M‑am în­chi­puit pen­tru câ­teva clipe Klaus Iohan­nis, can­di­dat la pre­șe­din­ția Ro­mâ­niei, că­u­tând sus­ți­nere pen­tru lupta mea po­li­tică, pri­vind în ju­rul meu la po­ten­ți­a­lii sus­ți­nă­tori din­tre aceia care nu m‑au vo­tat în pri­mul tur al ale­ge­ri­lor. Și mi-am în­chi­puit amă­ră­ciu­nea pe care aș simți‑o vă­zând tro­cu­rile po­li­tice fă­cute de ad­ver­sa­rul meu, ci­nic oport­u­nist, dis­pus să scoată la mezat orice ar pu­tea să‑i aducă câștig ime­diat, pre­gă­tit deja să-și în­calce pro­mi­siu­nile de în­dată ce ar ob­ține ce a dorit.

Nu mi-aș pu­tea în­chi­pui că m‑aș aso­cia cu ti­că­loși și ji­go­dii, n‑aș în­tinde mâna cer­șind unor po­li­ti­cieni vo­tu­rile pe care ori­cum nu le au în pro­pri­e­tate per­so­nală. Cel mult m‑aș pu­tea adresa di­rect ale­gă­to­ri­lor și poate din­tre toți ma­ghia­ri­lor mai cu seamă. La ei aș simți că se poate face di­fe­rența po­li­tică, de la ei ar pu­tea veni câ­teva sute de mii de vo­turi ce m‑ar pu­tea face câști­gă­tor. Și atunci mi-am ima­gi­nat că le-aș adresa o scri­soare deschisă.

* * *

Dra­gii mei co­na­țio­nali maghiari,

Vă scriu acum îna­in­tea ce­lui de-al doi­lea tur al ale­ge­ri­lor pre­zi­den­ți­ale mâ­nat de câ­teva gânduri. 

Mai în­tâi aș vrea să vă trans­mit sim­pa­tia mea față de sta­tor­ni­cia cu care vă apă­rați limba și cul­tura. Eu în­sumi mi­no­ri­tar ger­man, în­țe­leg la fel de bine ca și voi cât de im­por­tant este pen­tru voi și co­piii voș­tri să du­ceți mai de­parte tra­di­ți­ile care v‑au dat iden­ti­tate atâ­tea sute de ani. Re­pre­zen­tați o co­mu­ni­tate et­nică cu multă per­so­na­li­tate, cu o is­to­rie bo­gată și une­ori tu­mul­tu­oasă și sun­teți cu si­gu­ranță o parte sem­ni­fi­ca­tivă a Ro­mâ­niei, una fără de care în­treaga țară ar fi mai să­racă. Vreau să mă so­li­da­ri­zez cu ide­a­lu­rile voas­tre de iden­ti­tate cul­tu­rală și să vă asi­gur că, dacă voi fi pre­șe­dinte, voi fi pri­mul care le va res­pecta și se va stră­dui să le vadă realizate.

Apoi aș vrea să vă vor­besc des­pre do­rința voas­tră de auto­no­mie. N‑am să vă pro­mit în­de­pli­ni­rea aces­tui dezi­de­rat. El nu stă în pu­tința unui sin­gur om, fie el și pre­șe­din­tele Ro­mâ­niei. Auto­no­mia se­cu­iască este o ches­tiune asu­pra că­reia va tre­bui să ob­ți­neți acor­dul po­po­ru­lui ro­mân, în în­tre­gul său, nici­de­cum al unui po­li­ti­cian sau par­tid care v‑ar pu­tea minți că vă va trans­forma do­rința în re­a­li­tate. Nu că­deți în cap­cana min­ciu­ni­lor po­li­ti­ci­a­niste, nu vă vin­deți vo­tu­rile pen­tru un preț ce nu vi se va plăti nici­când de că­tre cei ce pre­tind că vor să le cum­pere. Nici un par­tid din țara asta, fie el mare sau mic, nu are pu­te­rea de a trece peste vo­ința ro­mâ­ni­lor în pri­vința or­ga­ni­ză­rii ță­rii lor. Fe­de­ra­li­za­rea Ro­mâ­niei e un su­biect prea im­por­tant, o miză prea mare pen­tru niște po­li­ti­cieni atât de mă­runți și mes­chini pre­cum cei ce vă mo­mesc acum cu false promisiuni.

Nu am deci ni­mic a vă da în mod spe­cial vouă. Ați fost însă în­tot­dea­una sus­ți­nă­to­rii pro­gra­me­lor po­li­tice de dreapta, iar în ac­tu­ala com­pe­ti­ție pen­tru Co­tro­ceni eu sunt can­di­da­tul care aduce o ast­fel de vi­ziune. Căci, dacă în­țe­leg bine ra­țiu­nile as­pi­ra­ției voas­tre de auto­no­mie, cred că vă do­riți să tră­iți într-un stat în care le­gea să tri­umfe, în care co­rup­ția să fie pe­dep­sită exem­plar, în care ad­mi­nis­tra­ția să se facă cu com­pe­tență și cu res­pect față de ce­tă­țean. M‑am stră­duit să fac asta la Si­biu. Cât de bine am re­u­șit ar tre­bui să de­mon­streze pro­cen­tul si­bie­ni­lor care m‑au vo­tat în tu­rul în­tâi. Aș vrea să în­cerc ace­lași lu­cru pen­tru în­treaga Ro­mâ­nie. Și pen­tru asta am ne­voie de spri­ji­nul vostru. 

Că­u­tați în is­to­ria voas­tră, în con­ști­ința co­mu­ni­tă­ții voas­tre, în tra­di­ți­ile pen­tru care ați lup­tat în­tot­dea­una și, dacă veți găsi că in­ten­ți­ile mele re­zo­nează cu va­lo­rile voas­tre, aju­tați-mă să le pu­nem în practică.

Cu pri­e­te­nie,
Klaus Iohan­nis


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Sorin Sfirlogea

  UDMR s‑a sal­vat în ul­ti­mul mo­ment, cu o ma­ne­vră mă­i­as­tră. Orice s‑ar spune un lu­cru e clar: se pri­cep la politică…

 2. Ungureanu Dumitru

  Bine că nu‑i MRU, că le-ar fi zis: ”Un­gu­re­nii mei, hai­deți la vot!”. Ma­ghia­rii știu exact ce vor… Acum ai și po­zi­ția UDMR. Gro­zav ar fi să iasă cât mai mulți la vot… așa cum știu ei să o facă, când trebuie.

 3. Alice

  Mă tem că tre­buie să i‑o dai mură-în-gură, s‑o pos­tezi la dum­ne­a­lui pe pe­reți. Vezi dl. Iu­lian Tă­nase care a fost luat în seamă de la un sim­plu, dar per­cu­tant comentariu/post.
  Mă dis­peră că nu-și face nici acum cam­pa­nie, că nu iese la luptă. Nicio miș­care, nicio scri­so­rică. Nu în­țe­leg ce e li­niș­tea asta.

 4. Doru Moisa

  Ini­țial am ci­tit: “Scri­soare des­chisă că­tre mă­gari” .… need coffee …


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.