Vor­bim des­pre vot elec­tro­nic și des­pre mo­da­li­tăți mo­derne de a ne ma­ni­festa op­țiu­nile elec­to­rale, toate cu sco­pul de a în­cu­raja par­ti­ci­pa­rea ce­tă­țe­ni­lor la se­lec­ția re­pre­zen­tan­ți­lor cei mai po­tri­viți pen­tru a le­gi­fera și gu­verna Ro­mâ­nia. Dar tre­buie să ad­mit că nici aceste in­stru­mente nu ar so­lu­ționa com­plet dis­cre­panța tot mai mare în­tre ne­vo­ile so­ci­e­tă­ții și ac­țiu­nile cla­sei politice.

Am spus ade­sea că cei care ne cer vo­tul pen­tru a ne re­pre­zenta ar tre­bui să vină în fața noas­tră cu o agendă pro­prie foarte clară, care să ex­plice ce obiec­tive au. Azi e ne cer vo­tul pe o pro­mi­siune de ge­nul “vom face să fie bine, ca să nu fie rău”. Dar e la fel de ade­vă­rat că, chiar dacă ar pre­zenta o ast­fel de agendă, nu se poate pre­su­pune că par­la­men­tul ar tre­bui să de­vină o hăr­mă­laie de ini­ția­tive in­di­vi­du­ale pe care fi­e­care în­cearcă să le aducă în dez­ba­tere. E ne­voie de o co­or­do­nare, de o stra­te­gie, de co­e­rență. În plus aș mai spune că re­a­li­tă­țile co­ti­diene pot aduce pe masa dez­ba­te­rii su­biecte in­e­dite și ino­pi­nate, care cer un răs­puns imediat.

Nu m‑am gân­dit nici­o­dată la po­si­bi­li­ta­tea de a‑ți con­sulta con­ti­nuu vo­tan­ții pe ches­tiuni foarte con­crete, în așa fel în­cât să te asi­guri că în­țe­legi punc­tul lor de ve­dere. Dar această abor­dare aduce în dis­cu­ție o per­spec­tivă nouă: este par­la­men­ta­rul o sim­plă por­ta­voce a vo­in­ței po­pu­lare sau este re­pre­zen­tan­tul unui grup elec­to­ral că­ruia i se de­leagă au­to­ri­ta­tea de a ra­ționa și de­cide ce e mai bine în nu­mele elec­to­ri­lor săi? Cu alte cu­vinte vrem să ne ale­gem ca par­la­men­tari pe aceia care sunt ca­pa­bili să co­lec­teze opi­nia ma­jo­ri­tară și să o sus­țină ca punct de ve­dere sau vrem să ale­gem oa­meni ca­pa­bili de o bună ju­de­cată? Pen­tru că sen­ti­men­tul pe care îl am este că azi nu ac­țio­năm în nici una din aceste direcții.

Din­colo de aceste nu­anțe, o altă în­tre­bare mă frământă: sun­tem si­guri că avem edu­ca­ția ne­ce­sară pen­tru a ni se în­cre­dința de­ci­zia directă?


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.