Metoda celor 30 de arginți

Închipuiți-vă că locuiți într‑o comună și că v‑ați ales pri­marul pe con­sid­er­ente pur admin­is­tra­tive, cineva pe care îl știți orga­ni­zat și inteligent, un ade­vărat gospo­dar. E un exer­cițiu teo­retic, firește. Ale­sul vostru s‑a aflat la momen­tul alegerii sale pe lis­tele unui par­tid, dar dis­cur­sul și pro­gra­mul său pen­tru comună aveau prea puțin de a face cu ide­ologi­ile prin care par­tidele pretind că se deosebesc unele de cele­lalte. În Româ­nia însă s‑a schim­bat între timp put­erea politică, iar par­tidul pri­maru­lui nu se mai află la put­ere, ci opoz­iția. Iar opoz­iția îi oferă pri­maru­lui opor­tu­ni­tatea de a schimba taberele, de a trece la ei, sub amenințarea neros­tită de a i se tăia fon­durile alo­cate de la nivel cen­tral și județean.

Pri­maru­lui i se prez­intă o dilemă: să accepte tră­darea sau nu? Este impor­tantă aparte­nența sa la un anume par­tid, la o anume ide­olo­gie, din punc­tul de vedere al proiectelor pe care dorește să le pună în prac­tică în comună? Desigur, nu. Vor con­sid­era con­cetățenii săi, cei ce l‑au pus în frun­tea comunei, că moral­i­tatea sa este mai prețioasă decât asfaltarea ulițelor, canalizarea sau alte investiții de acest tip? Cu sig­u­ranță că majori­tatea ar răspunde cu nu. Și atunci cine va prețui prezump­tiva sa fideli­tate, ipotet­ica sa stăru­ință de a își păs­tra moral­i­tatea? Poate doar niște șefi ai par­tidu­lui din care s‑a ales pri­mar. Dar nici lor nu are a le mulțumi pen­tru nimic, căci primăria a câștigat‑o pen­tru ei, nu datorită lor. Nu ide­olo­gia par­tidu­lui l‑a propul­sat drept câștigă­tor în alegerile locale.

În județul Buzău toți pri­marii PDL au tre­cut la PSD, 14 în total. Din cei 26 de pri­mari PNL, doar opt nu au migrat. În total PSD deține acum 76 de primării din 87. La Botoșani 10 pri­mari, 70 de con­silieri locali și 8 con­silieri județeni au tre­cut de la PNL și PDL la PSD, în frunte cu un vicepreșed­inte PNL care a declarat că "nu se mai regăsește în PNL". Între­barea firească este dacă s‑a regăsit vre­o­dată. N‑am idee care sunt cifrele exacte ale migrației favorizate de ordo­nanța Drag­nea, dar e clar că în Moldova și Munte­nia a fost măcel pen­tru par­tidele de dreapta. Blaga spunea cândva că le mulțumește celor din guvern pen­tru că‑i scapă de lichele — aparent par­tidul lui era for­mat mai mult din ast­fel de per­son­aje. N‑a scapat doar de lichele, ci și de jumă­tate din par­tid.

Poate cre­deți că PSD chiuie de bucurie după toate aceste "trans­fer­uri ide­o­log­ice". La cen­tru, alde Drag­nea, Ponta et co. prob­a­bil că da. La nivel de județ însă nu chiar. Pri­marii PSD-ului, ăia vechi, nu văd cu ochi foarte buni venirea foștilor inam­ici, iar motivul e unul foarte sim­plu: caș­cav­alul — și-așa cam sub­țirel — se va împărți la mai mulți. Așa că vor pune pre­siune pe baronii locali, cei care fac dreapta împărțeală, să li se acorde o porție mai con­sis­tentă lor, cei "ai casei". Însă baronii locali vor fi la rân­dul lor pre­sați de la cen­tru să dea ceva și noilor sosiți, că să fie fidelizați și să per­formeze la alegeri. Con­flictele vor fi multe și greu de ges­tionat. Iar peste toate va pluti mereu incer­ti­tudinea fidelității aces­tor mer­ce­nari politici, căci aceia care au tră­dat o dată o vor mai face și cu alte prile­juri.

Cu toate incove­nien­tele astea, condiționarea fon­durilor alo­cate e motorul elec­toral al acced­erii sau menținerii la put­ere în toți anii de după rev­oluție. Ăsta a fost instru­men­tul pe care FSN și apoi PSD l‑au folosit cu îndemânare pen­tru a‑și asigura votul pop­u­lar. Cele­lalte par­tide au învățat de la ei, ceva mai târziu, dar nicio­dată n‑au ajuns la per­for­manțele logis­tice ale roșilor. Pri­marii merg prin sate și mobi­lizează lumea la vot, spunându-le că dacă votează can­di­datul X vor primi fon­duri ca să pună asfalt, să tragă apă, să repare căminul cul­tural. Multe din promi­si­uni nici măcar nu se împlinesc ulte­rior, dar peste patru ani se vor găsi alte min­ci­uni, alte deșarte promi­si­uni.

Guver­nul Ponta toc­mai a făcut un ast­fel de cadou elec­toral — 85 de mil­ioane de lei pen­tru sezonul rece. Ar fi prob­a­bil foarte intere­santă o anal­iză a des­ti­nației finale a aces­tor bani com­par­a­tiv cu lista pri­mar­ilor care au "dez­er­tat" din par­tidele lor pen­tru a trece la PSD sau UNPR. Prob­a­bil în multe din aceste comune se vor pune îndată niște plombe în asfal­tul rupt de ploi, se vor împărți nis­cai lemne pe la famili­ile mai sărace, iar pri­marul va trim­ite vorbă prin sat că uite, vezi ce bine e că a tre­cut la PSD? Încă o dată metoda celor treizeci de arginți va funcționa ire­proșa­bil.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu