La vâ­nă­toare tre­buie să di­si­mu­lezi. Tre­buie să te îm­braci cu haine care te ca­mu­flează, care te as­cund con­fun­dându-te cu me­diul în­con­ju­ră­tor. Tre­buie să ade­me­nești prada vorbindu‑i limba, să‑i imiți cân­te­cul ori che­mă­rile, cele că­rora știi că nu le poate re­zista. Tre­buie să o ataci atunci când e îm­bă­tată de hor­moni ori atunci când e obli­gată de foame să vină la nada ce-ai tocmit‑o anume ori s‑o hă­i­tu­iești înfricoșând‑o pen­tru a o aduce în bă­taia puș­tii. Tre­buie să-ți fo­lo­sești abi­li­tă­țile pen­tru a‑i în­șela sim­țu­rile, pen­tru a o sur­prinde, pen­tru a o ră­pune. Căci prada, ani­mal fi­ind, tre­buie stru­nită și adusă în pu­te­rea ce­lui ce o vâ­nează, dată vie­ții sau mor­ții după bu­nul plac al vânătorului.

În afa­ceri tre­buie să di­si­mu­lezi. Tre­buie să-ți îm­braci pro­du­sul cu am­ba­laje care îl ca­mu­flează, care îi as­cund ne­a­jun­su­rile confundându‑l cu per­cep­ția ca­li­tă­ții. Tre­buie să ade­me­nești cum­pă­ră­to­rul spunându‑i ce îi place să audă, să te faci ecoul do­rin­țe­lor lui, cele că­rora știi că nu le poate re­zista. Tre­buie să oferi atunci când cli­en­tul e îm­bă­tat de pro­priul său suc­ces fi­nan­ciar și dor­nic să chel­tuie ori atunci când nu are altă op­țiune de a‑și aco­peri ne­vo­ile ori înfricoșându‑l că pe­ri­cole ne­bă­nu­ite îl pasc dacă nu do­bân­dește ne­în­târ­ziat pro­du­sul tău. Tre­buie să-ți fo­lo­sești abi­li­tă­țile pen­tru a‑i în­șela sim­țu­rile, pen­tru a‑l sur­prinde, pen­tru a‑i lua ba­nii. Căci cli­en­tul, con­su­ma­tor fi­ind, tre­buie adus în pu­te­rea ce­lui ce vinde, stors de bani după bu­nul plac al vânzătorului.

În dra­goste tre­buie să di­si­mu­lezi. Tre­buie să te îm­braci cu hai­nele po­tri­vite, care te in­clud în pre­fe­rin­țele ce­lui­lalt, care îți as­cund de­fec­tele con­fun­dându-te cu ima­gi­nea suc­ce­su­lui. Tre­buie să ade­me­nești par­te­ne­rul spunându‑i ce vrea să audă, să‑i stâr­nești do­rin­țele, cele că­rora știi că nu le poate re­zista. Tre­buie să i te oferi atunci când l‑ai îm­bă­tat cu vorbe dulci des­pre propria‑i în­fă­ți­șare ori atunci când are inima frântă ori când ai se­mă­nat mai în­tâi frica spunându‑i că ni­meni alt­ci­neva nu‑i va mai dă­rui iu­bire. Tre­buie să-ți fo­lo­sești abi­li­tă­țile pen­tru a‑i în­șela sim­țu­rile, pen­tru a sur­prinde, pen­tru a‑i fura su­fle­tul. Căci par­te­ne­rul, dor­nic de dra­goste fi­ind, tre­buie adus în pu­te­rea ce­lui care se­duce, dat fe­ri­ci­rii sau dis­pe­ră­rii după bu­nul plac al cuceritorului.

Pen­tru vâ­nă­toare sunt cărți care te în­vață cum să ucizi fără milă. Pen­tru afa­ceri există cărți care te în­vață cum să faci pro­fit fără re­mu­ș­cări. Pen­tru dra­goste există cărți care te în­vață cum să cu­ce­rești fără gre­șe­ală: “50 de lu­cruri care tre­buie să le știi des­pre fe­mei” sau “Cum să cu­ce­rești un băr­bat în 15 mi­nute”. Ce­lă­lalt nu me­rită efor­tul tău de a‑l des­co­peri, nu me­rită tim­pul tău pen­tru a‑l des­ci­fra, nu me­rită stră­da­nia ta de a‑l în­țe­lege. Ce­lă­lalt e un tro­feu, o en­ti­tate ce tre­buie adusă în pu­te­rea ta, vâ­nă­to­rule, pro­fi­to­rule, se­du­că­to­rule, dacă ai par­curs ma­nu­a­lul, dacă ai în­vă­țat pe de rost cum să faci ca să‑i ex­ploa­tezi slăbiciunile.

Ce­lă­lalt e o pradă.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.