Patriotism la pompa de benzină

În ultimul din­tre foarte inspi­ratele sale arti­cole, Moise Guran redă o înșiruire de eveni­mente care privesc relați­ile româno-ruse, nu toc­mai pri­etenoase de la o vreme încoace, iar la final ne spune că el ar cam sab­ota pro­dusele rusești dat fiind com­por­ta­men­tul mare­lui pri­eten de la răsărit vizavi de țările est-europene, lucru la care nu ne poate îndemna și pe noi, dar l‑ar înțelege pe deplin dacă l‑am face.

Sunt cu totul de acord cu el, luând în con­sid­er­are ceea ce se întâm­plă în ultima vreme la est de noi. Mai mult decât atât, fac parte din­tre aceia care cred că românii au un nesănă­tos sno­bism în priv­ința orig­inii pro­duselor. Tot ce e străin tinde să fie con­sid­erat mai bun. Une­ori e ade­vărat în sen­sul cel mai strict al ter­menu­lui. Alte­ori e doar mof­tul nos­tru, încli­nația noas­tră națion­ală de a ne descon­sid­era com­pa­tri­oții, ignorând nevoia de a ne păs­tra în țară val­oarea pro­dusă prin muncă.

Mă întreb însă cum se potrivește îndem­nul lui Moise cu psi­holo­gia românu­lui, așa cum o per­cep eu. Să ne imag­inăm urmă­torul sce­nariu: românii se nevrozează la uni­son și ben­z­inări­ile Lukoil rămân fără clienți timp de o săp­tămână. Avem — slavă Dom­nu­lui — de unde să ne umplem rez­er­voarele. Vor sta pro­pri­etarii lanțu­lui de ben­z­inării rus­esc cu mâinile în sân?

Cu sig­u­ranță că nu. Vor veni cu o cam­panie de scădere a prețurilor și vor oferi cel mai ieftin com­bustibil. Fiecărui român i se va prezenta ast­fel o dilemă: să fie patriot și să refuze în con­tin­uare pro­dusele rușilor sau să prof­ite de ocazia de a economisi câțiva lei, poate chiar zeci de lei, la un plin?

Am o pres­imțire că patri­o­tismul românilor e mai degrabă declar­a­tiv. Sun­tem patri­oți, dar nu putem scăpa un chilipir. Pen­tru noi burta trece mai întot­deauna înain­tea inimii și minții. Cre­deți că mă înșel?


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu