Doar Ponta pro­te­jează pen­si­ile, scrie pe un ban­ner lung care tre­mură în bă­taia vân­tu­lui dea­su­pra unei străzi. În­cerc să-mi ima­gi­nez că am ajuns la vâr­sta pen­siei și-mi în­chi­pui că ase­me­nea vorbe mi se vor fi pă­rând re­con­for­tante — iată, ci­neva se gân­dește la mine. Și nu doar la mine, ci la toți cei­lalți cinci mi­li­oane de pen­sio­nari din țara asta. Să‑i dea Dum­ne­zeu să­nă­tate cră­i­șo­ru­lui Victoraș!

Eu — pen­sio­nar în­chi­pu­indu-mă — îmi amin­tesc că în 2010 Bă­sescu a anun­țat tă­ie­rea pen­si­i­lor, da’ de fă­cut asta gu­ver­nul Boc a făcut‑o, pen­tru că nu pre­șe­din­tele dă or­do­nanțe de ur­gență. Cum s‑ar zice Bă­sescu dă­dea or­dine pri­mu­lui mi­nis­tru, deși n‑ar fi tre­buit să-și bage na­sul în gu­ver­nare că in­călca li­tera și spi­ri­tul con­sti­tu­ției. Și-mi amin­tesc de iu­lie 2012, când l‑au sus­pen­dat pe Bă­sescu. Nu m‑a lă­sat me­mo­ria, pri­mul mo­tiv era chiar ăsta:  preşe­din­tele a uzur­pat ro­lul pri­mu­lui mi­nis­tru şi s‑a sub­sti­tuit în atri­bu­ţi­ile con­sti­tu­ţio­nale ale Gu­ver­nu­lui. Deh, ce să mă mai mir de Bă­sescu, un bă­sist împuțit!

Pe urmă, mâ­nat de min­tea isco­di­toare cu care m‑a bles­te­mat na­tura, în­cep să mă tre­zesc din re­ve­rie și să-mi pun în­tre­bări. Bine, bine, pro­te­jează pen­si­ile, în­țe­leg, dar cum are să facă asta? Că doar se duce la Co­tro­ceni… nu la pa­la­tul Vic­to­ria. Și doar n‑o să de­vină bă­sist, ca Bă­sescu și‑o să dea or­dine gu­ver­nu­lui, nu? N‑a zis chiar el, cră­i­șo­rul Ponta, că de­bă­si­fică țara, că el nu va face ca ma­ri­naru’ ăla be­ți­van? Mă li­niș­tesc în­dată: ei, lasă, știe el cum are să facă, poate că trece pen­si­ile la CSAT că acolo el are să fie șef, le de­clară obiec­tive de se­cu­ri­tate na­țio­nală — nu im­portă, des­tul că are să le pro­te­jeze el cumva.

Mai merg câ­țiva pași. N‑am o pen­sie prea mare. De fapt nici nu-mi prea ajunge și pen­tru mân­care, și pen­tru me­di­ca­mente. Haine nu mi-am mai luat de mult. Mai bine ar fi fost ne pro­mi­tea că ni le mă­rește! Că pro­te­ja­tul ăsta‑i bun, nu‑i vorbă, da’ ce să pro­te­jăm? Să­ră­cia? Ne­vo­ile? Vai de capu’ nostru!


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.