După pă­re­rea mea una din for­mele cele mai per­fide de slă­bire a unui stat este pri­va­ti­za­rea ex­ce­sivă a unor do­me­nii stra­te­gice, pre­cum ener­gia. În sta­tele est-eu­ro­pene a exis­tat această ten­dință de a im­ple­menta ca­pi­ta­lis­mul până la ul­ti­mele sale con­se­cințe și nu cred că mo­ti­va­ția prin­ci­pală a fost cre­dința că per­cep­tele sale eco­no­mice sunt be­ne­fice per se. Mai de­grabă aș spune — cel pu­țin gân­dindu-mă la Ro­mâ­nia — că clasa po­li­tică a vă­zut trei avan­taje în acest tip de pri­va­ti­zări: șpă­gile pe care le pot lua cu oca­zia vân­ză­rii, po­si­bi­li­ta­tea de a pune mâna pe afa­ceri bă­noase în fo­los pro­priu și de­ba­ra­sa­rea de res­pon­sa­bi­li­ta­tea gu­ver­nă­rii aces­tui domeniu.

Căci a ges­tiona ener­gia este di­fi­cil și ne­ce­sită in­ves­ti­ții. Însă im­por­tanța aces­tor sec­toare nu se re­levă de­cât în mo­mente cheie, iar acum tre­cem printr-unul din ele. Ro­mâ­nia are o oa­re­care in­de­pen­dență ener­ge­tică. Ne pro­pu­nem să aju­tăm și Mol­dova. Tra­gem o con­ductă de gaze pe la Un­gheni și anun­țăm că i‑am sal­vat pe fra­ții ba­sa­ra­beni. Nu chiar. Con­duc­tele din Mol­dova sunt pri­va­ti­zate. Și ghici cui aparțin?


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Ion Nechita

    Sa se vor­beasca de pri­va­ti­za­rea so­ci­e­ta­ti­lor de stat in Ita­lia si a doua zi e bol­cat tot.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.