Mitică, politica și ardelenii

Leg­en­darul dis­preț arde­le­nesc pen­tru Miticii din București tinde cu fiecare an care trece să dev­ină tot mai con­trapro­duc­tiv. Într-un fel sau altul intere­sele bucureștean­u­lui Mitică și ale arde­lean­u­lui Ioan — sau cum s‑o fi numind el — sunt, de fapt, con­ver­gente. Aproape de fiecare dată când s‑a pus prob­lema votu­lui spre dreapta, sin­gu­rul — să recunoaștem — care a pro­dus în Româ­nia niște rezul­tate eco­nom­ice măcar sat­is­făcă­toare, spri­jinul prin­ci­pal elec­toral a venit de la arde­leni și de la bucureșteni. Din­colo de glu­mițele rec­i­proce despre încetineală și șmecherie, Mitică și Ioan gân­desc civic și politic la fel.

La fel s‑a întâm­plat și la alegerile astea. Iohan­nis și Macovei au fost votați sem­ni­fica­tiv în Ardeal și București de către un elec­torat pre­pon­der­ent tânăr și cu studii supe­rioare. Lor li s‑a ală­tu­rat cu oarece timid­i­tate orașul Iași, un alt loc unde mediul uni­ver­si­tar își pune amprenta pe modul de gândire al elec­to­rilor. În rest harta României este de un roșu aprins și dezes­per­ant, sim­bol al masei amorfe de idioți care girează de 25 de ani, cu o inconș­tientă voioșie, mafia politică con­ducă­toare. Suiți pe piedestalul for­mat din pre­dictibilele lor voturi, obținute ușor cu o găleată, un kil de mălai sau o sim­plă indi­cație a lui taica popa, indi­vizi pre­cum Ponta ne rân­jesc cinic-victorioși, ca și cum ne-ar spune v‑ați prins, mințim și furăm, dar nu ne puteți face nimic, sun­tem aleși demo­c­ra­tic.

Îmi amintesc anii de început ai democrației când mă aflam încon­ju­rat de admi­ra­tori necondiționati ai lui Ili­escu, sin­gur într‑o mare de fes­enism dez­gustă­tor. Mă stră­duiam din răs­put­eri să aduc argu­mente în favoarea votu­lui către Rațiu și Coposu și sfârșeam întot­deauna într‑o mută dis­per­are, ca un naufra­giat care aban­donează lupta pen­tru a supraviețui în mijlocul unei ape ale cărei țăr­muri nu se zăreau. Cei din jurul meu, alt­minteri oameni rezon­abili în inter­acți­u­nile prile­juite de banal­itățile coti­di­ene, deve­neau brusc de o cumplită stupize­nie, orbi și surzi la orice argu­men­tație log­ică, dis­puși să‑l adore sub­mi­siv pe cel care le spunea min­ci­una cea mai gog­o­nată, pe cel care le făcea promi­si­unea cea mai necred­i­bilă. Privind harta roșie a României de după primul tur al prezi­dențialelor mi-am ream­intit sen­ti­men­tul acela de neferic­ită exas­per­are.

De 25 de ani ne învinge într-una democrația, arătându-ne cât de cinică este atunci când e prac­ti­cată de un popor con­fuz și nee­d­u­cat. Lecția pe care refuzăm să o învățăm este că nu putem face nimic în cele doar câteva zile ale cam­pani­ilor elec­torale — toată zbaterea pe inter­net a unui grup social prea puțin numeros e inutilă. Până când Mitică și Ioan nu-și vor da mâna și nu vor face ceva împre­ună zi de zi, până când nu vor lucra temeinic la crearea unei conști­ințe civice, vor rămâne unul șmecher, celălalt ticăit și amân­doi pri­zonieri ai mafiei politice.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


  1. Aida

    "For some scholars…education gives cit­i­zens the skills and resources needed to par­tic­i­pate in pol­i­tics. For instance, Verba et al. (1995) argue that edu­ca­tion not only directly increases lev­els of par­tic­i­pa­tion, but also allows cit­i­zens to acquire the civic skills nec­es­sary to effec­tively com­mu­ni­cate their con­cerns to politi­cians. Sim­i­larly, Rosen­stone and Hansen argue that edu­ca­tion "imparts the knowl­edge and skills most essen­tial to a citizen’s task .…Because of their school­ing, the well edu­cated have the skills peo­ple need to under­stand the abstract sub­ject of pol­i­tics, to fol­low the polit­i­cal cam­paign, and to research and eval­u­ate the issues and can­di­dates" (1993, p. 136). From this point of view, it is the process of for­mal edu­ca­tion that causes increased polit­i­cal par­tic­i­pa­tion." (Berinsky/Lenz)


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu