După lungi aș­tep­tări a fost de­to­nată bomba ale­ge­ri­lor de anul ăsta, cea des­pre care se tot șu­șo­tea pe la col­țuri cum că va ex­ploda la un mo­ment dat. Ponta a fost ofi­țer aco­pe­rit al SIE, zice Bă­sescu, iar acum este con­tro­la­bil de struc­tu­rile ser­vi­ci­i­lor se­crete — “îi rân­jește în față ofi­țe­rul de le­gă­tură”. Ba mai mult, în ace­eași pe­ri­oadă era con­co­mi­tent pro­cu­ror, iar această dublă ca­li­tate este in­ter­zisă ex­pli­cit de constituție.

Pre­șe­din­tele a plu­tit cu multă în­demâ­nare la li­mita le­gii pri­vind de­con­spi­ra­rea ofi­țe­ri­lor aco­pe­riți. N‑avea voie să dez­vă­luie iden­ti­ta­tea unui agent și, dacă e să‑l cre­dem pe Ponta, nici n‑a făcut‑o. Pen­tru că dacă este ofi­cial acu­zat de în­căl­ca­rea le­gii atunci în­seamnă că l‑a de­con­spi­rat pe Ponta, deci acesta a fost ofi­țer. Iar dacă Ponta n‑a fost ofi­țer, în­seamnă Bă­sescu n‑a de­con­spi­rat ni­mic, ci a în­dru­gat niște ba­li­verne po­li­tice. Nici do­cu­men­tele pro­duse pen­tru a‑i sus­ține afir­ma­ți­ile nu re­pre­zintă o ac­țiune ile­gală, au fost toate din sfera in­for­ma­ției pu­blice. Bă­sescu nu poate fi agă­țat din punct de ve­dere le­gal, de­cât poate cu pre­țul sa­cri­fi­că­rii lui Ponta.

Și chiar dacă ci­neva ar spune “ok, îl sa­cri­fi­căm pe Ponta ca să‑l în­fun­dăm de­fi­ni­tiv pe Bă­sescu”, tot e dis­cu­ta­bilă vi­no­vă­ția pre­șe­din­te­lui. Pen­tru că — așa cum chiar el de­clară — Me­leș­canu a re­fu­zat să‑i dea lista ofi­țe­ri­lor sub aco­pe­rire, deci n‑a avut nici­o­dată în mână do­vada con­cretă. A de­con­spira în­seamnă să știi, nu să pre­su­pui. Ori Bă­sescu pre­su­pune, cu des­tul te­mei, că Ponta a fost ofi­țer aco­pe­rit, dar n‑a vă­zut nici­o­dată un do­cu­ment care să‑i con­firme acest lucru.

Foarte in­te­re­sant e și mo­dul în care Me­leș­canu fra­zează la în­ce­pu­tul con­fe­rin­ței de presă pe tema aceasta: Tra­ian Bă­sescu este pri­mul preşe­dinte de după ’89 care cere lis­tele ofi­ţe­ri­lor aco­pe­riţi. La ce i‑a fo­lo­sit, aţi vă­zut aseară… Deci i‑a fo­lo­sit lista la ceva? Asta în­seamnă im­pli­cit că Ponta a fost ofi­țer sub aco­pe­rire pen­tru că, dacă n‑ar fi fost, lista NU I‑AR FI FOLOSIT la ni­mic. Și, apropo, for­mu­la­rea co­rectă era “la ce i‑ar fi fo­lo­sit”, pen­tru că SIE nu i‑a fur­ni­zat nici­o­dată lista, in­vo­când se­cre­ti­za­rea ei, alt lu­cru care mi se pare grav — pre­șe­din­tele nu are ac­ces la in­for­ma­ții ce pri­vesc se­cu­ri­ta­tea țării.

SIE se joacă pro­ba­bil cu le­gea, as­cun­zându-se în spa­tele se­cre­tu­lui ce tre­buie să în­vă­luie ac­ti­vi­ta­tea lor. Dacă ni­meni nu‑i poate con­trola, dacă nici pre­șe­din­tele ță­rii nu poate ve­ri­fica le­ga­li­ta­tea ac­țiu­ni­lor aces­tei in­sti­tu­ții, în­seamnă că avem o pro­blemă uri­așă cu sta­tul de drept, una care în­trece ca di­men­siuni pe cea a co­rup­ției cla­sei po­li­tice. Pen­tru că ni­meni nu știe și nici nu poate afla dacă nu cumva agenți SIE sunt in­fil­trați prin di­verse struc­turi ale sta­tu­lui, ma­ni­pulând gu­ver­na­rea și le­gile în fo­lo­sul unor gru­puri oculte. Nu mai e vorba de ma­fia po­li­tică lo­cală, de-alde Drag­nea și ba­ro­nii PSD, e vorba de ma­fia po­li­tică in­ter­națio­nală, de ame­ri­cani, ruși, chi­nezi sau naiba știe ce alte gru­puri de interese.

În ce‑l pri­vește pe Ponta nu cred că are prea mare lu­cru de spus. Neagă to­tul, așa cum ne-am fi aș­tep­tat, dar ce cre­di­bi­li­tate are un mi­to­man de ta­lia lui, un ins care ne arată ci­fre ce in­dică scă­de­rea eco­no­mică si pre­tinde că re­pre­zintă o creș­tere? Prin de­cla­ra­ți­ile fă­cute, Bă­sescu i‑a dat șah. Sin­gura în­tre­bare care plu­tește în aer acum este: e mat?

Căci mai există va­ri­anta pe­ri­cu­loasă în care par­tida se ter­mină ne­de­cis, când ni­meni nu mai ve­ri­fică ni­mic, când rămâ­nem la nivel de de­cla­ra­ții po­li­tice de ge­nul “să mor eu că n‑am fost” și vom con­ti­nua să ne în­tre­băm la nesfâr­șit ce gru­puri de in­te­rese con­duc țara asta. Iar dacă SIE e în con­tro­lul unor po­li­ti­cieni și poate ajunge să con­tro­leze și Co­tro­ce­niul ni­meni nu poate ști cu pre­ci­zie în­co­tro ni se în­dreaptă destinul.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Anonymous

    Ponta este clar fi­lo­rus. Ca si so­crul sau. Cat de aco­pe­rit sau des­co­pe­rit este, are mai pu­tina importanta.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.