Să‐nvârtim hora hoției

Se dis­cută mult zilele astea des­pre corup­ție, des­pre cum e ea înră­dă­ci­nată în clasa poli­tică și cum dic­tează guver­ne­lor și par­la­men­tu­lui regu­lile după care să fie con­dusă Româ­nia. Ale­ge­rea vii­to­ru­lui pre­șe­dinte pare să aibă mare legă­tură cu acest subiect – mulți cred că vic­to­ria lui Ponta ar însemna o vic­to­rie a mafiei poli­tice, alții sunt chiar mai scep­tici și spun că indi­fe­rent cine va câștiga foto­liul de la Cotro­ceni situ­a­ția nu se va schimba. Tim­pul va proba unele din­tre aceste sce­na­rii.

Eu aș vrea să vă rea­min­tesc des­pre ceva ce am mai spus aici, din când în când: corup­ția nu se limi­tează la clasa poli­tică, e pre­zentă în toate stra­tu­rile soci­e­tă­ții româ­nești, iar for­mele sale apa­rent minore sunt cele ce ali­men­tează corup­ția la nivel înalt. Și aș vrea să mai adaug ceva.

Trăim cu impre­sia – care s‐a trans­for­mat trep­tat în con­vin­gere – că dru­mul spre o soci­e­tate nor­mală ar tre­bui des­chis de cineva, ar tre­bui croit în fața noas­tră de către niște lideri, ori­care ar fi ei. Clasa poli­tică nu face nici pe departe asta. Nici soci­e­ta­tea civilă nu e sufi­cient de activă în această pri­vință. Antre­pre­no­ri­a­tul autoh­ton e mai degrabă chi­li­pir­giu, ten­tat de oco­li­rea legii, de scur­tă­tura facilă către pro­fit. Sin­gu­rii care par că împing Româ­nia îna­inte sunt cor­po­ra­ți­ile inter­națio­nale. Așa să fie?

Cu niște ani în urmă o anchetă a Con­si­li­u­lui Con­cu­ren­ței con­clu­ziona că pe piața cimen­tu­lui ar exista niște înțe­le­geri one­roase între prin­ci­pa­lii trei jucă­tori și sta­bi­lea niște amenzi dras­tice la vre­mea aceea. Împri­ci­na­ții se făceau vino­vați de împăr­ți­rea între ei de comun acord a pie­ții și sta­bi­li­rea unor pre­țuri mini­male cu sco­pul de a eluda con­cu­rența care ar fi dus la iefti­ni­rea cimen­tu­lui. Se întâm­pla atunci să lucrez în indus­trie și știu sigur că în Româ­nia capa­ci­ta­tea de pro­duc­ție de ciment era cam dublă față de con­su­mul intern, deci fie­care din­tre pro­du­că­tori ar fi putut invada piața cu pro­duse mai ieftine, încu­ra­jând con­struc­ți­ile. Nu vro­iau s‐o facă, au pre­fe­rat să exporte exce­den­tul și se pare că s‐au înțe­les între ei să men­țină în Româ­nia pre­țul cimen­tu­lui la un nivel care le asi­gura un pro­fit de aproape 100%. Sacul de ciment se vin­dea cu dublul cos­tu­lui său. Nu cred că lucru­rile s‐au schim­bat prea mult nici acum.

Nu demult, Enel a anun­țat că se retrage din Româ­nia din cauza pro­fi­ta­bi­li­tă­ții slabe pe care o rea­li­zează. Cu puțin timp îna­inte izbu­c­nise un scan­dal în presă des­pre supra­ta­xa­rea con­su­ma­to­ri­lor cas­nici de ener­gie elec­trică, orches­trată de Enel împre­ună cu auto­ri­tăți ale sta­tu­lui român. Cel puțin la nivel de per­cep­ție s‐a putut con­clu­ziona că, dacă nu ne mai poate fura cu acor­dul tacit al sta­tu­lui, Enel își ia catra­fu­sele și pleacă.

Sunt bine­cu­nos­cute poveș­tile des­pre marile hypermarket‐uri care pun fur­ni­zo­ri­lor lor niște con­di­ții de livrare care sunt impo­si­bil de înde­pli­nit de pro­du­că­to­rii locali mici sau mij­lo­cii. Însă chiar și cu fur­ni­zo­rii mari com­por­ta­men­tul lor e dis­cu­ta­bil. Lucram pen­tru un pro­du­că­tor impor­tant care livra pro­duse într‐un mare hyper­mar­ket, însă înre­gis­tra dife­rențe foarte mari la recep­ția măr­fu­ri­lor în hyper­mar­ket – între 5 și 10% din anu­mite pro­duse erau lipsă la recep­ție. Pen­tru o lună de zile fie­care camion care livra în acel hyper­mar­ket era înso­țit de un repre­zen­tant al pro­du­că­to­ru­lui – dintr‐o dată dife­ren­țele aproape au dis­pă­rut. S‐a înche­iat luna expe­ri­men­tală și dife­ren­țele au reve­nit magic la cifrele dina­inte. Recep­țio­ne­rii din hyper­mar­ket și șofe­rii fir­mei de trans­port aveau pro­priul lor busi­ness, mana­ge­rii lor știau foarte bine, dar tole­rau fur­tul.

Lukoil înre­gis­trează an de an pier­deri în Româ­nia, în con­di­ți­ile în care are acces direct la o sursă ieftină de petrol de la ei de‐acasă. Rafi­nă­ri­ile celor­lalți pro­du­că­tori merg în pro­fit, doar ei săra­cii nu reu­șesc să facă un ban cin­stit. E absurd să te gân­dești că ascund banii ca să nu plă­tească taxe, că inter­ven­ția lui Ponta nu face decât să arate că lucru­rile astea se întâm­plă cu acor­dul tacit al func­țio­na­ri­lor sta­tu­lui? Desi­gur că nu, mai ales că atunci când DNA‐ul începe să scu­ture craca, Lukoil ame­nință că închide afa­ce­rea și pleacă. În ace­lași timp Gaz­prom – fără nici o expli­ca­ție – reduce volu­mul de gaze livrate în Româ­nia. A dra­cu­lui coin­ci­dență.

Ce vreau să spun e că s‐ar putea ca o parte a mediu­lui de afa­ceri româ­nesc, chiar și nis­cai mul­ti­na­țio­nale și mari cor­po­ra­ții, să se fi adap­tat și el la spe­ci­fi­cul nos­tru națio­nal, ba chiar să fi înce­put să‐i placă avan­ta­jele eco­no­mice pe care corup­ția le aduce celor care o prac­tică. Sun­tem prinși cu toții în hora min­ciu­nii și hoției și ne învâr­tim atât de iute că ne e tot mai greu să ne oprim sau să ieșim din joc.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu