Cu doar câ­țiva ani în urmă Ponta spu­nea des­pre Mo­nica Ia­cob-Ri­dzi și des­pre alte că­teva doamne și domni­șoare din PDL că fac parte din­tre fe­me­ile care sunt pro­mo­vate de Tra­ian Bă­sescu și care co­mit con­sec­vent fapte de na­tură pe­nală. Acum toate as­tea sunt ui­tate, iar Mo­nica in­tră în PSD prin por­tița din spate, nu­mită UNPR. Cine știe, poate aici se in­vârte de o am­nis­tie, de o gra­ți­ere. Cică la PSD se dau de-as­tea. Șe­fii PSD, prin vo­cea lui Vali Zgo­nea, o ac­ceptă pe noua sosită.

Pen­tru că Ponta e pre­șe­din­tele care unește. Unește oa­me­nii va­lo­roși în­tre ei.

În­tre Șova și Drag­nea e un răz­boi vechi și deja bi­ne­cu­nos­cut. Fi­e­care se vede suc­ce­sor la șe­fia par­ti­du­lui. Me­ciu­rile din­tre ei sunt un pri­lej pen­tru Hre­ben­ciuc să în­cerce com­bi­na­ții și tro­curi po­li­tice. Se­bas­tian Ghiță și Ro­bert Ne­go­iță au con­flicte care s‑au lă­sat cân­dva cu ame­nin­țări cu moar­tea de o parte și plân­gere pe­nală de cea­laltă. Ace­lași Ghiță pare să aibă con­turi de re­glat cu Van­ghe­lie — tri­mite oa­meni să‑l ur­mă­rească, îl și­ca­nează. Scan­da­lul in­tern iese pe­ri­o­dic la lu­mină prin presă. Nu se mai poate așa. Ponta in­ter­vine ma­ies­tuos și spune că‑i dă afară din par­tid dacă nu se po­to­lesc. Ex­pre­si­ile uti­li­zate sunt in­te­re­sante: “e ex­trem de im­por­tant ce se în­tâm­plă cu par­ti­dul meu” (al lui? de unde‑l are?) și de aceea “a fost ca un tată de fa­mi­lie care nu are des­tul timp pen­tru fa­mi­lie con­stată că une­ori e ne­voie de mai multă dis­ci­plină și or­dine” (mai de­grabă ca un tată de al­bine), iar pe cei care n‑au fost cu­minți “i‑am auto­sus­pen­dat” (adică i‑a sinucis).

Pen­tru că Ponta e pre­șe­din­tele care unește. Unește par­ti­dul în ju­rul li­de­ru­lui său.

Peste tot pe unde se duce Ponta este de­o­po­trivă apla­u­dat și hui­duit. Iar ex­pli­ca­ția sa este că ăia de‑l hui­duie sunt puși s‑o facă de că­tre du­ș­mani, alt­min­teri ce om cu min­tea la cap ar flu­iera așa o ca­pa­ci­tate pre­cum el? Și n‑a obo­sit să ex­plice că tre­buie să ter­mi­năm cu re­gi­mul bă­sist, im­pli­cit si cu cei care con­si­deră că s‑au fă­cut lu­cruri bune sub man­da­tele ma­ri­na­ru­lui. To­tul tre­buie ras și re­fă­cut. Țara tre­buie de­bă­si­fi­cată cu oa­meni cu tot.

Pen­tru că Ponta e pre­șe­din­tele care unește. Unește tre­cu­tul cu viitorul.

Ponta s‑ar pu­tea să fi fost ofi­țer aco­pe­rit în timp ce era și pro­cu­ror. El neagă. Și‑a luat doc­to­ra­tul prin pla­giat, uni­ver­si­ta­tea care l‑a acor­dat vrea să‑l re­tragă, tex­tele co­pi­ate sunt evi­dente. El neagă. Eco­no­mia scade de doi ani în­coace, ci­frele o arată clar, dar el zice că nici vorbă, crește mai în­cet. Zice că se gân­dește să facă re­fe­ren­dum pen­tru mo­nar­hie, dar nici gând să lase pu­te­rea din mână. Îl fo­lo­sește pe Tă­ri­ceanu ca să ri­si­pească elec­to­ra­tul li­be­ral, dar zice că vrea să păs­treze o largă coa­li­ție. Fi­nan­țează bi­se­rica pen­tru a primi spri­ji­nul po­pi­lor în ale­geri, dar zice că o face pen­tru că or­to­do­xia e parte a iden­ti­tă­ții ro­mâ­nești. Dă in­ter­viuri în presa stră­ină și spune că luptă îm­po­triva co­rup­ției, dar pa­tro­nează ba­ro­nii pe­nali ai PSD-ului.

Pen­tru că Ponta e pre­șe­din­tele care unește. MinciUnește în fi­e­care clipă, pe toată lumea.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.