Patriotism la pompa de benzină

În ulti­mul din­tre foarte inspi­ra­tele sale arti­cole, Moise Guran redă o înși­ru­ire de eve­ni­mente care pri­vesc rela­ți­ile româno‐ruse, nu toc­mai pri­e­te­noase de la o vreme încoace, iar la final ne spune că el ar cam sabota pro­du­sele rusești dat fiind com­por­ta­men­tul mare­lui pri­e­ten de la răsă­rit vizavi de țările est‐europene, lucru la care nu ne poate îndemna și pe noi, dar l‐ar înțe­lege pe deplin dacă l‐am face.

Sunt cu totul de acord cu el, luând în con­si­de­rare ceea ce se întâm­plă în ultima vreme la est de noi. Mai mult decât atât, fac parte din­tre aceia care cred că româ­nii au un nesă­nă­tos sno­bism în pri­vința ori­gi­nii pro­du­se­lor. Tot ce e străin tinde să fie con­si­de­rat mai bun. Une­ori e ade­vă­rat în sen­sul cel mai strict al ter­me­nu­lui. Alte­ori e doar mof­tul nos­tru, încli­na­ția noas­tră națio­nală de a ne des­con­si­dera com­pa­tri­o­ții, ignorând nevoia de a ne păs­tra în țară valoa­rea pro­dusă prin muncă.

Mă întreb însă cum se potri­vește îndem­nul lui Moise cu psi­ho­lo­gia româ­nu­lui, așa cum o per­cep eu. Să ne ima­gi­năm urmă­to­rul sce­na­riu: româ­nii se nevro­zează la uni­son și ben­zi­nă­ri­ile Lukoil rămân fără cli­enți timp de o săp­tămână. Avem – slavă Dom­nu­lui – de unde să ne umplem rezer­voa­rele. Vor sta pro­pri­e­ta­rii lan­țu­lui de ben­zi­nă­rii rusesc cu mâi­nile în sân?

Cu sigu­ranță că nu. Vor veni cu o cam­pa­nie de scă­dere a pre­țu­ri­lor și vor oferi cel mai ieftin com­bus­ti­bil. Fie­că­rui român i se va pre­zenta ast­fel o dilemă: să fie patriot și să refuze în con­ti­nu­are pro­du­sele ruși­lor sau să pro­fite de oca­zia de a eco­no­misi câțiva lei, poate chiar zeci de lei, la un plin?

Am o pre­sim­țire că patri­o­tis­mul româ­ni­lor e mai degrabă decla­ra­tiv. Sun­tem patri­oți, dar nu putem scăpa un chi­li­pir. Pen­tru noi burta trece mai întot­dea­una îna­in­tea ini­mii și min­ții. Cre­deți că mă înșel?


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu