A ve­nit toamna, cu frig și ploaie și am re­nun­țat la bi­ci­cletă. Așa că a tre­buit să mă în­torc în tra­fi­cul bu­cu­reș­tean. Mă aș­tep­tam să simt un di­scon­fort des­tul de pu­ter­nic după o vară în­treagă de pe­da­lat pe străzi aproape goale și alei de parc, așa că m‑am gân­dit să aplic fi­lo­zo­fia unui amic care m‑a sfă­tuit cân­dva să pri­vesc tra­fi­cul cu mai multă de­ta­șare. “Tre­buie”, spu­nea el, “să te gân­dești că nici un șo­fer sau pie­ton n‑are ceva per­so­nal cu tine, fi­e­care are pro­priul ritm și pro­pri­ile în­demâ­nări și tre­buie să‑i în­țe­legi și pe ei”.

M‑am suit deci la vo­lan într‑o di­mi­neață cu aceste cu­vinte în minte. Am por­nit mo­to­rul și am în­cer­cat să ies din par­care. De după curba din stânga a apă­rut pe ne­aș­tep­tate o du­biță care mer­gea cu 80 la oră, săl­tând nă­bă­dă­ios peste li­mi­ta­toa­rele de vi­teză de pe stră­duța în­gustă de car­tier, unde li­mita de vi­teză e 30 toc­mai pen­tru că sunt multe ga­raje și par­cări — a tre­buit să frâ­nez brusc ca să‑l las să treacă. L‑am în­țe­les, se grăbea.

Am ajuns la șo­seaua de cen­tură și am sem­na­li­zat dreapta, aș­tep­tând să apară un mo­ment fa­vo­ra­bil pen­tru a in­tra și eu în tra­fic. Era aglo­me­rat, ve­neau multe ma­șini pe am­bele benzi ale sen­su­lui. Unele din­tre ele in­trau chiar pe strada de pe care ie­șeam eu, dar pen­tru că nu sem­na­li­zau vi­ra­jul nu pu­team să an­ti­ci­pez și să pro­fit de oca­zie. Nu m‑am su­pă­rat pe ei, am aș­tep­tat și i‑am în­țe­les, ui­tau să semnalizeze.

In­tra­rea pe șo­seaua spre Bu­cu­rești era și ea aglo­me­rată. Cele două benzi se uneau într-una sin­gură, stran­gu­lând tra­fi­cul. O domni­șoară cu o ma­șină bran­du­ită se în­ghe­suia din dreapta în­cer­când să mă for­țeze să‑i fac loc. Nu sem­na­liza pen­tru că vor­bea la te­le­fon, pur și sim­plu a tras de vo­lan și a in­trat pe ju­mă­tate în fața mea. Nu m‑am su­pă­rat că a tre­buit să frâ­nez brusc, am înțeles‑o, pro­ba­bil că avea ceva foarte im­por­tant de vor­bit la telefon.

În fața mea, pe banda a treia, o doamnă într-un SUV a frâ­nat fără nici un apa­rent mo­tiv. Mer­gea cu 60 la oră. În ju­rul ei ma­și­nile aler­gau cu 100 sau mai mult, era aproape im­po­si­bil să schimb banda fără să‑i for­țez pe cei­lalți să frâ­neze vi­o­lent. Nu m‑am su­pă­rat, am aș­tep­tat câ­teva mi­nute până când am pu­tut ocoli SUV-ul și — tre­când prin drep­tul lui — am aflat de ce a frâ­nat: că­uta ceva în geantă. Am înțeles‑o, pro­ba­bil că era ceva foarte urgent.

La o tre­cere de pie­toni, pe o stradă cu pa­tru benzi, un tâ­năr tra­ver­sează. Opresc re­gu­la­men­tar și aș­tept. Pe par­tea cea­laltă a stră­zii o doamnă stă și con­tem­plă strada. Când tâ­nă­rul ajunge pe ce­lă­lalt tro­tuar și eu mă pre­gă­tesc să por­nesc, doamna se ho­tă­răște brusc că vrea și ea să tra­ver­seze. Opresc din nou. Nu mă su­păr, o în­țe­leg, pro­ba­bil că nu era si­gură dacă să tra­ver­seze sau nu, poate se gân­dea să-și pe­treacă ziua pe tro­tu­a­rul ăla și s‑a răzgândit.

La se­ma­fo­rul ur­mă­tor banda a treia e pen­tru stânga dar e roșu, ce­le­lalte două sunt pen­tru îna­inte și e verde. Doi domni cu auto­tu­risme scumpe au ocu­pat însă banda din mij­loc sem­na­li­zând stânga și în­cur­când tra­fi­cul. Șo­fe­rii blo­cați cla­xo­nează su­pă­rați, dar eu nu sunt ner­vos. I‑am în­țe­les — ca să facă stânga tre­bu­iau să stea la o coadă lungă și pro­ba­bil n‑aveau chef.

E plă­cut să cir­culi când strada e largă, are trei benzi pe sens. Prima bandă e însă ocu­pată de ma­șini par­cate chiar în drep­tul sem­nu­lui de oprire in­ter­zisă, dar nu e ca­zul să mă su­păr, în­țe­leg că oa­me­nii n‑au avut unde să par­cheze, ce erau să facă? A doua bandă e și ea ocu­pată de ma­șini oprite din care doi băr­bați  des­carcă ches­tii și le duc într‑o clă­dire. Treaba merge greu, tre­buie să se stre­coare prin­tre ma­și­nile par­cate cu niște co­lete mari. Trei și­ruri de ma­șini tre­buie să se stre­coare pe unica bandă ră­masă li­beră. Cla­xoane, nervi. Cei­lalți, nu eu, pen­tru că eu îi în­țe­leg — tre­buie să des­carce marfa, nu?

Aproape am ajuns la ser­vi­ciu. Sem­na­li­zez dreapta ca să in­tru pe tro­tuar, dar ob­serv în ul­ti­mul mo­ment că nu am unde, așa că merg încă 100 de me­tri, la ur­mă­toa­rea alee. În spa­tele meu ci­neva e ner­vos, cla­xo­nează ne­ho­tă­rârea mea. Am im­pre­sia că nu mă în­țe­lege de­loc. Dar eu nu mă su­păr, îl în­țe­leg, pro­ba­bil e nervos.

For­mi­da­bil sfa­tul ami­cu­lui meu. A func­țio­nat per­fect. Tot ce a tre­buit să fac a fost să ac­cept că eu nu am voie să mă gră­besc, că nu tre­buie să uit să sem­na­li­zez, că nu am ni­mic de vor­bit la te­le­fon și ni­mic ur­gent de că­u­tat în geantă, că nu mă pot răzgândi, că am în­tot­dea­una chef să stau la coadă și nu am voie să blo­chez strada. În schimb am voie să‑i în­țe­leg și să‑i ac­cept pe toți cei­lalți, așa cum sunt și voi fi în­tot­dea­una cel mai fe­ri­cit șofer.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.