Doi băr­bați ti­neri stau de vorbă în du­șu­rile clu­bu­lui de fi­t­ness. Amân­doi sunt com­plet dez­bră­cați, al­că­tu­ind îm­pre­ună un ta­blou de­o­po­trivă ri­di­col și amu­zant. Tru­pu­rile pă­roase, bu­r­ti­cile ușor re­văr­sate peste bi­ju­te­ri­ile de fa­mi­lie, ges­tica in­a­dec­vată nu­di­tă­ții sunt greu de ar­mo­ni­zat cu o con­ver­sa­ție apa­rent serioasă.

Ai fost la vot? în­treabă unul din­tre ei, ceva mai vâr­st­nic. Si­gur, răs­punde ce­lă­lalt. Și cu cine ai vo­tat? Ti­ne­re­lul e fals-con­tra­riat: cum cu cine, cu Iohan­nis, doar n‑o să vo­tez cu ne­no­ro­ci­tul ăla de Ponta, ăsta ne omoară, nene, cu ta­xele, să vezi ce ur­gie face la anu’. Vâr­st­ni­cul aprobă dând din cap cu con­vin­gere — așa‑i, do­m’le, nu știu cum o să-mi mai re­ziste firma, ăștia‑s puși pe fu­rat la greu. Scurtă pa­uză. Cel tâ­năr dă să in­tre în duș, se răzgân­dește și se în­toarce: da’ poate îl pune pe Tă­ri­ceanu prim-mi­nis­tru și ăsta e li­be­ral, o să țină cu noi, oa­me­nii de afa­ceri. Aiu­rea, fii do­m’le se­rios, ce li­be­ral? tu ai timp să crezi min­ciu­nile as­tea pe care le spun Ponta și ai lui? Tă­ri­ceanu e mână‑n mână cu ei, minte și ăla de în­gheață apele, nu poți să ai în­cre­dere în ăș­tia nici până la colțu’ stră­zii.

Pe su­por­tul de lemn fi­xat în pe­re­tele să­lii de du­șuri e un te­le­fon care sună. Cel vâr­st­nic îl ri­dică și răs­punde: alo! da, eu, bună di­mi­neața! Aco­peră te­le­fo­nul cu mâna și‑i șop­tește in­ter­lo­c­u­to­ru­lui: scuze, e un cli­ent. Se în­toarce apoi la con­ver­sa­ția te­le­fo­nică: spu­neți, vă as­cult… așa, da… și nu s‑a li­vrat? … deci s‑a li­vrat? … păi și ce nu e‑n re­gulă? … da, așa e, vă tre­buie și piesă din aia … păi bă­ie­ții mei n‑or fi știut la ce fo­lo­siți apa­ra­tul… a, le-ați zis? … mda, o să ve­ri­fic … si­gur că vă li­vrăm … chiar acum ies din me­e­tingu’ ăsta în care eram, pun mâna pe co­manda dum­ne­a­voas­tră și fac cal­cu­lele și vă tri­mit oferta pen­tru piesă … da, si­gur, sunt la bi­rou … într‑o oră ma­xim o aveți … da, do­m’le, se poate?!? sunt deja cu mână pe ca­ta­log să mă apuc de cal­cule, că vreau să fac un di­sco­unt bun … la re­ve­dere … să trăiți!

Așează te­le­fo­nul îna­poi pe su­por­tul de lemn. Tre’ să mă gră­besc să‑i fac ofertă ăs­tuia pen­tru un căcat de piesă, ex­plică ami­cu­lui său. Ai ui­tat s‑o pui pe fac­tură? în­treabă cel tâ­năr, in­trând în duș. N‑am ui­tat, da’ dacă i‑o pu­neam pe fac­tură de la în­ce­put și ve­dea cât costă pier­deam dra­cu­lui vân­za­rea… acuma n‑are ce face că mi‑a plătit deja apa­ra­tul și fără piesă nu‑l poate fo­losi… ce să faci, do­m’ne, în ziua de azi tre’ să ape­lezi la teh­nici de-as­tea de vân­zare, că alt­fel mori de foame. Așa‑i, se de­slu­șește cu greu apro­ba­rea ce­lui mai tâ­năr, aco­pe­rită de zgo­mo­tul apei care curge cu presiune.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.