Un june în­toarce ma­șina printr-un loc ne­per­mis și e oprit în tra­fic de un po­li­țist. E di­mi­neață, dar ju­nele e îm­bi­bat de al­cool, așa că e poftit să co­bo­are din ma­șină. El însă are alte idei, vrea să scape de con­trol și de­ma­rează în trombă, agățându‑l pe po­li­țist și târându‑l câ­teva zeci de me­tri. Până la urmă se oprește într-un alt auto­tu­rism. E imo­bi­li­zat. I se face proba de eti­lo­test: 0,79 mg/l în ae­rul ex­pi­rat. Asta în­seamnă beat rangă. Și n‑are nici per­mis. Po­li­țis­tul ajunge în spi­tal cu răni grave.

Cum ajung oa­meni fără per­mis să pro­ducă ac­ci­dente? Păi sim­plu, se urcă în ma­șină și fac tâm­pe­nii. Nu‑i vorbă și cei cu per­mis fac tâm­pe­nii. Dar cel pu­țin per­mi­sul ga­ran­tează că șo­fe­rul a tre­cut printr-un exa­men, a tre­buit să în­vețe re­gu­lile de cir­cu­la­ție, a au­zit mă­car de ele. Ce să te aș­tepți de la ci­neva care nici mă­car nu a ci­tit co­dul ru­tier, când toți se com­portă pe stradă ca pe maidan?

Și to­tuși, cum ajung oa­me­nii fără per­mis să con­ducă? De unde au ma­șina? În Ro­mâ­nia poți să de­ții o ma­șină fără să ai per­mis. De ce? Ca să faci ce cu ea? Dacă s‑ar in­ter­zice cum­pă­ra­rea unei ma­șini fără să ai per­mis, cel care vrea să în­calce le­gea ar cum­păra una pe nu­mele cuiva cu per­mis. Și ajun­gem tot acolo.

Sau nu. Pen­tru că dacă un Do­rel din ăsta face o is­pravă în tra­fic con­du­când fără car­net, pro­pri­e­ta­rul ma­și­nii ar pu­tea răs­punde so­li­dar cu el pen­tru pros­ti­ile co­mise. Și dacă zice că nu i‑a dat el ma­șina, Do­rel in­tră auto­mat și la furt ca­li­fi­cat. Ceea ce e na­sol. Deci dacă am vrea să fa­cem pu­țină or­dine pe stradă, am pu­tea. E doar o ches­tiune de vo­ință. A cui?


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.