Privatizând până la prăsele

După păre­rea mea una din for­mele cele mai per­fide de slă­bire a unui stat este pri­va­ti­za­rea exce­sivă a unor dome­nii stra­te­gice, pre­cum ener­gia. În sta­tele est‐europene a exis­tat această ten­dință de a imple­menta capi­ta­lis­mul până la ulti­mele sale con­se­cințe și nu cred că moti­va­ția prin­ci­pală a fost cre­dința că per­cep­tele sale eco­no­mice sunt bene­fice per se. Mai degrabă aș spune – cel puțin gândindu‐mă la Româ­nia – că clasa poli­tică a văzut trei avan­taje în acest tip de pri­va­ti­zări: șpă­gile pe care le pot lua cu oca­zia vân­ză­rii, posi­bi­li­ta­tea de a pune mâna pe afa­ceri bănoase în folos pro­priu și deba­ra­sa­rea de res­pon­sa­bi­li­ta­tea guver­nă­rii aces­tui dome­niu.

Căci a ges­tiona ener­gia este difi­cil și nece­sită inves­ti­ții. Însă impor­tanța aces­tor sec­toare nu se relevă decât în momente cheie, iar acum tre­cem printr‐unul din ele. Româ­nia are o oare­care inde­pen­dență ener­ge­tică. Ne pro­pu­nem să aju­tăm și Mol­dova. Tra­gem o con­ductă de gaze pe la Ungheni și anun­țăm că i‐am sal­vat pe fra­ții basa­ra­beni. Nu chiar. Con­duc­tele din Mol­dova sunt pri­va­ti­zate. Și ghici cui apar­țin?


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


  1. Ion Nechita

    Sa se vor­beasca de pri­va­ti­za­rea soci­e­ta­ti­lor de stat in Ita­lia si a doua zi e bol­cat tot.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu