Sunt unul din­tre cei care os­ci­lează în­tre a da vo­tul lui Iohan­nis sau ție. Măr­tu­ri­sesc că nu am avut prea multă în­cre­dere în șansele tale și de aceea, până mai ieri, eram con­vins că e mai im­por­tant să pun umă­rul acolo unde pro­ba­bi­li­ta­tea de a câștiga e mai mare. Căci, vezi tu, dacă Iohan­nis va in­tra în tu­rul doi cu Ponta, ale­gă­to­rii tăi vor merge să‑l vo­teze pe neamț, dar dacă tu vei in­tra în tu­rul doi cu Ponta, doar o parte din ale­gă­to­rii lui Iohan­nis vor vota cu tine. Cei­lalți se vor ab­ține. Nu mă în­treba de ce, știi bine. Tre­cu­tul tău pe­de­list, apro­pi­e­rea de Bă­sescu, mi­so­gi­nism — sunt în­de­a­juns de multe pre­texte ca să își jus­ti­fice apatia.

Așa­dar e mai util, mi-am zis, să vo­tez cu Iohan­nis. Tre­buie să re­cu­nosc to­tuși că în aceste ul­time zile ale cam­pa­niei m‑ai im­pre­sio­nat. Ai re­u­șit cumva să mo­bi­li­zezi o masă im­por­tantă de oa­meni, mai ales în ora­șele mari, mai ales din rân­dul ce­lor ti­neri, mai ales din­tre cei edu­cați, adică fix ăia care ar tre­bui să aibă un cu­vânt mai greu de spus în Ro­mâ­nia. Ai re­u­șit cumva să‑i aduci de par­tea ta și să‑i de­ter­mini nu doar să te vo­teze, ci chiar să mi­li­teze ac­tiv pen­tru tine. Am ajuns să cred că, cel pu­țin în Bu­cu­rești, vei avea un scor ne­aș­tep­tat de mare. Sunt sur­prins. În mod plăcut.

Și pe urmă am în­ce­put să mă gân­desc la ce va urma. Sunt aproape si­gur că nu vei câștiga ale­ge­rile. Ro­mâ­nia pro­fundă nu este pre­gă­tită pen­tru me­sa­jul tău de luptă îm­po­triva co­rup­ției, de era­di­care a min­ciu­nii și in­com­pe­ten­ței. Ni­meni, din­tre cei ce până acum au avut cârma ță­rii, nu a fă­cut în­de­a­juns pen­tru a ne în­demna să pri­vim în oglindă și să ad­mi­tem că as­tea nu sunt doar pro­ble­mele cla­sei po­li­tice, ci ale po­po­ru­lui ro­mân. Câtă vreme vo­tăm in­frac­tori și apla­u­dăm mi­to­mani nu pu­tem pre­tinde că prac­ti­căm de­mo­cra­ția și sta­tul de drept. Și atunci la ce va servi toată mo­bi­li­za­rea asta pe care ai reușit‑o? E doar o per­for­manță elec­to­rală pe care s‑o treci în CV-ul tău de politician?

Mi-am dat seama însă că tu ai pu­tea face un lu­cru și mai im­por­tant de­cât a fi pre­șe­dinte. Pre­șe­din­tele nu poate salva de unul sin­gur des­ti­nul nos­tru co­mun, căci eco­no­mia și le­gile se află în mâi­nile unor bande or­ga­ni­zate de in­frac­tori — cu fi­e­care zi DNA-ul ne mai dez­vă­luie pu­țin din mi­ze­ria cla­sei po­li­tice, ri­di­când încă pu­țin vă­lul cu care se as­cund de ochii noș­tri. Nu doar de la Co­tro­ceni va pu­tea ci­neva să dea sem­na­lul al­tor vre­muri. Schim­ba­rea tre­buie să se în­tâm­ple prin spi­ri­tul ci­vic al ro­mâ­ni­lor, prin ac­ti­vis­mul lor per­ma­nent sub toate for­mele le­gale de ma­ni­fes­tare, care să for­țeze pu­te­rea po­li­tică — in­di­fe­rent de par­ti­dul care o exer­cită — să lu­creze în fa­voa­rea noas­tră, nu a lor. Știi bine la ce mă re­fer, la amor­țe­ala ci­vică pe care o ma­ni­fes­tăm în­tre cam­pa­ni­ile elec­to­rale, la dez­in­te­re­sul plic­ti­sit față de mă­su­rile cre­tine de gu­ver­nare și față de le­gile ma­fi­ote pro­mo­vate în parlament.

Oa­me­nii pe care i‑ai mo­bi­li­zat în fa­voa­rea ta sunt exact cei care au edu­ca­ția ne­ce­sară să în­țe­leagă ce se în­tămplă în ju­rul lor, sunt exact cei care au in­te­li­gența să pro­pună so­lu­ți­ile co­recte. Nu din gu­vern, ci din strada pe care ma­ni­festă, din bi­ro­u­rile în care lu­crează, din eco­no­mia albă de unde plă­tesc taxe. Sunt oa­me­nii care ar pu­tea schimba Ro­mâ­nia. Le lip­sește un sin­gur lu­cru: un erou al lor, un om care să‑i în­su­fle­țească și să le dea voce po­li­tică. Un om care să‑i scoată în stradă și să‑i în­demne să nu ce­deze. Un om care să le poarte me­sa­jele la Bru­xe­l­les, un om care să ex­prime as­pi­ra­ți­ile lor. Amin­tește-ți de Raed Ara­fat și de emu­la­ția din ju­rul său — evi­dent că el nu do­rea și nu pu­tea fi eroul de care avea ne­voie Ro­mâ­nia, dar cât en­tu­zi­asm și câtă ener­gie s‑au ca­na­li­zat în ju­rul lui! Gân­dește-te cât de multe ai pu­tea face tu, dacă ai ținti mai sus de­cât fo­to­liul de la Cotroceni.

Așa că m‑am ho­tă­rât: îți voi da vo­tul meu, dar nu ca să fii pre­șe­dinte. Îți dau vo­tul meu ca să în­țe­legi cor­voada că­reia tre­buie să i te su­pui. Dacă-ți pasă de Ro­mâ­nia, dacă-ți pasă de cei care te sus­țin acum, nu‑i aban­dona și nu‑i dez­a­măgi. Fii Mo­nica, pre­șe­dinta schim­bă­rii din România!


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Ilie Constantin Emil

  MLM poate sa ra­mana ceace este„NIMENI…si de vo­tat va fi vo­tata de NIMENI

  • Mihai Schengen Visescu

   domnu’ Ilie, n‑aveti drep­tate, eu o vo­tez pe Ma­co­vei! si toti cei pe care‑i ve­deti cu M‑ul asta pe Fa­ce­book; pri­viti si la son­da­jul Gan­dul: Peste 30.000 de ro­mâni au “vo­tat” ieri pe gan­dul .info. Re­zul­ta­tele, din pă­cate, nu sea­mănă aproape de­loc cu cele de du­mi­nică, de la urne. Dar un sem­nal tot transmit…
   Așa­dar, cum au “vo­tat” ci­ti­to­rii zia­ru­lui lui Adrian Sârbu:
   1. Klaus Iohan­nis .….….….…. 49,58%
   2. Mo­nica Ma­co­vei .….….…… 35,60%
   3. Vic­tor Ponta .….….….….….… 3,29%
   4. Elena Udrea .….….….….….… 3,01%
   5. C. V. Tu­dor .….….….….….….. 1,97%
   6. C. P. Tă­ri­ceanu .….….….…… 1,80%
   7. Wi­l­liam Brânză .….….….….… 0,77%
   8. Dan Dia­co­ne­scu .….….….….. 0,56%
   9. Teo­dor Me­leș­canu .….….…… 0,42%
   10. Ke­le­men Hu­nor .….….….….. 0,40%

 2. Bogdan Gheorghiu

  Asa e mai bine! 🙂

 3. Herta Kuales

  bine ana­li­zat, din punct de ve­dere a fi­zi­cia­nu­lui ! deci vo­tam fizicianul !

 4. Maria Rusu

  Si iata cum,cu 2 zile ina­inte de pri­mul tur,eu in­sami imi pun intrebarea“ce-ar fi daca”…

 5. Zainea Bos

  draga mo­nica !!du­tee si lasa-ne in pace

  • Jurnal de bord

   Dragă Zai­nea, du-te se scrie cu cra­timă. N‑ajută la vo­tare ches­tia asta, dar dacă vrei să fii luat în se­rios tre­buie mă­car să scrii co­rect, nu? 🙂

 6. allenatore

  daca-mi ex­plica cu ce ma­jo­ri­tate par­la­men­tara in con­tex­tul dat il poate in­vesti pe mo­rar in func­tia de pre­mier o vo­tez. insa am ne­voie sa aflu cum poate cas­tiga o ma­jo­ri­tate parlamentara.

  • Sorin Sfirlogea

   Ce-ai zice de niște an­ti­ci­pate pro­vo­cate pen­tru că stăm vreo sap­tămână în fața par­la­men­tu­lui? Te bagi? 😆

 7. Aurel Punga

  Nu os­cila ! …In ciuda apa­ren­te­lor, miș­ca­rea os­ci­la­to­rie e tra­tata cel mai con­fuz .…in fi­zica. De peste 300 de ani ( de la Hu­y­gens) ni­meni nu s‑a ga­sit sa dis­cer­ne­rea lo­gic acest do­me­niu, ex­tra­po­lând re­zul­tate de la unde me­ca­nice (care este un fe­no­men co­lec­tiv ) la os­ci­la­ții me­ca­nice ( care sunt fe­no­mene singulare )

 8. bogdan

  Asta e spi­ri­tul:) nu o sa cas­tige dar ea are ne­voie de vo­tu­rile noas­tre la fel de mult cum avem noi ne­voie de ea in viitor.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.