Metoda celor 30 de arginți

Închipuiți‐vă că locu­iți într‐o comună și că v‐ați ales pri­ma­rul pe con­si­de­rente pur admi­nis­tra­tive, cineva pe care îl știți orga­ni­zat și inte­li­gent, un ade­vă­rat gos­po­dar. E un exer­ci­țiu teo­re­tic, firește. Ale­sul vos­tru s‐a aflat la momen­tul ale­ge­rii sale pe lis­tele unui par­tid, dar dis­cur­sul și pro­gra­mul său pen­tru comună aveau prea puțin de a face cu ide­o­lo­gi­ile prin care par­ti­dele pre­tind că se deo­se­besc unele de cele­lalte. În Româ­nia însă s‐a schim­bat între timp pute­rea poli­tică, iar par­ti­dul pri­ma­ru­lui nu se mai află la putere, ci opo­zi­ția. Iar opo­zi­ția îi oferă pri­ma­ru­lui oport­u­ni­ta­tea de a schimba tabe­rele, de a trece la ei, sub ame­nin­ța­rea neros­tită de a i se tăia fon­du­rile alo­cate de la nivel cen­tral și jude­țean.

Pri­ma­ru­lui i se pre­zintă o dilemă: să accepte tră­da­rea sau nu? Este impor­tantă apar­te­nența sa la un anume par­tid, la o anume ide­o­lo­gie, din punc­tul de vedere al pro­iec­te­lor pe care dorește să le pună în prac­tică în comună? Desi­gur, nu. Vor con­si­dera con­ce­tă­țe­nii săi, cei ce l‐au pus în frun­tea comu­nei, că mora­li­ta­tea sa este mai pre­ți­oasă decât asfal­ta­rea uli­țe­lor, cana­li­za­rea sau alte inves­ti­ții de acest tip? Cu sigu­ranță că majo­ri­ta­tea ar răs­punde cu nu. Și atunci cine va pre­țui pre­zump­tiva sa fide­li­tate, ipo­te­tica sa stă­ru­ință de a își păs­tra mora­li­ta­tea? Poate doar niște șefi ai par­ti­du­lui din care s‐a ales pri­mar. Dar nici lor nu are a le mul­țumi pen­tru nimic, căci pri­mă­ria a câștigat‐o pen­tru ei, nu dato­rită lor. Nu ide­o­lo­gia par­ti­du­lui l‐a pro­pul­sat drept câști­gă­tor în ale­ge­rile locale.

În jude­țul Buzău toți pri­ma­rii PDL au tre­cut la PSD, 14 în total. Din cei 26 de pri­mari PNL, doar opt nu au migrat. În total PSD deține acum 76 de pri­mă­rii din 87. La Boto­șani 10 pri­mari, 70 de con­si­li­eri locali și 8 con­si­li­eri jude­țeni au tre­cut de la PNL și PDL la PSD, în frunte cu un vice­pre­șe­dinte PNL care a decla­rat că "nu se mai regă­sește în PNL". Între­ba­rea firească este dacă s‐a regă­sit vreo­dată. N‐am idee care sunt cifrele exacte ale migra­ției favo­ri­zate de ordo­nanța Drag­nea, dar e clar că în Mol­dova și Mun­te­nia a fost măcel pen­tru par­ti­dele de dreapta. Blaga spu­nea cân­dva că le mul­țu­mește celor din guvern pen­tru că‐i scapă de lichele – apa­rent par­ti­dul lui era for­mat mai mult din ast­fel de per­so­naje. N‐a sca­pat doar de lichele, ci și de jumă­tate din par­tid.

Poate cre­deți că PSD chiuie de bucu­rie după toate aceste "trans­fe­ruri ide­o­lo­gice". La cen­tru, alde Drag­nea, Ponta et co. pro­ba­bil că da. La nivel de județ însă nu chiar. Pri­ma­rii PSD‐ului, ăia vechi, nu văd cu ochi foarte buni veni­rea foș­ti­lor ina­mici, iar moti­vul e unul foarte sim­plu: caș­ca­va­lul – și‐așa cam sub­ți­rel – se va împărți la mai mulți. Așa că vor pune pre­siune pe baro­nii locali, cei care fac dreapta împăr­țe­ală, să li se acorde o por­ție mai con­sis­tentă lor, cei "ai casei". Însă baro­nii locali vor fi la rân­dul lor pre­sați de la cen­tru să dea ceva și noi­lor sosiți, că să fie fide­li­zați și să per­for­meze la ale­geri. Con­flic­tele vor fi multe și greu de ges­tio­nat. Iar peste toate va pluti mereu incer­ti­tu­di­nea fide­li­tă­ții aces­tor mer­ce­nari poli­tici, căci aceia care au tră­dat o dată o vor mai face și cu alte pri­le­juri.

Cu toate inco­ve­nien­tele astea, con­di­țio­na­rea fon­du­ri­lor alo­cate e moto­rul elec­to­ral al acce­de­rii sau men­ți­ne­rii la putere în toți anii de după revo­lu­ție. Ăsta a fost instru­men­tul pe care FSN și apoi PSD l‐au folo­sit cu îndemâ­nare pen­tru a‐și asi­gura votul popu­lar. Cele­lalte par­tide au învă­țat de la ei, ceva mai târ­ziu, dar nici­o­dată n‐au ajuns la per­for­man­țele logis­tice ale roși­lor. Pri­ma­rii merg prin sate și mobi­li­zează lumea la vot, spunându‐le că dacă votează can­di­da­tul X vor primi fon­duri ca să pună asfalt, să tragă apă, să repare cămi­nul cul­tu­ral. Multe din pro­mi­siuni nici măcar nu se împli­nesc ulte­rior, dar peste patru ani se vor găsi alte min­ciuni, alte deșarte pro­mi­siuni.

Guver­nul Ponta toc­mai a făcut un ast­fel de cadou elec­to­ral – 85 de mili­oane de lei pen­tru sezo­nul rece. Ar fi pro­ba­bil foarte inte­re­santă o ana­liză a des­ti­na­ției finale a aces­tor bani com­pa­ra­tiv cu lista pri­ma­ri­lor care au "dez­er­tat" din par­ti­dele lor pen­tru a trece la PSD sau UNPR. Pro­ba­bil în multe din aceste comune se vor pune îndată niște plombe în asfal­tul rupt de ploi, se vor împărți nis­cai lemne pe la fami­li­ile mai sărace, iar pri­ma­rul va tri­mite vorbă prin sat că uite, vezi ce bine e că a tre­cut la PSD? Încă o dată metoda celor trei­zeci de arginți va func­ționa ire­pro­șa­bil.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu