Cred că Mo­nica Ma­co­vei avea drep­tate când des­cria PSD ca un grup in­frac­țio­nal or­ga­ni­zat. De fapt asta îi de­o­se­bește de ce­le­lalte par­tide, pro­fe­si­o­nis­mul cu care prac­tică in­frac­țio­na­li­ta­tea, co­rup­ția. N‑am să o fac pe nai­vul spu­nând că în alte par­tide nu există co­rupți. Cu si­gu­ranță că sunt. Dar nici un alt par­tid nu a ajuns la me­ca­nis­mele unse și re­glate ale PSD-ului, nici unii din­tre ei nu sunt așa de re­la­țio­nați cu toate ce­le­lalte stra­turi ale so­ci­e­tă­ții, de la ju­de­că­tori și pro­cu­rori până la oa­meni de afa­ceri. E o in­cre­di­bilă in­cren­g­ă­tură pe care au construit‑o în anii de după ’89, iar acum se ri­dică nițel pânza care aco­pe­rea în­tre­gul eșa­fo­daj de ochii noș­tri, iar ceea ce ve­dem ne în­gro­zește, dar n‑ar tre­bui să ne surprindă.

E o ilu­zie și o do­vadă de nai­vi­tate să mai ju­deci ri­va­li­tă­țile din­tre PSD și par­ti­dele li­be­rale în ter­meni de an­ta­go­nie ide­o­lo­gică stânga-dreapta. PSD nu re­pre­zintă stânga, nu are nici o le­gă­tură cu so­cial-de­mo­cra­ția (las aici la o parte cât de li­be­rali sunt li­be­ra­lii, e o altă po­veste). PSD este un grup ma­fiot struc­tu­rat a că­rui fi­lo­zo­fie de ac­ce­dere la pu­tere se ba­zează pe în­șe­la­rea ce­lor proști și ne­e­du­cați — care sunt mulți în țara asta — prin pro­mi­siuni de­șarte des­pre un stat-pă­rinte care îți dă și-ți bagă și‑n trai­stă. Ceea ce se în­tâm­plă în spa­tele dis­cur­su­ri­lor pse­udo-so­ci­a­liste ale ce­lor ce sunt tri­miși la te­le­vi­zor să vor­bească pros­ti­mii este sin­te­ti­zat per­fect de con­ver­sa­ția lui Hre­ben­ciuc cu Șova, sur­prinsă în in­ter­cep­tă­rile DNA:

Şi mai e le­gea 78. […] Aia e lege fă­cută de Sto­ica în 2000, atunci am aprobat‑o ca tâm­pi­ţii. […] Năs­tase a fost prima vic­timă a aces­tei legi. E un ar­ti­col 13 care spune aşa: in­flu­enţa­rea în ca­li­tate de şef de par­tid nu ştiu ce, or­ga­ni­za­ţie şi al­tele, nu nu­mai par­tid, in­flu­enţa­rea şi lu­a­rea de­ci­zi­i­lor, cum e tre­cut acolo, pen­tru obţi­ne­rea de fo­loase ne­cu­ve­nite, bani sau bu­nuri pen­tru sine sau pen­tru al­tul. Aşa l‑au bă­gat şi pe Li­viu cu re­fe­ren­du­mul. […] Deci, auto­mat, sun­tem be­liţi. Tre­buie puse la punct as­tea pen­tru că, îţi spun, sun­tem degeaba.

A nu fi de­geaba este ra­țio­na­men­tul în baza că­ruia po­li­ti­cie­nii as­piră la pu­tere. Nu te-ai dus în par­la­ment de­geaba, e mu­sai să existe un câștig din ches­tia asta, iar le­gile tre­buie vo­tate ca să nu de­ran­jeze bu­nul mers al afa­ce­ri­lor parlamentarilor.

In­ter­cep­ta­rea aces­tei con­ver­sa­ții, care în­țe­leg că nu s‑a des­fă­șu­rat la te­le­fon, ci față în față, re­levă o ope­ra­țiune de fi­lare foarte la­bo­ri­oasă, cu mi­cro­foane in­sta­late și dube cu echi­pa­ment de in­ter­cep­tare. Ca‑n filme. Iar con­se­cința este că le­gea ami­nis­tiei este — pen­tru mo­ment — im­po­si­bil de tre­cut, căci ar tor­pila cam­pa­nia elec­to­rală a lui Ponta și ar stârni niște pro­teste se­ri­oase. Pen­tru Hre­ben­ciuc nu mai rămâne de­cât va­ri­anta si­nu­ci­de­rii po­li­tice. De­mi­sia din Par­la­ment nu este un gest de onoare, ci un or­din de la par­tid: dacă vrei să mai ai vreo șansă de scă­pare prin gra­ți­ere, pleacă.

Dis­cu­tând cu Șova des­pre o lege a amis­tiei care să aco­pere exact fap­tele sale din do­sa­rul cu re­tro­ce­da­rea su­pra­fe­țe­lor de pă­dure, Hre­ben­ciuc își re­cu­noaște vi­no­vă­ția. Co­ro­bo­ra­rea ce­lor două do­sare — cel al pă­du­ri­lor cu cel al tra­fi­cu­lui de in­flu­ență — poate duce ușor un com­plet de ju­de­cată la con­clu­zia con­dam­nă­rii pen­tru am­bele ca­pete de acu­zare. Foarte pro­ba­bil că asta se va în­tâm­pla până la urmă, iar PSD-ul se de­ba­ra­sează de gu­zgan fără nici un fel de re­mu­ș­cări. Doar Șova mai e ți­nut încă la piept, dar am o bă­nu­ială că Drag­nea își as­cute de zor cuțitele.

Ul­ti­mele do­sare scoase la lu­mină ar tre­bui să lă­mu­rească și cel mai în­doc­tri­nat fan al PSD-ului că aici nu vor­bim de mâna lui Bă­sescu. Di­men­siu­nile și im­pli­ca­ți­ile aces­tor scan­da­luri de­pă­șesc cu mult ceea ce ar fi pu­tut orches­tra pre­șe­din­tele, pre­su­pu­nând că s‑ar fi apu­cat de așa ceva. De la do­sa­rul Mi­cro­soft până și Ponta a re­nun­țat să mai de­nunțe re­gi­mul bă­sist în con­e­xiune cu ac­țiu­nile DNA. Dan Tur­tu­rică face niște in­te­re­sante con­e­xiuni în­tre re­cen­tele con­flicte din Ucraina, in­ter­dic­ția pusă unor ofi­ci­ali ma­ghiari de că­tre SUA și do­sa­rele de co­rup­ție de la noi. Sfe­rele de in­flu­ență în re­giune nu se câștigă doar prin ră­bo­aie con­ven­țio­nale — e su­fi­cient să sus­ții adu­ce­rea în frun­tea unui stat a unei găști de tâ­lhari și min­ci­noși ca să poți con­trola tot ce se în­tâm­plă acolo. Este po­si­bil și pro­ba­bil că SUA sunt — într-un fel sau al­tul — în spa­tele aces­tei cu­ră­țe­nii fă­cute în România.

Dar cu­ră­țe­nia nu se poate re­zuma la ceea ce am vă­zut până acum. De-abia am zgâriat su­pra­fața, can­grena se în­tinde mult în adân­cime. Mai sunt mulți șo­bo­lani de scos din vi­ziuni, iar asta ne­ce­sită timp. E ne­voie să fa­cem și noi un gest care să arate că ne pasă de ceea ce se în­tâm­plă cu țara asta. E mo­men­tul să pro­băm fap­tul că există o sumă de oa­meni care nu și-au pier­dut bu­sola mo­rală, care vor cu ade­vă­rat să vadă co­rup­ția adusă în fața jus­ti­ției. E vre­mea să ară­tăm ori­cui o fi în spa­tele aces­tei cu­ră­țe­nii că are pen­tru cine să se zbată. Că mai sun­tem aici, că ne mai pasă.

Și e o sin­gură mo­da­li­tate prin care pu­tem face asta: vo­tând unul din­tre cei doi can­di­dați — Iohan­nis sau Ma­co­vei — care se află de par­tea aceasta a ba­ri­ca­dei. Și chiar dacă în fi­nal vor pierde, tre­buie mă­car să de­mon­străm că pierd la mus­tață, că nu sun­tem o sim­plă turmă de proști mâ­nată din spate de pă­pușa­rii ro­șii. Pen­tru că dacă ra­tăm această de­mon­stra­ție, Hre­ben­ciuc va fi avut drep­tate. Sun­tem degeaba.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.