­den­tialele din decem­brie. Aceasta va fi mis­i­unea pen­tru care va fi numit X sau Y director-președinte al TVRv de către majori­tatea USL. Declar­ați­ile pub­lice care dezmint acest ade­văr sim­plu pe care il cunoaștem dintr‑o lungă expe­riență fac parte din acel dublu lim­baj și dublu stan­dard cu care deja ne-am obiș­nuit. În esență aș vrea să văd că USL face azi ce spunea refer­i­tor la lib­er­tatea de expre­sie, la inde­pen­dența mass­me­dia, la rolul pre­sei atunci cînd se afla în Opoz­iție. Dar întot­deauna politi­cienii au un tip de dis­curs în Opoz­iție și o prac­tică pe dos cînd ajung la Put­ere. Nimic nou.

Cine este autorul? Nimeni altul decât actu­alul șef al TVR, inegal­a­bilul Stelian Tanase, care scria aceste rân­duri pe pro­priul său blog.

Real­i­tatea este că Stelică Jeg simte că va fi zbu­rat de pe fotoliul actual și-și pregătește o dizidență con­ven­abilă, că nu se știe când o să fie bună. Alt­minteri el știa exact în ce horă intră de la bun început.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu