Scrisoare deschisă către maghiari

M‐am închi­puit pen­tru câteva clipe Klaus Iohan­nis, can­di­dat la pre­șe­din­ția Româ­niei, cău­tând sus­ți­nere pen­tru lupta mea poli­tică, pri­vind în jurul meu la poten­ți­a­lii sus­ți­nă­tori din­tre aceia care nu m‐au votat în pri­mul tur al ale­ge­ri­lor. Și mi‐am închi­puit amă­ră­ciu­nea pe care aș simți‐o văzând tro­cu­rile poli­tice făcute de adver­sa­rul meu, cinic oport­u­nist, dis­pus să scoată la mezat orice ar putea să‐i aducă câștig ime­diat, pre­gă­tit deja să‐și încalce pro­mi­siu­nile de îndată ce ar obține ce a dorit.

Nu mi‐aș putea închi­pui că m‐aș aso­cia cu tică­loși și jigo­dii, n‐aș întinde mâna cer­șind unor poli­ti­cieni votu­rile pe care ori­cum nu le au în pro­pri­e­tate per­so­nală. Cel mult m‐aș putea adresa direct ale­gă­to­ri­lor și poate din­tre toți maghia­ri­lor mai cu seamă. La ei aș simți că se poate face dife­rența poli­tică, de la ei ar putea veni câteva sute de mii de voturi ce m‐ar putea face câști­gă­tor. Și atunci mi‐am ima­gi­nat că le‐aș adresa o scri­soare des­chisă.

* * *

Dra­gii mei cona­țio­nali maghiari,

Vă scriu acum îna­in­tea celui de‐al doi­lea tur al ale­ge­ri­lor pre­zi­den­ți­ale mânat de câteva gân­duri.

Mai întâi aș vrea să vă trans­mit sim­pa­tia mea față de sta­tor­ni­cia cu care vă apă­rați limba și cul­tura. Eu însumi mino­ri­tar ger­man, înțe­leg la fel de bine ca și voi cât de impor­tant este pen­tru voi și copiii voș­tri să duceți mai departe tra­di­ți­ile care v‐au dat iden­ti­tate atâ­tea sute de ani. Repre­zen­tați o comu­ni­tate etnică cu multă per­so­na­li­tate, cu o isto­rie bogată și une­ori tumul­tu­oasă și sun­teți cu sigu­ranță o parte sem­ni­fi­ca­tivă a Româ­niei, una fără de care întreaga țară ar fi mai săracă. Vreau să mă soli­da­ri­zez cu ide­a­lu­rile voas­tre de iden­ti­tate cul­tu­rală și să vă asi­gur că, dacă voi fi pre­șe­dinte, voi fi pri­mul care le va res­pecta și se va stră­dui să le vadă rea­li­zate.

Apoi aș vrea să vă vor­besc des­pre dorința voas­tră de auto­no­mie. N‐am să vă pro­mit înde­pli­ni­rea aces­tui dezi­de­rat. El nu stă în putința unui sin­gur om, fie el și pre­șe­din­tele Româ­niei. Auto­no­mia secu­iască este o ches­tiune asu­pra căreia va tre­bui să obți­neți acor­dul popo­ru­lui român, în între­gul său, nici­de­cum al unui poli­ti­cian sau par­tid care v‐ar putea minți că vă va trans­forma dorința în rea­li­tate. Nu cădeți în cap­cana min­ciu­ni­lor poli­ti­ci­a­niste, nu vă vin­deți votu­rile pen­tru un preț ce nu vi se va plăti nici­când de către cei ce pre­tind că vor să le cum­pere. Nici un par­tid din țara asta, fie el mare sau mic, nu are pute­rea de a trece peste voința româ­ni­lor în pri­vința orga­ni­ză­rii țării lor. Fede­ra­li­za­rea Româ­niei e un subiect prea impor­tant, o miză prea mare pen­tru niște poli­ti­cieni atât de mărunți și mes­chini pre­cum cei ce vă momesc acum cu false pro­mi­siuni.

Nu am deci nimic a vă da în mod spe­cial vouă. Ați fost însă întot­dea­una sus­ți­nă­to­rii pro­gra­me­lor poli­tice de dreapta, iar în actu­ala com­pe­ti­ție pen­tru Cotro­ceni eu sunt can­di­da­tul care aduce o ast­fel de viziune. Căci, dacă înțe­leg bine rațiu­nile aspi­ra­ției voas­tre de auto­no­mie, cred că vă doriți să tră­iți într‐un stat în care legea să tri­umfe, în care corup­ția să fie pedep­sită exem­plar, în care admi­nis­tra­ția să se facă cu com­pe­tență și cu res­pect față de cetă­țean. M‐am stră­duit să fac asta la Sibiu. Cât de bine am reu­șit ar tre­bui să demon­streze pro­cen­tul sibie­ni­lor care m‐au votat în turul întâi. Aș vrea să încerc ace­lași lucru pen­tru întreaga Româ­nie. Și pen­tru asta am nevoie de spri­ji­nul vos­tru.

Cău­tați în isto­ria voas­tră, în con­ști­ința comu­ni­tă­ții voas­tre, în tra­di­ți­ile pen­tru care ați lup­tat întot­dea­una și, dacă veți găsi că inten­ți­ile mele rezo­nează cu valo­rile voas­tre, ajutați‐mă să le punem în prac­tică.

Cu pri­e­te­nie,
Klaus Iohan­nis


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


 1. Sorin Sfirlogea

  UDMR s‐a sal­vat în ulti­mul moment, cu o mane­vră măi­as­tră. Orice s‐ar spune un lucru e clar: se pri­cep la poli­tică…

 2. Ungureanu Dumitru

  Bine că nu‐i MRU, că le‐ar fi zis: ”Ungu­re­nii mei, hai­deți la vot!”. Maghia­rii știu exact ce vor… Acum ai și pozi­ția UDMR. Gro­zav ar fi să iasă cât mai mulți la vot… așa cum știu ei să o facă, când tre­buie.

 3. Alice

  Mă tem că tre­buie să i‐o dai mură‐în‐gură, s‐o pos­tezi la dum­ne­a­lui pe pereți. Vezi dl. Iulian Tănase care a fost luat în seamă de la un sim­plu, dar per­cu­tant comentariu/post.
  Mă dis­peră că nu‐și face nici acum cam­pa­nie, că nu iese la luptă. Nicio miș­care, nicio scri­so­rică. Nu înțe­leg ce e liniș­tea asta.

 4. Doru Moisa

  Ini­țial am citit: "Scri­soare des­chisă către măgari" .… need coffee …


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu