Ci­team cu ceva timp în urmă des­pre ma­ne­vrele dom­nu­lui Tă­ri­ceanu de a‑și con­fec­ționa ra­pid un par­tid în frun­tea că­ruia să se așeze și cu care să par­ti­cipe la ale­ge­rile pre­zi­den­ți­ale. Ideea ori­gi­nală care îi ve­nise era una foarte li­be­rală, ca să zic așa, adică de ce să în­fi­in­țăm un par­tid și să ne ba­tem ca­pul cu toată te­va­tura afe­rentă, mai bine cum­pă­răm unul gata fă­cut și‑l vop­sim fru­mos pe dea­su­pra. Căci nu‑i treabă sim­plă să aduni sem­nă­tu­rile de în­fi­in­țare, să mergi la tri­bu­nal să‑l în­scrii, să faci se­dii în ju­dețe, să ca­uți oa­meni care să co­or­do­neze fi­li­a­lele, să con­voci con­gres, să re­dac­tezi și să aprobi un sta­tut, să sta­bi­lești struc­turi de con­du­cere, să alegi pe cei ce ocupă func­ți­ile. Muncă multă.

Și nu se fă­cea ca un domn fin și in­te­li­gent pre­cum Că­lin Tă­ri­ceanu să-și pi­ardă pre­ți­o­sul timp cu ast­fel de pros­tii. Așa că a cum­pă­rat de pe piață Par­ti­dul Na­țio­nal al Me­diu­lui, o for­ma­țiune po­li­tică se­ri­oasă și so­lidă, de care oriși­care ro­mân a au­zit și care — cu to­tul în­tâm­plă­tor — era la ofertă. To­tul pă­rea să de­curgă con­form pla­nu­lui, nu mai tre­buia de­cât schim­bată de­nu­mi­rea șan­dra­ma­lei în Par­ti­dul Li­be­ral Re­for­ma­tor, așa cum era pofta ma­re­lui re­for­mist li­be­ral. Și‑a mai avut dum­ne­a­lui un moft per­so­nal: nu‑i plă­cea si­gla par­ti­du­lui cum­pă­rat, o ghindă, adică un vi­i­tor ste­jar bine în­fipt în pământ, așa că s‑a gân­dit să o schimbe cu o pă­să­rică, care sim­bo­liza mult mai bine dis­po­ni­bi­li­ta­tea sa de a zbura din cracă în cracă, după cum o cer in­te­re­sele personale.

Așa că la în­ce­pu­tul lui au­gust adu­nară eco­lo­giș­tii la un con­gres și acolo ho­tărî domnu’ Că­lin că se vor numi PLR și si­gla va fi pă­să­rica zbu­ră­toare. Lu­mea a ri­di­cat mâna și‑a vo­tat că da, așa e bine, că doar nu erau să se pună con­tra no­u­lui șef al par­ti­du­lui. Bașca mulți din­tre mem­brii mi­nu­s­cu­lu­lui par­tid or fi fost fe­ri­ciți că în sfâr­șit vor apar­ține unui par­tid care ajunge în par­la­ment, poate se vor alege și ei cu un oa­rece câștig. Nu mai tre­buia de­cât să în­scrie schim­bă­rile la tri­bu­nal si treaba era făcută.

În­tre timp pri­e­te­nii de la PSD ai dom­nu­lui Tă­ri­ceanu au pus‑o de‑o or­do­nanță de foarte mare ur­gență prin care să “res­ta­bi­lească echi­li­brul po­li­tic la nive­lul ad­mi­nis­tra­ției lo­cale” ce era pro­fund afec­tat de fap­tul că n‑aveau des­tui pri­mari de par­tea lor, ca să fie si­guri de vic­to­ria la ale­ge­rile pre­zi­den­ți­ale. Care va să zică de la 1 sep­tem­brie până la 15 oc­tom­brie domni pri­mari care aveau du­bii în pri­vința apar­te­ne­ței lor po­li­tice pot să schimbe par­ti­dul fără să-și pi­ardă dre­gă­to­ria lo­cală câști­gată. Că­lin, bun în­tre­prin­ză­tor, dădu și el sfoară‑n țară că­tre pri­ma­rii li­be­rali și le su­geră că poate ar vrea să vină la par­ti­dul său nou creat, unde are să curgă lapte și mi­ere. Pro­ba­bil mai exis­tau unii pri­mari care aveau, așa, o urmă de jenă să sară di­rect din PNL în PSD, iar va­ri­anta PLR era per­fectă: sunt tot li­be­rali, deci n‑au “tră­dat” ide­o­lo­gia, dar vor primi și ei o țâță de muls.

Pen­tru că pro­ce­du­rile la tri­bu­nal cu trans­for­ma­rea par­ti­du­lui erau cam în­târ­zi­ate și nu dă­deau semne de ac­ce­le­rare, iar dom­nul Că­lin se do­rea can­di­dat la pre­șe­din­ție, nu ră­mă­sese de­cât va­ri­anta can­di­da­tu­rii in­de­pen­dente. Nu era exact ce ar fi tre­buit, căci ale­ge­rile din toamnă erau un pri­lej foarte bun pen­tru po­pu­la­ri­za­rea de­nu­mi­rii no­u­lui par­tid și a si­glei, dar ce să‑i faci, nu-ți ies toate cum vrei. În fond pla­nul e să iasă Ponta pre­șe­dinte, iar Tă­ri­ceanu să pri­mească o dre­gă­to­rie in­te­re­santă, poate chiar prim mi­nis­tru, de ce nu?

To­tul mer­gea strună. Până mai zi­lele tre­cute când Tri­bu­na­lul Bu­cu­rești a ter­mi­nat în sfâr­șit de­li­be­ră­rile și a con­clu­zio­nat sec că trans­for­ma­rea eco­lo­giș­ti­lor în re­for­miști li­be­rali este ile­gală, pen­tru că nu ai voie să schimbi si­gla unui par­tid cu șase luni îna­in­tea unor ale­geri. Afu­ri­si­tul de ar­ti­col 5 ali­ni­a­tul 4 din le­gea 14/2003 zice că “sem­nul per­ma­nent poate fi schim­bat cu cel pu­țin 6 luni îna­inte de data ale­ge­ri­lor, de că­tre or­ga­nele com­pe­tente ale par­ti­du­lui”. Deci schim­ba­rea de sta­tut vo­tată în di­ta­mai con­gre­sul e ile­gală. Deci par­ti­dul nu se mai poate chema PLR, ci rămâne PNM, iar si­gla e ghinda aia na­soală, nu pă­să­rica aia mișto. Tre­buie să treacă ale­ge­rile, să se con­voace alt con­gres, care să ceară iar mo­di­fi­ca­rea. Nașpa.

Dar pro­blema cea mai mare nu‑i asta. O mul­țime de pri­mari au tre­cut deja de la PNL la PLR. Mai sunt două zile până ex­piră ter­me­nul or­do­nan­ței pen­tru tra­seiști și ei se află într-un par­tid in­e­xis­tent. Abia ăsta e un ade­vă­rat de­ranj. Au voie să schimbe din nou? Pot re­tracta schim­ba­rea fă­cută? Îi mai pri­mește PNL îna­poi? O mul­țime de în­tre­bări și, cu si­gu­ranță, o gră­madă de ca­zuri par­ti­cu­lare, fi­e­care cu com­pli­ca­ți­ile sale.

Și toate as­tea pen­tru că lu’ domnu’ Că­lin nu‑i place ghinda, ci păsărica.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.