Năzuințele fiecărei vârste

Când admiri pe cineva și vrei să știe asta, te duci și‐i declari pre­țu­i­rea ta într‐un cadru privat‐amical. Când vrei ca și alții să îți urmeze exem­plul, faci publică decla­ra­ția, spe­rând să influ­en­țezi prin ima­gi­nea ta opi­nia lor. Dar, atunci când te hotă­răști să influ­en­țezi pe cei­lalți, ai dato­ria morală de a te cân­tări cu aten­ție obiec­ti­vi­ta­tea afir­ma­ți­i­lor tale. Cu cât ești mai cele­bru, cu cât ai o ima­gine publică mai preg­nantă, cu atât nevoia de auto­cen­zură este mai impe­ri­oasă.

Căci, în fond, ce îl face pe un artist să iasă din rând, să fie un maes­tru? Pro­ba­bil că în pri­mul rând capa­ci­ta­tea sa de a exprima idei, emo­ții, tră­iri care îi influ­en­țează pe cei­lalți, iluminându‐le calea spi­ri­tu­ală. Un artist e cu atât mai "mare" cu cât trans­mite o paletă mai largă de gân­duri și sen­ti­mente, cu cât abor­dează cu mai multă pro­fun­zime spi­ri­tu­a­li­ta­tea umană. Un mare artist e un far călă­u­zi­tor, iar daru­rile sale native cărora tre­buie să le ada­uge și un volum impre­sio­nant de efort sunt pre­mi­zele deve­ni­rii sale, dar și o apă­să­toare povară a res­pon­sa­bi­li­tă­ții publice. Când știi că mulți oameni cred în valoa­rea ta spi­ri­tu­ală, îți exer­ciți cu par­ci­mo­nie drep­tul de a‐ți rosti cu glas tare opi­ni­ile, îți măsori de zece ori afir­ma­ți­ile publice.

Radu Beli­gan îl sus­ține pe Ponta pen­tru că "avem nevoie de un pre­șe­dinte tânăr și ener­gic". Eu cunosc o mul­țime de oameni care ar înde­plini ambele cri­te­rii, de ce nu i‐am sus­ține și pe ei la pre­șe­din­ție? Dacă ne‐am lua după nona­ge­na­rul actor, firma unde lucrez ar avea vreo 200 de can­di­dați ide­ali. De ce Ponta și nu unul din­tre ei? Cum rămâne cu com­pe­ten­țele pe care tre­buie să le aibă un pre­șe­dinte? Sau cu sta­tura sa morală?

Vâr­stele prin care tre­cem își pun amprenta asu­pra noas­tră. Fie­care etapă e mar­cată de năzu­in­țele noas­tre către ceea ce nu avem, dar ne‐am dori. Copii fiind, ne dorim să deve­nim adulți cât mai curând, să putem lua noi înșine deci­zi­ile pen­tru viața noas­tră. Tineri, dar săraci, ne dorim căpă­tu­i­rea rapidă ca să bine­me­ri­tăm mate­rial. Căsă­to­riți, ne‐am dori măcar din când în când liberi de con­strân­ge­rile morale ale mari­a­ju­lui. Necă­să­to­riți, visăm la pere­chea ide­ală. Sătui, ne‐am vrea supli. E în firea noas­tră să dorim ceea ce nu avem și poate nu vom avea nici­o­dată.

Pen­tru Radu Beli­gan cele mai râv­nite lucruri sunt acum tine­re­țea și ener­gia. De îndată ce le zărește în cineva, năzu­iește. Ar tre­bui totuși să con­ști­en­ti­zeze că se află la vâr­sta când orice fel de incon­ti­nențe îi cau­zează la dem­ni­tate.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu