În județele din sud și est unde pri­marii pedeliști si lib­er­ali au tre­cut la PSD, val­ori­ficând cinic-opor­tunist ordo­nanța tra­seiștilor, efectele elec­torale au fost spec­tac­u­loase. Comunele în care par­tidele de dreap­ta câști­gau când­va relax­at alegerile au votat acum în pro­porție de 80% PSD. Nu‑i nici o mirare că har­ta României sudice și estice s‑a înroșit în ultim­ul hal.

Pri­ma ten­tație este să acuz sla­ba moral­i­tate a aces­tor pri­mari, ușur­ința cu care trădează, gra­ba cu care se pun în slu­j­ba unor noi stăpâni ce le promit bani din care să-și înfrupte firmele per­son­ale sau clienții politi­ci. M‑am oprit o clipă să meditez asupra rezul­tatelor alegerilor și să con­stat că, de fapt, pri­marii nu au dis­to­nat în nici un fel cu starea de spir­it a con­cetățe­nilor lor în frun­tea căro­ra s‑au insta­lat. Satele i‑au ascul­tat docil, accep­tând noua ori­entare politică pe care au îmbrățișat‑o edilii lor, arătân­du-le că îi vor urma în orice direcție doresc, indifer­ent cât de mari și de bruște ar fi vira­jele politice pe care le exe­cută.

Există cu sig­u­ranță un anu­mit tip de retorică a cam­paniei elec­torale într-un sat. Nu vor­bești aco­lo despre PIB, despre strate­gia de secu­ri­tate sau despre stat­ul de drept, pen­tru că nimeni nu te ascultă. Nu cu ast­fel de argu­mente întor­ci sătenii de la a vota 65% pen­tru PDL la a vota 80% pen­tru PSD. Ceea ce nea Vasile și nea Ghe­o­rghe vor să audă sunt lucrurile care se vor întâm­pla în spați­ul lor vital care începe de la poar­ta casei și ține până la birt și la bis­er­ică. Aco­lo e nevoie asfalt sau canalizare, becuri pe uliță, aju­toare pen­tru lemne, o pereche gra­tu­ită de cizme de cau­ci­uc sau măcar un kil de mălai gratis pus într‑o găleată dată cadou elec­toral. Și toate astea n‑au în mintea lui nea Ghe­o­rghe nici o legă­tură cu PIB-ul și lup­ta împotri­va corupției. În reprezentarea sa men­tală stat­ul este o clădire mare în care se găs­esc saci cu bani — tot ce tre­buie este să‑i voteze pe cei care le promit să bage mâna mai adânc în sac și le fac și lor parte.

Unde­va în Ardeal, prin Bistrița Năsăud, un pri­mar migrat la PSD nu a reușit să-și convingă con­cetățenii să voteze masiv cu PSD. În comu­na lui, Iohan­nis a câști­gat alegerile. Dom­nul pri­mar și‑a expri­mat pe pag­i­na de Face­book deza­mă­girea, amenințându‑i că nu știu ce investiții nu se vor mai întâm­pla dacă în turul doi nu îndreap­tă această teri­bilă greșeală. Mă între­bam dacă e legal ceea ce face și dacă nu cum­va ar putea fi acuzat de șan­ta­jarea comu­nității — n‑am idee ce spune leg­ea despre o ast­fel de situ­ație. Dar gân­dul mi‑a fugit apoi la sla­ba influ­ență pe care o are pri­marul aco­lo unde oamenii au inter­net, au surse inde­pen­dente de infor­mare.

Româ­nia roșie începe la birt și se ter­mină la bis­er­ică. Româ­nia de pe Face­book nu se supra­pune nici­când cu ea. Și ca să‑i răspund Andei și tutur­or celor ce mă între­abă retoric ce e de făcut, până când nu vom ieși din vir­tu­al­i­tatea like-urilor, până nu ne vom opri în cen­trul sat­u­lui ca să dialogăm cu nea Ghe­o­rghe, până când nu vom înc­eta să cre­dem despre el că e un prost ire­cu­per­abil, nim­ic nu se va schim­ba. Nu avem altă șan­să decât să clădim prin edu­cație o punte între Româ­nia lui și a noas­tră.

Da, e un efort imens, e nevoie de vol­un­tari­at, de un plan de infor­mare și edu­care bine pus la punct, e nevoie de orga­ni­za­tori și de fon­duri, e nevoie de timp și răb­dare. Dar nimeni altcine­va, nici clasa politică, școala sau bis­er­i­ca nu au intere­sul s‑o facă, ei îi vor proști și dez­in­for­mați pen­tru a‑i manip­u­la. Așa că sun­tem sin­gurii care pot și au un motiv s‑o facă. Tre­buie doar să vrem.

Tropăim inutil zilele astea aștep­tând să‑l vedem pe Iohan­nis ieșit la atac, acuzând vir­u­lent măgări­ile lui Pon­ta, pactizând cu Macov­ei, urcând promiță­tor în son­da­je, dân­du-ne un motiv să‑l aclamăm, să sperăm. Nu poate face toate astea pen­tru că firea lui e cu totul alta — îndrăz­nesc să anticipez că va refuza sau va igno­ra supor­tul Mon­icăi Macov­ei. Nu e nim­ic din ceea ce el poate să facă acum ca să umple spați­ul îngroz­i­tor de mare din­tre era inter­ne­tu­lui în care trăim noi și evul mediu în care supraviețui­esc votanții lui Pon­ta.

Va tre­bui să facem noi înșine asta, să lăsăm la o parte mof­turile de orășeni sclivisiți și să le vor­bim celor din satele și orășelele provin­ciale pe înțe­le­sul lor. Și nu vom reuși să schim­băm mod­ul de a gân­di decât poate a unei părți din­tre cei de la sat, un sfert sau poate doar o zec­ime. Dar va fi de ajuns ca să echili­brăm bal­anța și să avem o șan­să reală de a schim­ba cur­sul neferic­it al des­tin­u­lui nos­tru.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu