În­chi­pu­iți-vă că lo­cu­iți într‑o co­mună și că v‑ați ales pri­ma­rul pe con­si­de­rente pur ad­mi­nis­tra­tive, ci­neva pe care îl știți or­ga­ni­zat și in­te­li­gent, un ade­vă­rat gos­po­dar. E un exer­ci­țiu te­o­re­tic, fi­rește. Ale­sul vos­tru s‑a aflat la mo­men­tul ale­ge­rii sale pe lis­tele unui par­tid, dar dis­cur­sul și pro­gra­mul său pen­tru co­mună aveau prea pu­țin de a face cu ide­o­lo­gi­ile prin care par­ti­dele pre­tind că se de­o­se­besc unele de ce­le­lalte. În Ro­mâ­nia însă s‑a schim­bat în­tre timp pu­te­rea po­li­tică, iar par­ti­dul pri­ma­ru­lui nu se mai află la pu­tere, ci opo­zi­ția. Iar opo­zi­ția îi oferă pri­ma­ru­lui oport­u­ni­ta­tea de a schimba ta­be­rele, de a trece la ei, sub ame­nin­ța­rea ne­ros­tită de a i se tăia fon­du­rile alo­cate de la nivel cen­tral și județean.

Pri­ma­ru­lui i se pre­zintă o di­lemă: să ac­cepte tră­da­rea sau nu? Este im­por­tantă apar­te­nența sa la un anume par­tid, la o anume ide­o­lo­gie, din punc­tul de ve­dere al pro­iec­te­lor pe care do­rește să le pună în prac­tică în co­mună? De­si­gur, nu. Vor con­si­dera con­ce­tă­țe­nii săi, cei ce l‑au pus în frun­tea co­mu­nei, că mo­ra­li­ta­tea sa este mai pre­ți­oasă de­cât as­fal­ta­rea uli­țe­lor, ca­na­li­za­rea sau alte in­ves­ti­ții de acest tip? Cu si­gu­ranță că ma­jo­ri­ta­tea ar răs­punde cu nu. Și atunci cine va pre­țui pre­zump­tiva sa fi­de­li­tate, ipo­te­tica sa stă­ru­ință de a își păs­tra mo­ra­li­ta­tea? Poate doar niște șefi ai par­ti­du­lui din care s‑a ales pri­mar. Dar nici lor nu are a le mul­țumi pen­tru ni­mic, căci pri­mă­ria a câștigat‑o pen­tru ei, nu da­to­rită lor. Nu ide­o­lo­gia par­ti­du­lui l‑a pro­pul­sat drept câști­gă­tor în ale­ge­rile locale.

În ju­de­țul Bu­zău toți pri­ma­rii PDL au tre­cut la PSD, 14 în to­tal. Din cei 26 de pri­mari PNL, doar opt nu au mi­grat. În to­tal PSD de­ține acum 76 de pri­mă­rii din 87. La Bo­to­șani 10 pri­mari, 70 de con­si­li­eri lo­cali și 8 con­si­li­eri ju­de­țeni au tre­cut de la PNL și PDL la PSD, în frunte cu un vi­ce­pre­șe­dinte PNL care a de­cla­rat că “nu se mai re­gă­sește în PNL”. În­tre­ba­rea fi­rească este dacă s‑a re­gă­sit vreo­dată. N‑am idee care sunt ci­frele exacte ale mi­gra­ției fa­vo­ri­zate de or­do­nanța Drag­nea, dar e clar că în Mol­dova și Mun­te­nia a fost mă­cel pen­tru par­ti­dele de dreapta. Blaga spu­nea cân­dva că le mul­țu­mește ce­lor din gu­vern pen­tru că‑i scapă de li­chele — apa­rent par­ti­dul lui era for­mat mai mult din ast­fel de per­so­naje. N‑a sca­pat doar de li­chele, ci și de ju­mă­tate din partid.

Poate cre­deți că PSD chiuie de bu­cu­rie după toate aceste “trans­fe­ruri ide­o­lo­gice”. La cen­tru, alde Drag­nea, Ponta et co. pro­ba­bil că da. La nivel de ju­deț însă nu chiar. Pri­ma­rii PSD-ului, ăia vechi, nu văd cu ochi foarte buni ve­ni­rea foș­ti­lor ina­mici, iar mo­ti­vul e unul foarte sim­plu: caș­ca­va­lul — și-așa cam sub­ți­rel — se va îm­părți la mai mulți. Așa că vor pune pre­siune pe ba­ro­nii lo­cali, cei care fac dreapta îm­păr­țe­ală, să li se acorde o por­ție mai con­sis­tentă lor, cei “ai ca­sei”. Însă ba­ro­nii lo­cali vor fi la rân­dul lor pre­sați de la cen­tru să dea ceva și no­i­lor so­siți, că să fie fi­de­li­zați și să per­for­meze la ale­geri. Con­flic­tele vor fi multe și greu de ges­tio­nat. Iar peste toate va pluti me­reu in­cer­ti­tu­di­nea fi­de­li­tă­ții aces­tor mer­ce­nari po­li­tici, căci aceia care au tră­dat o dată o vor mai face și cu alte prilejuri.

Cu toate in­co­ve­nien­tele as­tea, con­di­țio­na­rea fon­du­ri­lor alo­cate e mo­to­rul elec­to­ral al ac­ce­de­rii sau men­ți­ne­rii la pu­tere în toți anii de după re­vo­lu­ție. Ăsta a fost in­stru­men­tul pe care FSN și apoi PSD l‑au fo­lo­sit cu în­demâ­nare pen­tru a‑și asi­gura vo­tul po­pu­lar. Ce­le­lalte par­tide au în­vă­țat de la ei, ceva mai târ­ziu, dar nici­o­dată n‑au ajuns la per­for­man­țele lo­gis­tice ale ro­și­lor. Pri­ma­rii merg prin sate și mo­bi­li­zează lu­mea la vot, spu­nându-le că dacă vo­tează can­di­da­tul X vor primi fon­duri ca să pună as­falt, să tragă apă, să re­pare că­mi­nul cul­tu­ral. Multe din pro­mi­siuni nici mă­car nu se îm­pli­nesc ul­te­rior, dar peste pa­tru ani se vor găsi alte min­ciuni, alte de­șarte promisiuni.

Gu­ver­nul Ponta toc­mai a fă­cut un ast­fel de ca­dou elec­to­ral — 85 de mi­li­oane de lei pen­tru se­zo­nul rece. Ar fi pro­ba­bil foarte in­te­re­santă o ana­liză a des­ti­na­ției fi­nale a aces­tor bani com­pa­ra­tiv cu lista pri­ma­ri­lor care au “dez­er­tat” din par­ti­dele lor pen­tru a trece la PSD sau UNPR. Pro­ba­bil în multe din aceste co­mune se vor pune în­dată niște plombe în as­fal­tul rupt de ploi, se vor îm­părți nis­cai lemne pe la fa­mi­li­ile mai să­race, iar pri­ma­rul va tri­mite vorbă prin sat că uite, vezi ce bine e că a tre­cut la PSD? Încă o dată me­toda ce­lor trei­zeci de ar­ginți va func­ționa ireproșabil.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.