Democrație 2.0

Vor­bim despre vot elec­tronic și despre modal­ități mod­erne de a ne man­i­festa opți­u­nile elec­torale, toate cu scopul de a încu­raja par­tic­i­parea cetățe­nilor la selecția reprezen­tanților cei mai potriv­iți pen­tru a legifera și guverna Româ­nia. Dar tre­buie să admit că nici aceste instru­mente nu ar soluționa com­plet dis­crepanța tot mai mare între nevoile soci­etății și acți­u­nile cla­sei politice.

Am spus ade­sea că cei care ne cer votul pen­tru a ne reprezenta ar tre­bui să vină în fața noas­tră cu o agendă pro­prie foarte clară, care să explice ce obiec­tive au. Azi e ne cer votul pe o promi­si­une de genul "vom face să fie bine, ca să nu fie rău". Dar e la fel de ade­vărat că, chiar dacă ar prezenta o ast­fel de agendă, nu se poate pre­supune că par­la­men­tul ar tre­bui să dev­ină o hăr­mălaie de iniția­tive indi­vid­uale pe care fiecare încearcă să le aducă în dez­batere. E nevoie de o coor­donare, de o strate­gie, de coerență. În plus aș mai spune că real­itățile coti­di­ene pot aduce pe masa dez­ba­terii subiecte inedite și inopinate, care cer un răspuns ime­diat.

Nu m‑am gân­dit nicio­dată la posi­bil­i­tatea de a‑ți con­sulta con­tinuu votanții pe chestiuni foarte con­crete, în așa fel încât să te asig­uri că înțelegi punc­tul lor de vedere. Dar această abor­dare aduce în dis­cuție o per­spec­tivă nouă: este par­la­men­tarul o sim­plă por­tav­oce a voinței pop­u­lare sau este reprezen­tan­tul unui grup elec­toral căruia i se deleagă autori­tatea de a raționa și decide ce e mai bine în numele elec­to­rilor săi? Cu alte cuvinte vrem să ne alegem ca par­la­men­tari pe aceia care sunt capa­bili să colecteze opinia majori­tară și să o susțină ca punct de vedere sau vrem să alegem oameni capa­bili de o bună jude­cată? Pen­tru că sen­ti­men­tul pe care îl am este că azi nu acționăm în nici una din aceste direcții.

Din­colo de aceste nuanțe, o altă între­bare mă frământă: sun­tem sig­uri că avem edu­cația nece­sară pen­tru a ni se încred­ința decizia directă?


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu