Mândră corabie, meșter cârmaciul

Eram în auto­buz, mer­geam spre ser­vi­ciu, când am auzit o con­ver­sa­ție între două per­soane ce stă­teau în fața mea, pe sca­une. Un tip mai pir­pi­riu îi explica unei doamne aflată la a doua tine­rețe că fusese cu o zi îna­inte la cum­pă­ră­turi într‐un hyper­mar­ket și că a fost scan­da­li­zat câți bani își per­mit să arunce unii oameni pe tot felul de pros­tii, în timp ce ei – buge­ta­rii – au niște sala­rii de mize­rie. Pe măsură ce poves­tea, sub pri­vi­rile apro­ba­toare ale inter­lo­cutoa­rei sale, indi­vi­dul aproape că se îneca de frus­trare, oprindu‐se câte o clipă pen­tru a‐și recâștiga suflul.

Mă gân­deam că nu demult am arun­cat o pri­vire prin struc­tura buge­tu­lui de stat pe anul ăsta și am obser­vat că mai bine de jumă­tate din el se bazează pe colec­ta­rea TVA‐ului. Sun­tem o țară bazată pe comerț, iar buge­tul din care dom­nul cu pri­cina își lua modes­tul sala­riu se spri­jină exact pe con­su­mul acce­le­rat de bunuri și ser­vi­cii. De fie­care dată când se înce­ti­nește con­su­mul – indi­fe­rent dacă e din cauza unor crize inter­națio­nale sau a unei proaste guver­nări – guver­nul gâfâie și transpiră cău­tând bani pen­tru sala­rii și pen­sii. Dom­nul buge­tar ar fi tre­buit să se bucure că lumea cum­pără tot soiul de pros­tii pen­tru că incon­ști­ența con­su­mu­lui exce­siv de care dă dovadă clasa mij­lo­cie a Româ­niei ali­men­tează cu mare suc­ces buge­tul care finan­țează incom­pe­tența admi­nis­tra­tivă a func­țio­na­ri­lor de stat. În fapt sunt două tipuri com­ple­men­tare de pros­tie.

Așa­dar cu cât mai mulți anga­jați pri­vați am avea, cu atât con­su­mul ar fi mai îndâr­jit, iar TVA‐ul văr­sat la buget mai mare, spre bucu­ria baro­ni­lor locali care au de unde cere guver­nu­lui fon­duri de inves­ti­ții și a buge­tă­ri­mii care poate reclama la fie­care ciclu elec­to­ral creș­teri de sala­rii în schim­bul votu­ri­lor. S‐ar zice că ega­li­ta­tea asta sim­plă – mai multe locuri de muncă în eco­no­mia pri­vată = mai bine pen­tru stat – e solu­ția ide­ală, doar că în Româ­nia nu e foarte clar cine face locu­rile astea de muncă.

Acum vreo doi ani, pe când abia pre­lu­ase pute­rea, VV Ponta se angaja să cre­eze un milion de locuri noi de muncă. Nu prea s‐a întâm­plat asta, nici nu mă aștep­tam să se țină de cuvânt pen­tru că eram con­vins de gău­noșe­nia per­so­na­ju­lui și a dis­cur­su­lui său poli­tic. Mult mai recent, nu demult, domni­șoara Irina‐din‐tot‐sufletul Petrescu, minis­treasă de finanțe – a ținut o dizer­ta­ție în fața par­la­men­ta­ri­lor, explicându‐le că nu e treaba guver­nu­lui să cre­eze locuri de muncă. N‐ar fi rău să se coor­do­neze nițel cu șeful ei direct, măcar la nivel de dis­curs public, ca să nu se con­tra­zică fla­grant unul pe celă­lalt.

Nu e nimeni așa de tâm­pit ca să cre­adă că o să vină Ponta și miniș­trii lui să recru­teze oameni în com­pa­ni­ile pri­vate. E lim­pede pen­tru toți – sper! – că guver­nul tre­buie să ia măsuri admi­nis­tra­tive în așa fel încât să pro­ducă un cadru eco­no­mic favo­ra­bil creă­rii de noi locuri de muncă. Pro­blema e că nici­o­dată nu se urmă­resc efec­tele măsu­ri­lor luate de guver­nanți, nici­o­dată nu vedem lim­pede, negru pe alb, că s‐a luat măsura X cu sco­pul Y și rezul­ta­tele sunt Z.

Sti­mata domni­șoară Petrescu, res­pon­sa­bilă între altele și cu strân­sul bani­lor de pe la con­tri­bu­a­bili, ar tre­bui să‐și folo­sească îna­l­tele stu­dii eco­no­mice ca să facă o dife­rență sem­ni­fi­ca­tivă în trans­pa­rența actu­lui de guver­nare și să putem vedea și noi, fra­ie­rii ăștia de plătim taxe, cum s‐a îmbu­nă­tă­țit eco­no­mia dato­rită geni­a­li­tă­ții șefu­lui și cole­gi­lor săi.

Pen­tru că până acum eu văd așa:

- am intrat cu eco­no­mia în rece­siune teh­nică,
– au scă­zut cu 11% inves­ti­ți­ile publice,
– au cres­cut chel­tu­ie­lile sta­tu­lui cu aproape 6%,
– acciza supli­men­tară la com­bus­ti­bil a scă­zut de fapt con­su­mul și taxele colec­tate,
– taxa pe stâlp a pro­dus scă­de­rea pro­fi­ta­bi­li­tă­ții sau creș­teri de pre­țuri,
– colec­ta­rea veni­tu­ri­lor la buget e mult sub aștep­tări,
– uti­li­za­rea fon­du­ri­lor euro­pene a scă­zut iar,
– pri­va­ti­za­rea Olt­chim a eșuat,
– pri­va­ti­za­rea CFR Marfă la fel,
– situ­a­ția de la Roșia Montană e con­fuză nici nu exploa­tăm, nici nu i‐am tri­mis acasă pe Gold Cor­po­ra­tion…

Să con­ti­nui?


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu