Ăș­tia de la Mega Image nu mai știu ce naiba să mai in­ven­teze ca să le tre­cem pra­gul. Ai zice că sunt gata să dea fa­li­ment, dacă te-ai lua după dis­pe­ra­rea cu care se pro­mo­vează peste tot, prin orice mij­loace. Acuma cea mai mare gă­sel­niță este cam­pa­nia cu “Când tu te gân­dești ce să mai iei, o mamă știe deja ce vrei”.

Re­cu­nosc că atunci când am ci­tit prima oară fraza asta am avut o ușoară sen­za­ție de ame­țe­ală sin­tac­tică. Am bă­gat re­pede vreo două flo­tări lo­gice si am mai ci­tit o dată. La fel. Pro­fun­zi­mea fi­lo­zo­fică a tex­tu­lui mă nă­u­cea. Care va să zică, să o luăm me­to­dic. Ești în pră­vă­lie și te în­trebi ce să mai cum­peri. Ai o stare de con­fu­zie — pro­ba­bil că ar fi tre­buit să te gân­dești îna­inte la lista de cum­pă­ră­turi — și pri­vești dez­o­rien­tat în jur. Ce ți-ar place să mă­nânci? Poate niște brânză, poate niște meze­luri, poate vreun de­sert. În timp ce tu îți sto­rci cre­ie­rii, o mamă știe deja ce vrei. Deși tu nu știi. Frac­tură to­tală de raționament.

To­tuși, hai s‑o luăm lo­gic. O mamă nu poate fi de­cât mă-ta. Aia care te‑a cres­cut și care ți‑a bă­gat in cap toate ches­ti­ile des­pre care azi tu ești con­vins că sunt pă­re­rile tale. Adică, mai pe ro­mâ­nește, până nu de­mult ceea ce vroia ea era ceea ce pri­meai tu, pen­tru că ea știa ce e mai bine pen­tru pui­șo­rul ei. Ceea ce vroia ea a de­ve­nit trep­tat ceea ce vro­iai și tu. De fapt e sim­plu cum func­țio­nează re­clama asta. Mă-ta se gân­dește la ce vrea ea și aia e ce vrei și tu. Re­clama, ci­tită co­rect, sună așa: pen­tru că tu nu știi pe ce lume tră­iești, sun‑o pe mă-ta să-ți spună ea! Tre­buie să re­cu­nosc că, după ce-am în­țe­les lo­gica re­cla­mei ăs­teia, am gus­tat alt­fel iro­nia slo­ga­nu­lui ce o în­so­țește: lasă-ți ima­gi­na­ția la joacă!

To­tuși, să dăm Ce­za­ru­lui ce‑i al Ce­za­ru­lui. Oa­me­nii de mar­ke­ting sunt in­te­li­genți. Ori­cine pe­trece nițe­luș timp stu­di­ind un pic cum e cu ge­ne­ra­ția Yawn din punct de ve­dere so­cio­lo­gic și psi­ho­lo­gic află că tu, june ur­ban — in­di­fe­rent de sex, dar mai ales cel de gen mas­culin — ești tot mai pu­țin in­cli­nat spre a te ma­tu­riza, că în­târ­zii într-un soi de le­ne­ve­ală ado­les­cen­tină, cu seri la te­rasă, clu­buri, fițe, ga­d­ge­turi și jo­curi. E ceva în ne­re­gulă cu lu­mea asta din jur, con­stați, dar până când o s‑o re­pare ci­neva tu o s‑o arzi chill. Re­vo­lu­ți­ile sunt cool, dar cam obo­si­toare, nu sunt pri­o­ri­ta­tea ta. Atâta doar că viața îți cere to­tuși niște mi­nime de­ci­zii, cum ar fi ce să bagi în gură și pen­tru asta există mama. Sau even­tual poți să te în­sori cu o tipă care să preia ro­lul de mamă: să te spele, să te calce, să-ți facă mân­care, să-ți spună ce vrei. Ăia de la mar­ke­ting au vrut să facă un mișto sub­til — “o mamă știe deja ce vrei” în loc de “mama știe ce vrei” — pen­tru că s‑ar pu­tea să fie mama, s‑ar pu­tea să fie “cea­laltă mama”, nu? 😉

Una peste alta, dra­gul meu tâ­năr ci­ti­tor, dacă atunci când te duci la Mega Image tre­buie să-ți spună maică-ta sau ne­vastă-ta ce să cum­peri, poate că lista de cum­pă­ră­turi nu e cea mai mare pro­blemă a ta. Ai grijă că ți se cam vede pe sub tri­cou cor­do­nul ombilical.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Ina Elena Irimia

    “Auzi, du-te până la Mă-ta Image și vezi ce-ți dă pen­tru prânz. Stai, stai să-ți pun cheia de gât.”


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.