În ul­ti­mul din­tre foarte in­spi­ra­tele sale ar­ti­cole, Mo­ise Gu­ran redă o în­și­ru­ire de eve­ni­mente care pri­vesc re­la­ți­ile ro­mâno-ruse, nu toc­mai pri­e­te­noase de la o vreme în­coace, iar la fi­nal ne spune că el ar cam sa­bota pro­du­sele ru­sești dat fi­ind com­por­ta­men­tul ma­re­lui pri­e­ten de la ră­să­rit vi­zavi de ță­rile est-eu­ro­pene, lu­cru la care nu ne poate în­demna și pe noi, dar l‑ar în­țe­lege pe de­plin dacă l‑am face.

Sunt cu to­tul de acord cu el, lu­ând în con­si­de­rare ceea ce se în­tâm­plă în ul­tima vreme la est de noi. Mai mult de­cât atât, fac parte din­tre aceia care cred că ro­mâ­nii au un ne­să­nă­tos sno­bism în pri­vința ori­gi­nii pro­du­se­lor. Tot ce e străin tinde să fie con­si­de­rat mai bun. Une­ori e ade­vă­rat în sen­sul cel mai strict al ter­me­nu­lui. Al­te­ori e doar mof­tul nos­tru, în­cli­na­ția noas­tră na­țio­nală de a ne des­con­si­dera com­pa­tri­o­ții, ig­norând ne­voia de a ne păs­tra în țară va­loa­rea pro­dusă prin muncă.

Mă în­treb însă cum se po­tri­vește în­dem­nul lui Mo­ise cu psi­ho­lo­gia ro­mâ­nu­lui, așa cum o per­cep eu. Să ne ima­gi­năm ur­mă­to­rul sce­na­riu: ro­mâ­nii se ne­vro­zează la uni­son și ben­zi­nă­ri­ile Lu­koil rămân fără cli­enți timp de o săp­tămână. Avem — slavă Dom­nu­lui — de unde să ne um­plem re­zer­voa­rele. Vor sta pro­pri­e­ta­rii lan­țu­lui de ben­zi­nă­rii ru­sesc cu mâi­nile în sân?

Cu si­gu­ranță că nu. Vor veni cu o cam­pa­nie de scă­dere a pre­țu­ri­lor și vor oferi cel mai ieftin com­bus­ti­bil. Fi­e­că­rui ro­mân i se va pre­zenta ast­fel o di­lemă: să fie pa­triot și să re­fuze în con­ti­nu­are pro­du­sele ru­și­lor sau să pro­fite de oca­zia de a eco­no­misi câ­țiva lei, poate chiar zeci de lei, la un plin?

Am o pre­sim­țire că pa­tri­o­tis­mul ro­mâ­ni­lor e mai de­grabă de­cla­ra­tiv. Sun­tem pa­tri­oți, dar nu pu­tem scăpa un chi­li­pir. Pen­tru noi bu­rta trece mai în­tot­dea­una îna­in­tea ini­mii și min­ții. Cre­deți că mă înșel?


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.