Măr­tu­ri­sesc că mi‑a fost foarte teamă de par­ti­ci­pa­rea Si­mo­nei Ha­lep la tur­neul cam­pi­oa­ne­lor. Fra­gi­li­ta­tea fi­zică pe care a arătat‑o în ul­tima parte a aces­tui an a fost în­gri­jo­ră­toare și mă gân­deam că va avea pro­bleme. Apoi au ve­nit fran­ce­zii de la L’Equipe care au su­ge­rat că ac­ci­den­tă­rile sunt mi­mate pen­tru a se păs­tra mai pu­țin obo­sită pen­tru acest tur­neu fi­nal — ni­mic nu a de­mon­strat ul­te­rior că această afir­ma­ție este mai mult de o ră­u­tate gratuită.

Și uite că Si­mona joacă. M‑am ui­tat la în­re­gis­tra­rea me­ci­u­lui cu Se­rena — tre­buie să ad­mit că pri­mul set i‑a apar­ți­nut în to­ta­li­tate ame­ri­can­cei, Si­mona n‑a apu­cat să facă mai ni­mic. Nu­mă­rul 1 mondial dă­dea cu min­gile în bu­rta fi­le­u­lui de parcă ui­tase că există așa ceva în­tre cele două părți ale te­re­nu­lui. Abia în se­tul doi a în­ce­put să-și re­vină, dându‑i Si­mo­nei oca­zia să-și arate va­loa­rea și să joace, în sfâr­șit, tenis.

M‑am ui­tat la fo­to­gra­fia fi­na­lu­lui de meci. Cele două au dat mâna. Pri­viți scena. Ui­tați-vă la ume­rii și mus­cu­la­tura bra­țe­lor Se­re­nei. E doar cu 7 cm mai îna­ltă de­cât Si­mona, dar masa mus­cu­lară este in­com­pa­ra­bilă. Ui­tați-vă la mâi­nile strânse peste fi­leu. Se­rena a cu­prins palma Si­mo­nei aproape com­plet. Si­mona nici mă­car nu poate să‑i cu­prindă palma, de­ge­tele ei sunt în­tinse, cap­tive în priza fermă a ade­ver­sa­rei. E o di­fe­rență de ca­li­bru fi­zic imensă.

Se­rena are o ex­pre­sie pe față care spune “slavă Dom­nu­lui că s‑a ter­mi­nat”. Si­mona simte o bu­cu­rie în­frâ­nată încă de frica pe care o avu­sese față de această ma­șină de te­nis. Și to­tuși, după o oră de efort și con­cen­trare, tră­să­tu­rile sale se des­tind și di­nă­un­trul ei răz­bate o li­niște in­te­ri­oară. E se­re­ni­ta­tea ce­lui ce și‑a de­pă­șit o li­mită ce o cre­dea im­po­si­bil de tre­cut. Așa în­spă­i­mân­tă­toare cum e, cu pu­țin no­roc și multă de­ter­mi­nare, Se­rena poate fi bătută.

Pe lista Si­mo­nei a mai ră­mas Sha­ra­pova, vi­i­to­rul nu­măr 1 al te­ni­su­lui feminin.

halep-williams

 


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.